Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 18 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012050
pub.
18/02/2008
prom.
10/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 1991 en 1 februari 2001;

Gelet op het advies van 24 september 2007 van het Paritair Comité voor de houtnijverheid;

Gelet op het advies nr. 43.822/1 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1, tweede lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° bewerking : de handelingen die erin bestaan het ruwhout waar en met welk middel ook te bewerken, ten einde er alle dimensionele, kwalitatieve of andere kenmerken aan te geven die door de gebruikers en kopers worden geëist, maar zonder het houtproduct grondig te wijzigen (met uitzondering van de carbonisatie van het hout in het bos), de handelingen zoals het opslaan van hout op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit, het hakken in nijverheidshout, allerhande, het aftappen of eventueel ontschorsen van hout, het hakken van de stamstukken in werkhout, het kloven van mijnstutten, het ontharsen, hakken en rechtkanten ervan, de voorbereiding van heipalen, grondpalen en paalplanken, mijnhout, hout voor papierpap, brandhout, hout voor papierfabrieken, speciaal hout, de bescherming tegen schimmels, insecten en brand van rondhout of aangepast hout;» 2° punt 3 wordt aangevuld als volgt : « c) het paritair subcomité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit.»

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juni 2007.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staasblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 september 1978, Belgisch Staatsblad van 16 december 1978.

Koninklijk besluit van 23 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1991.

Koninklijk besluit van 1 februari 2001, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^