Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 28 februari 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012088
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007 Vaststelling van de brugdagen voor 2008, 2009 en 2010 (Overeenkomst geregistreerd op 11 juli 2007 onder het nummer 83852/CO/308) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden-, bediende- en kaderpersoneel. HOOFDSTUK II. - Brugdagen

Art. 2.Voor het jaar 2008 worden aan de werknemers toegekend : - een brugdag op vrijdag 21 maart; - een brugdag op vrijdag 26 december.

Art. 3.Voor het jaar 2009 worden aan de werknemers toegekend : - een brugdag op vrijdag 10 april; - een brugdag op vrijdag 22 mei.

Art. 4.Voor het jaar 2010 worden aan de werknemers toegekend : - een brugdag op vrijdag 2 april; - een brugdag op vrijdag 14 mei. HOOFDSTUK III. - Regionale verlofdagen

Art. 5.Voor het jaar 2008 wordt de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Franstalig taalgebied, ingevolge artikel 58 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1979 vastgelegd op zaterdag 27 september, vervangen door een bijkomende vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Voor het jaar 2009 wordt : - de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Nederlandstalig taalgebied, ingevolge artikel 58 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld op zaterdag 11 juli, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding; - de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Franstalig taalgebied, ingevolge artikel 58 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld op zondag 27 september, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Voor het jaar 2010 wordt de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Nederlandstalig taalgebied, ingevolge artikel 58 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld op zondag 11 juli, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen - geldigheidsduur

Art. 6.De werkgevers verbinden zich ertoe de kantoren en de zetels te sluiten op de zaterdagen volgend op een vrijdag of voorafgaand aan een maandag, die een brugdag, een wettelijke feestdag of de vervanging van een wettelijke feestdag zijn.

Art. 7.De toepassing van artikel 6 sluit niet uit dat er op de hoofdzetel een aanwezigheid is van maximum vijf personen om de saldoconsultatie door de zelfstandige agenten voor hun cliënteel mogelijk te maken en de daartoe vereiste informaticaondersteuning te verzekeren.

De betrokken personeelsleden zullen voor hun aanwezigheid op de bij artikel 6 bedoelde zaterdagen een compensatie ontvangen van 150 pct., behoudens meer gunstige voorwaarden overeengekomen op het vlak van de onderneming.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.

Voor het jaar 2008 zal zij slechts van toepassing zijn voor zover er een koninklijk besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot vaststelling van vrijdag 2 mei 2008 als wettelijke feestdag in België.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2008.

De Minister van Werk, J. PIETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^