Koninklijk Besluit van 10 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009104
pub.
23/02/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 19, eerste paragraaf, vijfde lid, gewijzigd bij de wetten van 8 april 2003, 23 december 2009 en 10 januari 2010;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 4 juin 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 20 november 2014;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Gelet op het advies 56.916/2 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2015, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals vervangen door de wet van 2 april 2003 en vernummerd door de wet van 20 januari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Economie, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor het burgerlijk jaar 2015 bedraagt de retributie voor een vergunning klasse A 21.163 euro, voor een vergunning klasse A+ 21.163 euro, voor een vergunning klasse B 10.581 euro en voor een vergunning klasse B+ 10.581 euro.

Daarenboven bedraagt de retributie voor de houders van een vergunning klasse A, die automatische toestellen exploiteren, 684 euro per toestel met een minimum van 20.579 euro. § 2. Voor de houders van een vergunning klasse C die hun vergunning ontvangen in het burgerlijk jaar 2014, bedraagt de bijdrage 720 euro.

Voor de houders die een vergunning klasse C ontvangen vóór 1 januari 2011 bedraagt de retributie 144 euro. § 3. De retributie voor een vergunning klasse E bedraagt 3.528 euro voor de houders die enkel diensten leveren inzake onderhoud, herstelling of uitrusting van kansspelen. Voor de houders van een vergunning klasse E die instaan voor het leveren van diensten van de informatiemaatschappij, bedraagt de retributie 12.077 euro. Voor de andere houders van een vergunning klasse E bedraagt de retributie 1.765 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen. § 4. De retributie voor een vergunning klasse F1 bedraagt 12.077 euro, voor een vergunning klasse F1+ 12.077 euro en voor een vergunning F2 voor het aannemen van weddenschappen binnen een kansspelinrichting klasse IV 3.622 euro. Voor de houders van een vergunning F2 die weddenschappen aannemen buiten een kansspelinrichting klasse IV bedraagt de retributie 1.664 euro.

De retributie voor automatische kansspelen zoals bedoeld in artikel 43/4, § 2, 3de lid, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, bedraagt 427 euro. § 5. Voor een vergunning klasse G1 bedraagt de retributie 21.163 euro en voor een vergunning klasse G2 118 euro.

Art. 2.De vergunninghouders klasse E delen het aantal toestellen dat zij verhuren, in leasing geven, leveren of ter beschikking stellen op 1 januari 2015 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 maart 2015.

De vergunninghouders klasse E delen het aantal kansspelen dat zij produceren, verkopen of invoeren gedurende het burgerlijk jaar 2015 mee aan de Kansspelcommissie uiterlijk op 1 maart 2015.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij en de minister bevoegd voor Volksgezondheid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, H. JAMAR De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^