Koninklijk Besluit van 10 januari 2003
gepubliceerd op 30 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 to

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003016001
pub.
30/01/2003
prom.
10/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 2°, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 2001, 4 december 2001 en 19 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het advies van de directieraad van 26 september 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 september 2002;

Gelet op het protocol nr. 436 van 9 oktober 2002 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Copernicushervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de peilers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbanen van de rijksambtenaren hiervan een essentieel element uitmaakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw zo vlug mogelijk moet worden gerealiseerd, gebaseerd op de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten;

Overwegende dat het personeel van het Ministerie van Middenstand en Landbouw op 1 oktober 2002 wordt overgeheveld, overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002016142 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of van de nieuwe federa sluiten tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of van de nieuwe federale overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

Artikel 1.De artikelen 1 tot 15 van het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw worden opgeheven.

Art. 2.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.De volgende graden ingedeeld in niveau 2+ worden geschrapt bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw : controleur; technisch assistent; landbouwhuishoudkundig(e) consulent(e); eerstaanwezend controleur; eerstaanwezend technisch assistent; eerstaanwezend landbouwhuishoudkundig(e) consulent(e). »

Art. 3.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 18.§ 1. De graad van actuaris kan enkel worden verleend aan degenen die geslaagd zijn voor een vergelijkende wervingsselectie. § 2. Alleen de rijksambtenaren die titularis zijn van de graad van actuaris kunnen worden bevorderd tot de graad van actuaris-directeur.

Deze bevordering wordt toegekend volgens de regels van de bevordering door verhoging in graad. »

Art. 4.Worden opgeheven in hetzelfde besluit : 1° het artikel 19;2° het artikel 21.

Art. 5.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 22.In de tabel die gevoegd is bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn, worden de volgende graden vermeld onder het opschrift « I. Alfabetische rangschikking van de benamingen in de Nederlandse taal, Afdeling A, Administratief personeel » en onder het opschrift « II.

Alfabetische rangschikking van de benamingen in de Franse taal, Afdeling 1. Administratief personeel » :

in rang 13 : actuaris-directeur; in rang 10 : actuaris. »

Art. 6.Worden opgeheven in hetzelfde besluit : 1° de artikelen 23 en 24;2° het artikel 25, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 30 november 2001;3° het artikel 25bis , ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw

Art. 7.Worden opgeheven in het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw : 1° de artikelen 1 tot 13;2° het artikel 14, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 19 november 2002.

Art. 8.De weddenschaal vermeld in artikel 15, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003568 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, wordt vervangen als volgt : 30.188,87 - 42.897,20 3 x 1 x 668,83 8 x 2 x 1.337,73

Art. 9.Worden opgeheven in hetzelfde besluit : 1° de artikelen 21, 22 en 23, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 19 november 2002;2° het artikel 23bis , ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 19 november 2002;3° het artikel 24;4° het artikel 25, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 19 november 2002;5° het artikel 26, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003568 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging sluiten.

Art. 10.De weddenschaal vermeld in artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003568 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, wordt vervangen als volgt : 33.978,98 - 48.694,01 11 x 2 x 1.337,73

Art. 11.Worden opgeheven in hetzelfde besluit : 1° de artikelen 28 tot 32, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 19 november 2002;2° het artikel 33, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016395 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten. HOOFDSTUK III. - Integratie van bijzondere loopbanen in de nieuwe loopbanen

Art. 12.§ 1. De ambtenaren die op 1 oktober 2002 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna opgenomen zijn in de linkerkolom, worden ambtshalve benoemd in één van de graden die in de rechterkolom voorkomen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. Voor de berekening van de graadanciënniteit van de ambtenaren benoemd krachtens § 1, worden de diensten gepresteerd in de twee geschrapte graden van de loopbaan waarvan zij titularis zijn geweest, in aanmerking genomen.

De anciënniteit verkregen in niveau 2+ wordt geacht verkregen te zijn in niveau B.

Art. 13.§ 1. De in artikel 12, § 1, bedoelde ambtenaren worden ingeschaald in de weddenschalen verbonden aan hun nieuwe graad overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. § 2. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 3. in afwijking van § 1 kunnen de ambtenaren benoemd in de graad van technisch deskundige, voorheen bekleed met de geschrapte graden van controleur en technisch assistent en voorheen titularis van de weddenschaal 26K, het voordeel van de volgende weddenschaal behouden : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 § 4. In afwijking van § 1 kunnen de ambtenaren benoemd in de graad van technisch deskundige, voorheen bekleed met de geschrapte graad van landbouwhuishoudkundig(e) consulent(e) en voorheen titularis van de weddenschaal 26I, het voordeel van de volgende weddenschaal behouden : 17.854,30 - 25.212,13 3/1 x 312,09 12/2 x 535,13 § 5. De ambtenaren voorheen titularis van de weddenschaal 26C kunnen onmiddellijk deelnemen aan de competentiemeting 1. § 6. De ambtenaren voorheen titularis van de weddenschaal 26K kunnen onmiddellijk deelnemen aan de competentiemeting 2. § 7. De ambtenaren voorheen titularis van de weddenschaal 26K en die ten minste 12 jaar graadanciënniteit hebben op 1 oktober 2002, bekomen, wanneer ze geslaagd zijn voor de competentiemeting 2, de weddenschaal BT2 van zodra ze 18 jaar graadanciënniteit hebben.

De niet-geslaagden bekomen, indien ze 18 jaar graadanciënniteit hebben, de weddenschaal 28H, opgenomen in de bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen.

De in het tweede lid bedoelde ambtenaren kunnen deelnemen aan de competentiemeting 2. § 8. Indien zou blijken dat de algemene bepalingen inzake integratie gunstiger zijn dan deze vermeld in § 7, dan worden de voordeligste bepalingen toegepast.

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002, met uitzondering van de artikelen 8 en 10 die in werking treden op 1 januari 2003.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^