Koninklijk Besluit van 10 januari 1999
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022851
pub.
14/01/1999
prom.
10/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid de artikelen 21 en 211, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 september 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren : 1° als werkende leden : a) algemeen geneeskundigen : - Dr.Istas Guido - Dr. Joset Jean-Pierre - Dr. Lemye Roland - Dr. Vandermeeren Philippe b) geneesheren-specialisten : - Dr.De Toeuf Jacques - Dr. Dhaenens Patrick - Dr. Moens Marc 2° als plaatsvervangende leden : a) algemeen geneeskundigen : - Dr.D'Hooge Willy - Dr. Roex Milhan - Dr. Vrayenne Michel b) geneesheren-specialisten : - Dr.Goffin Jean-Claude - Dr. Jadin Jean-Marie - Dr. Masson Michel - Dr. Van Driessche Rudolf

Art. 2.De benoemingen bij genoemd comité van de werkende en plaatsvervangende leden die de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren vertegenwoordigen gedaan vóór de dag van de ondertekening van dit besluit nemen een einde op de dag voorafgaand aan de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^