Koninklijk Besluit van 10 januari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet van 23 december 2009

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011200377
pub.
15/02/2011
prom.
10/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet (I) van 23 december 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 22, § 2;

Gelet op de programmawet (I) van 23 december 2009, artikel 74;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 october 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 9 november 2010;

Gelet op het advies 48.947/1 van de Raad van State gegeven op 16 december 2010, met toepassing van artikel 84 § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de RSZ-globaal beheer thans een gunstige evolutie van zijn ontvangsten en van zijn uitgaven vaststelt;

Overwegende dat de effectieve kasbehoeften van de RSZ-Globaal beheer gunstig zijn geëvolueerd wegens deze verbetering van de conjunctuur en de beslissing van de regering geen gebruik te maken van de bij de wet voorziene mogelijkheid de bijzondere dotatie voor de sociale zekerheid aan te passen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tweede schijf van de lening van een bedrag van 1.712,80 miljoen euro, bedoeld in artikel 74, eerste lid van de programmawet van 23 december 2009, die door de federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moest worden gestort aan de RSZ-globaal beheer voor het jaar 2010 zal niet in 2010 worden gestort.

Het definitief bedrag van de lening betreffende het jaar 2010 zal voor de eerste donderdag van februari 2011 worden bepaald op basis van de thesaurieresultaten van het jaar 2010.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 november 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^