Koninklijk Besluit van 10 januari 1999
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021002
pub.
14/01/1999
prom.
10/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid op de artikelen 1, § 2, en 43, § 1;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 11, § 1;

Gelet op de richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening;

Gelet op de richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen;

Gelet op de richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten van 18 mei 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 3 juni 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en meer bepaald op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 7 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat een aanpassing van beide wettelijke bepalingen onmiddellijk vereist is, teneinde de omzetting van de Europese richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG te vervolledigen en te vermijden dat voor het Hof van Justitie een inbreukprocedure wordt ingesteld wegens onvolledige omzetting van deze richtlijnen;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden de volgende aanpassingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « in artikel 63 » vervangen door de woorden « in het tweede lid van dit artikel en in artikel 63 »;2° een tweede lid, opgesteld als volgt, wordt ingelast : « De titels II en III van boek I van deze wet zijn alleszins van toepassing op de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die geen betrekking hebben op de taken van openbare dienst van de overheidsbedrijven in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie wanneer die opdrachten onderworpen zijn aan verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen of een internationale akte inzake overheidsopdrachten.».

Art. 2.In artikel 11, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven worden de woorden « door boek II van deze wet » vervangen door de woorden « door boek I en boek II van deze wet. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, J.-L. DEHAENE De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^