Koninklijk Besluit van 10 januari 2001
gepubliceerd op 07 februari 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016014
pub.
07/02/2001
prom.
10/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999, inzonderheid artikel 3;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 november 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 1999, 3 juli en 14 december 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd;

Gelet op het Verdrag tot instelling van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957 bekrachtigd door de wet van 2 december 1957;

Gelet op de richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt;

Gelet op de beschikking nr. 2000/766/EG van de Raad van 4 december 2000, betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoerderen van dierlijke eiwitten;

Gelet op de beschikking nr. SANCO/ 4260/2000 Rev 4 betreffende controlemaatregelen vereist voor de uitvoering van beschikking nr. 2000/766/EG;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3 § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zonder verwijl maatregelen dienen getroffen te worden betreffende de toepassing van de beschikking 2000/766/EG omtrent het verbod om bepaalde dierlijke eiwitten in het intracommunautair of extracommunautair verkeer te brengen;

Overwegende dat dit onverwijld aan alle betrokkenen dient meegedeeld te worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Het is verboden om verwerkte dierlijke eiwitten, zoals bedoeld in de bijlage 1 bij dit besluit, voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen, te verzenden naar een andere lidstaat van de Europese Unie. § 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mogen verwerkte dierlijke eiwitten uitgevoerd worden naar een andere lidstaat van de Europese Unie als ze niet bestemd zijn voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen onder de volgende voorwaarden: - de verantwoordelijke voor de uitvoer moet vooraleer de uitvoer gebeurt in het bezit zijn van een toelating hiervoor, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming; - de verwerkte dierlijke eiwitten moeten vergezeld zijn van het officieel certificaat als bepaald in bijlage 2 van dit besluit; - de verwerkte dierlijke eiwitten moeten vervoerd worden in verzegelde en afgesloten containers of wagens zodanig dat er geen verlies van het product mogelijk is; - de verwerkte dierlijke eiwitten dienen direct naar de fabrikant waarvoor het product bestemd is vervoerd te worden.

Art. 2.§ 1. Het is verboden om verwerkte dierlijke eiwitten, zoals bedoeld in de bijlage 1 bij dit besluit, uit te voeren naar een derde land, voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen. § 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mogen verwerkte dierlijke eiwitten uitgevoerd worden naar een derde land, als ze niet bestemd zijn voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen onder de volgende voorwaarden : - er dient een overeenkomst te bestaan tussen de bevoegde overheid van het land van bestemming en de bevoegde Belgische overheid, waarbij het derde land zich engageert om de eindbestemming van de producten te respecteren en de producten niet uit te voeren tenzij ze verwerkt zijn in een product dat niet bestemd is voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen. - de verwerkte dierlijke eiwitten moeten vergezeld zijn van het officieel certificaat als bepaald in bijlage 2 van dit besluit.

Art. 3.Ingevoerde verwerkte dierlijke eiwitten, zoals bedoeld in de bijlage 1 bij dit besluit, die niet bestemd zijn voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen worden gecontroleerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd.

Art. 4.De Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft kan maatregelen uitwerken om de firma's die getroffen zijn door het verbod op het verhandelen vanaf 15 december 2000 van verwerkte dierlijke eiwitten, zoals bedoeld in de bijlage 1, bestemd voor dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen, tegemoet te komen.

Art. 5.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding wordt een § 3 ingevoegd luidend als volgt : « Indien de in § 2 bedoelde activiteit aanleiding geeft tot het vervaardigen van diervoeders, inclusief voeders voor gezelschapsdieren, bevattende verwerkte dierlijke eiwitten zoals bepaald in beschikking nr. 2000/766/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, behalve vismeel, dicalciumfosfaat en gehydrolyseerde eiwitten voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten niet bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen, moet deze activiteit in een afzonderlijk bedrijf plaatsvinden. »

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een § 4 ingevoegd luidend als volgt : « Indien de in § 2 bedoelde activiteit aanleiding geeft tot het vervaardigen van diervoeders, inclusief voeders voor gezelschapsdieren, bevattende verwerkte dierlijke eiwitten zoals bepaald in beschikking nr. 2000/766/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, behalve vismeel, dicalciumfosfaat en gehydrolyseerde eiwitten voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten niet bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen, moet deze activiteit in een afzonderlijk bedrijf plaatsvinden. »

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 8.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage 1 Verwerkte dierlijke eiwitten voor het voederen van dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van voedingsmiddelen.

Onder « verwerkte dierlijke eiwitten » wordt verstaan : vleesbeendermeel, dierenmeel, beendermeel, bloedmeel, gedroogd plasma en andere bloedproducten, gehydrolyseerde eiwitten, hoefmeel, horenmeel, pluimveemeel, pluimveeslachtafvalmeel, verenmeel, vetkanen, vismeel, visperssap, dicalciumfosfaat, gelatine en alle andere vergelijkbare producten inbegrepen mengsels, dierenvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels die dergelijke producten bevatten, met uitzondering van : vismeel en visperssap voor de voeding van dieren andere dan herkauwers, volgens de maatregelen vastgelegd door de Minister en in overeenstemming met de procedure voorzien in artikel 17 van de richtlijn 89/662/EEG; gelatine van niet-herkauwers bestemd voor het omhullen van toevoegingsmiddelen in de zin van de richt lijn 70/524/EEG; dicalciumfosfaat en gehydrolyseerde eiwitten, bekomen volgens de voorschriften vastgelegd door de Minister en in overeenstemming met de procedure voorzien in artikel 17 van de richtlijn 89/662/EEG; melk en melkproducten; - eiproducten. » Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage 2 GEZONDHEIDSCERTIFICAAT voor verwerkte dierlijke eiwitten zoals bepaald door de beschikking 2000/766/EG, andere dan dierenvoeders voor gezelschapsdieren zoals bepaald in hoofdstuk 4 van bijlage I van richtlijn 92/118/EEG en verwerkte dierlijke eiwitten vermeld in art. 2 (2) van deze beschikking, bestemd voor een gebruik dat niet verboden is door artikel 3(1) (a) van beschikking 2000/766/EG en bestemd voor intracommunautaire handel of voor uitvoer naar derde landen.

Referentienumer van dit gezondheidscertificaat : . . . . .

Land van bestemming : . . . . .

Lidstaat van oorsprong : . . . . .

Verantwoordelijk ministerie : . . . . .

Certificerende dienst : . . . . .

I. Identificatie van de zending Aard van de verwerkte dierlijke eiwitten of product : . . . . .

Verwerkte dierlijke eiwitten van : . . . . . (soort) Aard van de verpakking : . . . . .

Aantal colli's (1) : . . . . .

Nettogewicht : . . . . .

Lotnummer : . . . . .

II. Herkomst van de zending Adres en erkenningsnummer van de fabrikant : . . . . . . . . . . . . . . .

III. Bestemming van de zending De verwerkte dierlijke eiwitten worden verzonden van : . . . . . (plaats van landing) naar : . . . . . (land en plaats van bestemming) - Met het volgende vervoermiddel : - type : . . . . . - Voertuigkenteken (nummerplaat) of naam van het schip . . . . .

Nummer van de zegel : . . . . .

Naam en adres van de afzender : . . . . .

Naam en adres van de geadresseerde : . . . . .

IV. Gezondheidsattest Ondergetekende, officiële dierenarts, verklaart hierbij dat het hierboven vermeld product - was geproduceerd in een bedrijf toegelaten in overeenstemming met richtlijn 90/667/EEG of 95/69/EG - bevat verwerkte dierlijke eiwitten zoals bepaald door beschikking 2000/766/EG en kan niet worden gebruikt voor het voederen van dieren die worden gehouden, vetgemest of gefokt voor de productie van voedingsmiddelen Gedaan te . . . . . , op . . . . . (plaats) (datum) Stempel (2) (1) : Slechts in te vullen indien niet in bulk (2) : Handtekening en stempel moeten worden aangebracht in een andere kleur dan die van de gedrukte tekst. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^