Koninklijk Besluit van 10 januari 2010
gepubliceerd op 05 februari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022079
pub.
05/02/2010
prom.
10/01/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 15 juin 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 2 september 2009;

Gelet op advies nr.47.455/2 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Zelfstandigen, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Voor de evaluatie van de staat van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in het eerste lid, wordt rekening gehouden met de tijdens een programma van beroepsherscholing verworven beroepscompetenties na afloop van een periode van zes maanden die aanvangt bij het verstrijken van de maand waarin voormeld programma werd doorlopen. »

Art. 2.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 1° wordt vervangen als volgt : « 1° tijdens het tijdvak van een programma van revalidatie, goedgekeurd door het College van geneesheren-directeurs, of van een programma van beroepsherscholing, goedgekeurd door de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit;» 2° In het tweede lid worden de woorden « herscholing of revalidatie » vervangen door de woorden « revalidatie of van beroepsherscholing ».

Art. 3.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor de Zelfstandigen, zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^