Koninklijk Besluit van 10 januari 1999
gepubliceerd op 03 maart 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaa

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998013028
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de beslissing van 13 september 1963 van het Nationaal Paritair Comité voor de textielnijverheid tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 1963, inzonderheid op artikel 8bis, ingevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 december 1987 en artikel 17 van de statuten, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 mei 1997;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 1 oktober 1963, Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1963.

Koninklijk besluit van 11 december 1987, Belgisch Staatsblad van 7 januari 1988.

Koninklijk besluit van 30 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 13 september 1997.

Bijlage Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997 Wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 15 december 1997 onder het nummer 46474/CO/120)

Artikel 1.In artikel 8bis, littera a, van de statuten, vastgesteld bij de beslissing van 13 september 1963 van het Nationaal Paritair Comité voor de textielnijverheid tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 1963, ingevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 december 1987, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 mei 1997, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « De bijkomende werkloosheidsvergoeding van 85 F per dag, die tijdens de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 op 100 F per dag werd gebracht, wordt vanaf 1 januari 1997 op 100 F per dag vastgesteld. ».

Art. 2.In hetzelfde artikel 8bis, littera c, in fine wordt een zesde lid toegevoegd, luidend als volgt : « Aan de langdurig zieke arbeider(ster) die tijdens de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, te weten van 1 januari 1997 tot 31 december 1998, wordt afgedankt om welke reden ook, behoudens om zwaarwichtige reden, wordt gedurende een periode van maximum 36 maanden een bijkomende ziektevergoeding van 100 F per dag toegekend.

Als "langdurig zieke arbeider(ster)" wordt beschouwd : de arbeider(ster) die gedurende een ononderbroken periode van minimum zes maanden arbeidsongeschikt is ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht. ». § 2. Hetzelfde artikel 8bis, littera c, wordt aangevuld met het volgende lid : « Aan de arbeider(ster) die tijdens de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, te weten van 1 januari 1997 tot 31 december 1998, wordt afgedankt om welke reden ook, behoudens om zwaarwichtige reden, en op het ogenblik van de uit diensttreding tenminste de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, wordt een bijkomende werkloosheidsvergoeding van 100 F per dag toegekend gedurende een periode van maximum 10 jaar. Nochtans moet deze vergoeding, die wordt uitgekeerd aan de gewezen werknemer die werkloosheidsuitkeringen als volledige werkloze geniet, in totaal onder het bedrag blijven van 300 000 F. ».

Art. 3.§ 1. Artikel 17, littera c van dezelfde statuten, gewijzigd bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, wordt aangevuld met het volgende lid : « Vanaf 1 januari 1997 en voor de jaren 1997 en 1998 wordt deze bijdrage vastgesteld op 0,10 pct. ». § 2. Hetzelfde artikel 17, littera d, wordt aangevuld met het volgend lid : « De inning van deze werkgeversbijdrage wordt voor de jaren 1997 en 1998 gedurende acht kwartalen geschorst. Vanaf 1 januari 1999 wordt deze bijdrage van 0,20 pct. opnieuw geïnd. ».

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^