Koninklijk Besluit van 10 januari 2013
gepubliceerd op 21 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014485
pub.
21/01/2013
prom.
10/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikelen 4 en 5;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 26 september 2012;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van NV Infrabel, gegeven op 13 september 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Nationale Paritaire Commissie, gegeven op 26 september 2012;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, P. MAGNETTE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013 houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel Derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel 1. Wijzigingen en toevoegingen naar aanleiding van de bevindingen van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen Er wordt een artikel 17bis., ingevoegd, voorafgegaan door een titel 5. « Actieplan preventie seinvoorbijrijdingen » : «

Art. 17bis.Infrabel stelt, in samenwerking met de spoorwegondernemingen, een « Actieplan preventie seinvoorbijrijdingen 2012-2015 » op.

Dit actieplan zal zo nodig aangevuld worden, rekening houdend met de analyse en de aanbevelingen over seinvoorbijrijdingen van DVIS. Het actieplan bevat objectief verifieerbare kernprestatie-indicatoren die de monitoring van de uitvoering mogelijk maken en streeft na dat het aantal seinvoorbijrijdingen per gereden treinkm in hoofdspoor en in bijspoor dat toegang geeft tot hoofdspoor, waarbij het gevaarlijke punt bereikt wordt, jaarlijks daalt over de periode 2012-2015. Hierbij worden het aantal seinvoorbijrijdingen (zoals hierboven gedefinieerd) in het jaar 2010 als referentie genomen.

De Belgische Staat vraagt aan Infrabel om samen met de spoorwegondernemingen en DVIS tegen 2015 een globale vermindering van het risiconiveau te beogen, in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 59bis.

Infrabel stuurt, dit actieplan aan de Ministers van Overheidsbedrijven en van Mobiliteit, de Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (hierna : « DOS ») en DVIS uiterlijk vier maanden na de inwerkingtreding van de huidige alinea.

Eventuele aanvullingen van het plan worden aan dezelfde partijen toegestuurd.

Infrabel voert zijn eigen aandeel van dit plan, in zijn hoedanigheid van infrastructuurbeheerder en van gebruiker van de spoorweginfrastructuur, uit.

Infrabel rapporteert elk kwartaal, via de reeds bestaande rapportering over haar Globaal Veiligheidsplan, over de uitvoering van dit actieplan aan de Ministers van Overheidsbedrijven, en van Mobiliteit, DOS en DVIS. Het rapport bevat desgevallend de corrigerende maatregelen die de verschillende betrokken partijen nemen om het gemeenschappelijke streefdoel te halen.

Infrabel beschikt over een meldpunt, waar alle spoorwegondernemingen en hun treinbestuurders veiligheidsproblemen, waaronder moeilijkheden op het vlak van seininrichting, kunnen melden. Dit meldpunt vormt een aanvulling op de bestaande veiligheidsvoorschriften. De melding gebeurt via een toepassing op de website Railaccess.

Infrabel geeft aan alle spoorwegondernemingen binnen de 14 dagen feedback betreffende de gerechtvaardigheid en de mogelijke volgende stappen voor elke melding die via deze toepassing wordt ontvangen.

Infrabel voert, in samenwerking met de spoorwegondernemingen en DVIS, voor alle seinen die meer dan eenmaal voorbijgereden werden in een periode van 24 maanden, een specifieke actie uit, coherent met het globale « Actieplan preventie seinvoorbijrijdingen 2012-2015 ».

Deze specifieke actie wordt gedefinieerd binnen de drie maanden na de vaststelling van de tweede seinvoorbijrijding en zal een realistische en controleerbare uitvoertermijn voorop stellen.

Indien het een seinvoorbijrijding betreft waarbij het gevaarlijke punt werd bereikt, zal er zo snel mogelijk actie ondernomen worden.

Infrabel rapporteert elk kwartaal, via de reeds bestaande rapportering over haar Globaal Veiligheidsplan, aan DOS en DVIS over de geregistreerde meldingen en de ondernomen acties, de specifieke actieplannen en hun uitvoering. ».

Er wordt een artikel 17ter. ingevoegd, voorafgegaan door een titel 6. « Veiligheidscultuur » : «

Art. 17ter.Infrabel stelt een « Actieplan operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline » op.

In dit actieplan wordt aangegeven op welke wijze Infrabel kan evolueren naar een lerende organisatie met een bedrijfscultuur gericht op preventie en leren uit ervaring.

Infrabel onderzoekt de mogelijkheid om dit actieplan af te stemmen met zijn klanten en andere relevante stakeholders.

Dit actieplan wordt een eerste maal door DVIS geauditeerd om een nulmeting op te stellen van het huidige niveau van de aanwezige veiligheidscultuur. Deze audit zal eveneens een benchmarking bevatten over operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline in andere veiligheidsgevoelige sectoren.

Drie jaar na afloop van de initiële audit zal DVIS een opvolgingsaudit uitvoeren die moet toelaten om de bereikte resultaten te meten.

Infrabel stuurt uiterlijk op 30 juni 2013 dit actieplan en, van zodra deze beschikbaar zijn, de resultaten van de audits en de benchmarking, aan de Minister van Overheidsbedrijven en van Mobiliteit, DOS en DVIS. ».

Een artikel 59bis. met als titel « Investeringen in de exploitatieveiligheid », luidend als volgt, wordt ingevoegd : « De Staat en Infrabel plannen de installatie van ETCS op het volledige spoornet tegen einde 2022.

Infrabel bevestigt dat deze einddatum haalbaar is, zoals beschreven in haar « Masterplan Implementatie ERTMS » en rekening houdend met de daarin opgenomen risico's.

Infrabel rust uiterlijk tegen 31 december 2015 haar volledige netwerk uit met TBL1+ en leeft daarbij, zoals voorzien in haar boven vermelde Masterplan, de volgende planning wat betreft de efficiëntiedekking na : 68 % tegen einde 2011; 87 % tegen einde 2012; 99,9 % tegen einde 2015.

De bijdrage van de uitrusting van elk knooppunt aan de efficiëntiedekking is toegelicht in bijlage 9 aan dit contract.

Zodra de maximale efficiëntiedekkingsgraad bereikt is, zal het risiconiveau met 75 % kunnen verminderd worden ten opzichte van het referentiejaar 2010.

Infrabel rapporteert elk kwartaal, via de reeds bestaande rapportering over haar Globaal Veiligheidsplan, aan DOS en DVIS over de voortgang van de installatie van automatische treinbeveiligingssystemen op de infrastructuur. Het rapport beschrijft de fysische vooruitgang van het project.

Infrabel overlegt met de spoorwegondernemingen om de installatie van veiligheidssystemen in de infrastructuur en rollend materieel optimaal af te stemmen zodanig dat het beoogde veiligheidsniveau nagestreefd wordt.

Infrabel vervolgt en versterkt zijn inspanningen, parallel aan de uitrol van TBL1+, voor de concentratie van de seinhuizen, die technisch noodzakelijk is voor uitrol van ETCS. ».

Er wordt een artikel 84bis, ingevoegd, voorafgegaan door een titel « D. Introductie systeem van asset management » : «

Art. 84bis.Infrabel stelt tegen einde 2012 een plan van aanpak op voor de introductie van een verbeterd asset management met het oog op een optimaal beheer van de instandhouding en de vernieuwing van de infrastructuur, een maximale kostenefficiëntie en verantwoording van de bestede middelen. Dit systeem zal objectief verifieerbare kern prestatie-indicatoren (KPI) bevatten. ».

Aan artikel 87, na het zesde punt, eindigend met « ... over de PPS-projecten Diabolo en Liefkenshoek Rail Link. », wordt een punt 7 ingevoegd, luidend als volgt : « 7. de vorderingen aangaande de uitrusting van het door haar beheerde spoorwegnet met TBL1+ en ETCS. ».

Aan artikel 88, na de tweede alinea, eindigend met « ... tegelijkertijd met de verzending ervan aan haar leden. », wordt een derde alinea ingevoegd, luidend als volgt : « Infrabel antwoordt correct, volledig en pertinent binnen de afgesproken termijnen op vragen van de FODMV met betrekking tot de exploitatieveiligheid. ».

Er wordt een artikel 90bis. ingevoegd voorafgegaan door een titel « 4.

Wederzijde kennisoverdracht exploitatieveiligheid » : «

Art. 90bis.Infrabel en de FODMV onderzoeken op welke wijze een wederzijdse kennisoverdracht in het domein van de exploitatieveiligheid, technische spoorkennis en de daaraan verbonden materies kan verzekerd worden. Indien overeenstemming bereikt wordt, worden de te leveren prestaties en de bijhorende vergoeding contractueel vastgelegd. ». 2. Wijzigingen en toevoegingen aan de financiële relaties tussen de Staat en Infrabel Artikel 62, na de derde alinea, eindigend met « ... wordt verminderd met 69.616 k€ 2010 vanaf 2010. », worden de volgende alinea's ingevoegd : « In 2012 wordt het bedrag dat aan Infrabel wordt toegekend voor de investeringen eenmalig verminderd met 95.000 k€ 2012. Deze vermindering moet worden gecompenseerd door de thesaurie waarover Infrabel beschikt om deze investeringen te financieren.

Bovendien wordt in 2012 het totale toegekende bedrag aan de drie vennootschappen voor investeringen verminderd met 50.000 k€ 2012, waarvan 18.162 k€ 2012 voor Infrabel.

Om deze besparing uit te voeren : - zal de NMBS-groep besparingen doorvoeren die de spoorwegveiligheid niet in het gedrang brengen; - zal er voor minstens 15.000 k€ 2012 op de ICT- uitgaven van de Groep worden bespaard. ».

Aan artikel 74, na de vijfde alinea, eindigend met « ... de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van Infrabel. », wordt een zesde alinea ingevoegd, luidend als volgt : « Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 14.472 k€ 2009 in 2009, met 19.058 k€ 2010 in 2010 en met 19.098 k€ 2011 in 2011 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. In 2012 is deze vermindering geraamd op 19.661 k€ 2012. » Aan artikel 74, na de zesde alinea, eindigend met « ... vanaf 2010 wegens de toepassing van de IFRS-normen. », worden de volgende alinea's ingevoegd : « In 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage verhoogd met 698 k€ 2010 wegens de heffing voor de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en verhoogd met 227 k€ 2010 wegens de heffing voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor.

Deze verhogingen van de exploitatietoelage compenseren een gedeelte van de heffingen die Infrabel aan deze diensten verschuldigd was. ».

Aan artikel 74, na de voorlaatste alinea, eindigend met « ... in het jaar 2008 Vt gelijk is aan O. », wordt de volgende alinea ingevoegd : « Het variabele gedeelte van de exploitatietoelage bedroeg - 1.281 k€ 2009 in 2009, - 2.170 k€ 2010 in 2010, - 3.714 k€ 2011 in 2011 en - 3.823 k€ 2012 in 2012. ».

Artikel 74, de beschikking beginnend met « Bovendien zal het bedrag ... », en eindigend met « ... gelijk is aan 0. », zal van rechtswege worden opgeheven bij de inwerkingtreding van de prestatieregeling, voorzien in het koninklijk besluit van 6 juli 2011 en via deze ingevoegd in het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Aan artikel 78, aan het einde van de vierde alinea, eindigend met « ... vanaf 1 november van jaar t-2 tot 31 oktober van jaar t-1. », worden de volgende woorden toegevoegd : « ten opzichte van de gezondheidsindex van oktober 2008, namelijk 111,29. ». 3. Andere wijzigingen en toevoegingen Aan het einde van artikel 22 wordt de volgende alinea toegevoegd : « Infrabel rapporteert jaarlijks, voor 30 april, aan DOS over de statistieken opgenomen in haar kwaliteitshandboek.».

Aan het einde van artikel 25 wordt de volgende alinea toegevoegd : « Infrabel bezorgt DOS elke maand de stiptheidsgegevens op de wijze beschreven in bijlage 5. ». 4. Bijlagen Bijlage 7.- Overzicht toelagen De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Bijlage 9. - Efficiëntiedekking TBL1+ Een bijlage 9 « Efficiëntiedekking TBL1+ » wordt toegevoegd.

Brussel, 10 januari 2013.

L. VANSTEENKISTE, Directeur-generaal L. LALLEMAND, Gedelegeerd bestuurder M. WATHELET, Staatssecretaris voor Mobiliteit P. MAGNETTE, Minister van Overheidsbedrijven

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage 9. - Efficiëntiedekking TBL1+ Annexe 9. - Couverture d'efficacité TBL1+

Knooppunt

Noeud

% Efficiëntiedekking/ Couverture d'efficacité

Buizingen

Buizingen

1,325 %

Halle

Halle

4,018 %

Huizingen

Huizingen

0,003 %

Lembeek

Lembeek

0,216 %

Lot

Lot

0,994 %

Ruisbroek

Ruisbroek

1,326 %

Y Ruisbroek

Y Ruisbroek

4,015 %

Courcelles-Motte

Courcelles-Motte

0,095 %

Luttre

Luttre

0,051 %

Roux

Roux

0,142 %

Beernem

Beernem

0,268 %

Oostkamp

Oostkamp

0,335 %

Y Oostkamp

Y Oostkamp

0,335 %

Yves-Gomezée

Yves-Gomezée

0,001 %

Tielen

Tielen

0,049 %

Waremme

Waremme

0,012 %

Couillet

Couillet

0,034 %

Hergenrath

Hergenrath

0,000 %

Y Aguesses

Y Aguesses

0,000 %

Chênée

Chênée

0,064 %

Y Sint-Katharina-Lombeek

Y Sint-Katharina-Lombeek

1,095 %

Y Welle

Y Welle

0,696 %

Noorderkempen

Noorderkempen

0,129 %

Turnhout

Turnhout

0,001 %

Bierset-Awans

Bierset-Awans

0,063 %

Bléret

Bléret

0,063 %

Fexhe-le-Haut-Clocher

Fexhe-le-Haut-Clocher

0,063 %

Momalle

Momalle

0,063 %

Remicourt

Remicourt

0,063 %

Voroux

Voroux

0,063 %

Y Voroux

Y Voroux

0,063 %

Haacht

Haacht

0,265 %

Wespelaar-Tildonk

Wespelaar-Tildonk

0,179 %

Lavaux

Lavaux

0,051 %

Neufchâteau

Neufchâteau

0,084 %

Thimister-Clermont

Thimister-Clermont

0,129 %

Braine-le-Comte

Braine-le-Comte

0,058 %

Y Ecaussinnes

Y Ecaussinnes

0,042 %

Y Soignies

Y Soignies

0,253 %

Châtelet

Châtelet

0,139 %

Landen

Landen

0,037 %

Y Brugstraat

Y Brugstraat

0,000 %

Y Gingelomstraat

Y Gingelomstraat

0,000 %

Mechelen

Mechelen

0,203 %

Essen

Essen

0,187 %

Marbehan

Marbehan

0,010 %

Marchienne-au-Pont

Marchienne-au-Pont

0,232 %

Y La Sambre

Y La Sambre

0,000 %

Y Martinet

Y Martinet

0,232 %

Habay

Habay

0,049 %

Zedelgem

Zedelgem

0,116 %

Geel

Geel

0,005 %

Hennuyères

Hennuyères

0,433 %

Vorst-Zuid

Forest-Midi

0,373 %

Y Meulewijk

Y Meulewijk

0,426 %

Y Noord-Halle

Y Noord-Halle

4,018 %

Haren-Zuid

Haren-Sud

0,405 %

Y Pannenhuis

Y Pannenhuis

0,000 %

Brussel-Nationale-Luchthaven

Bruxelles-National-Aéroport

0,005 %

Diegem

Diegem

1,545 %

Erps-Kwerps

Erps-Kwerps

0,534 %

Herent

Herent

1,068 %

Kortenberg

Kortenberg

1,068 %

Nossegem

Nossegem

1,068 %

Veltem

Veltem

0,534 %

Y Diegem-Oost

Y Diegem-Oost

0,000 %

Y Diegem-West

Y Diegem-West

0,000 %

Y Herent

Y Herent

1,506 %

Y Luchthaven

Y Luchthaven

0,000 %

Y Nossegem

Y Nossegem

1,506 %

Y Wilsele

Y Wilsele

0,000 %

Y Zaventem

Y Zaventem

1,506 %

Zaventem

Zaventem

1,506 %

Mol

Mol

0,011 %

Tubize

Tubize

0,326 %

Bordet

Bordet

0,005 %

Evere

Evere

0,005 %

Meiser

Meiser

0,005 %

Mérode

Mérode

0,005 %

Schaarbeek-Josaphat

Schaerbeek-Josaphat

0,005 %

Olen

Olen

0,005 %

Bockstael

Bockstael

0,150 %

Jette

Jette

0,684 %

Y Bockstael

Y Bockstael

0,150 %

Y Jette

Y Jette

0,684 %

Y Laken

Y Laeken

0,150 %

Y Pont-de-la-Senne

Y Pont-de-la-Senne

0,150 %

Herbesthal

Herbesthal

0,000 %

Angleur

Angleur

0,099 %

Fraipont

Fraipont

0,045 %

Nessonvaux

Nessonvaux

0,045 %

Olne

Olne

0,082 %

Pepinster

Pepinster

0,071 %

Trooz

Trooz

0,064 %

Eupen

Eupen

0,000 %

Welkenraedt

Welkenraedt

0,006 %

Y Moustier

Y Moustier

0,073 %

Y Assels

Y Assels

0,000 %

Y Snepbrug

Y Snepbrug

0,000 %

Floreffe

Floreffe

0,036 %

Franière

Franière

0,036 %

Ham-sur-Sambre

Ham-sur-Sambre

0,036 %

Moustier

Moustier

0,073 %

Jemeppe-sur-Sambre

Jemeppe-sur-Sambre

0,125 %

Y Jemeppe-Froidmont

Y Jemeppe-Froidmont

0,000 %

Herstal

Herstal

0,006 %

Liège-Jonfosse

Liège-Jonfosse

0,004 %

Liège-Palais

Liège-Palais

0,008 %

Sint-Truiden

Sint-Truiden

0,020 %

Drongen

Drongen

0,350 %

Landegem

Landegem

0,699 %

Hever

Hever

0,198 %

Hofstade

Hofstade

0,057 %

Muizen

Muizen

0,457 %

Y Hever

Y Hever

0,198 %

Y Muizen

Y Muizen

0,457 %

Y Prinsenhoek

Y Prinsenhoek

0,034 %

Boussu

Boussu

0,009 %

Hainin

Hainin

0,008 %

Jemappes

Jemappes

0,078 %

Quaregnon

Quaregnon

0,078 %

Quiévrain

Quiévrain

0,001 %

Saint-Ghislain

Saint-Ghislain

0,290 %

Thulin

Thulin

0,006 %

Y Criquelion

Y Criquelion

0,078 %

Hatrival

Hatrival

0,115 %

Kalmthout

Kalmthout

0,085 %

Wildert

Wildert

0,085 %

Dolhain-Gileppe

Dolhain-Gileppe

0,008 %

Verviers-Central

Verviers-Central

0,012 %

Verviers-Est

Verviers-Est

0,018 %

Verviers-Palais

Verviers-Palais

0,015 %

De Pinte

De Pinte

0,563 %

Lichtervelde

Lichtervelde

0,086 %

Torhout

Torhout

0,007 %

Y Silly

Y Silly

0,000 %

Obaix-Buzet

Obaix-Buzet

0,116 %

Saintes

Saintes

0,253 %

Silly

Silly

0,125 %

Boortmeerbeek

Boortmeerbeek

0,132 %

Aalter

Aalter

0,701 %

Bellem

Bellem

0,349 %

Hansbeke

Hansbeke

0,349 %

Maria-Aalter

Maria-Aalter

0,349 %

Lillois

Lillois

0,175 %

Waterloo

Waterloo

0,212 %

Heide

Heide

0,085 %

Kijkuit

Kijkuit

0,085 %

Mortsel-Oude-God

Mortsel-Oude-God

0,483 %

Eppegem

Eppegem

0,631 %

Weerde

Weerde

0,642 %

Y Weerde

Y Weerde

0,000 %

Buda

Buda

0,569 %

Schaarbeek

Schaerbeek

2,566 %

Kapellen

Kapellen

0,170 %

Melle

Melle

0,113 %

Merelbeke

Merelbeke

0,439 %

Y Melle

Y Melle

0,113 %

Y Merelbeke-Block 27

Y Merelbeke-Block 27

0,113 %

Y Noord-Driehoek-Ledeberg

Y Noord-Driehoek-Ledeberg

0,439 %

Y Oost-Driehoek-Ledeberg

Y Oost-Driehoek-Ledeberg

0,439 %

Y West-Driehoek-Ledeberg

Y West-Driehoek-Ledeberg

0,439 %

Mechelen-Nekkerspoel

Mechelen-Nekkerspoel

0,891 %

Opwijk

Opwijk

0,137 %

Brussel-Luxemburg

Bruxelles-Luxembourg

0,162 %

Brussel-Schuman

Bruxelles-Schuman

0,031 %

Binche

Binche

0,001 %

Leval

Leval

0,005 %

La Louvière-Sud

La Louvière-Sud

0,043 %

Y Mariemont

Y Mariemont

0,043 %

Ans

Ans

0,345 %

Liège-Guillemins

Liège-Guillemins

0,076 %

Y Val-Benoît

Y Val-Benoît

0,000 %

Rogier

Rogier

0,031 %

Y Josaphat

Y Josaphat

0,198 %

Jemelle

Jemelle

0,006 %

Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver

0,444 %

Y Otterbeek

Y Otterbeek

0,444 %

Y Sint-Katelijne-Waver

Y Sint-Katelijne-Waver

0,444 %

Ede

Ede

0,120 %

Haaltert

Haaltert

0,120 %

Welle

Welle

0,119 %

Burst

Burst

0,248 %

Terhagen

Terhagen

0,088 %

Louvain-la-Neuve-Université

Louvain-la-Neuve-Université

0,005 %

Y Louvain-la-Neuve-Université

Y Louvain-la-Neuve-Université

0,291 %

Antwerpen-Berchem

Antwerpen-Berchem

0,238 %

Mortsel

Mortsel

0,184 %

Y Noord-Groenenhoek

Y Noord-Groenenhoek

0,000 %

Mortsel-Deurnesteenweg

Mortsel-Deurnesteenweg

0,483 %

Y Stadion

Y Stadion

0,000 %

Y Zuid-Groenenhoek

Y Zuid-Groenenhoek

0,000 %

Y Krijgsbaan

Y Krijgsbaan

0,000 %

Ezemaal

Ezemaal

0,175 %

Neerwinden

Neerwinden

0,175 %

Vertrijk

Vertrijk

0,366 %

Mont-Saint-Guibert

Mont-Saint-Guibert

0,464 %

Ottignies

Ottignies

0,153 %

Y Brussel-Klein-Eiland

Y Bruxelles-Petite-Ile

0,791 %

Balen

Balen

0,004 %

Balen-Werkplaatsen

Balen-Werkplaatsen

0,016 %

De Panne

De Panne

0,001 %

Koksijde

Koksijde

0,005 %

Veurne

Veurne

0,005 %

Glons

Glons

0,001 %

Y Glons

Y Glons

0,000 %

Brugge

Brugge

0,078 %

Kontich

Kontich

0,500 %

Y Duffel

Y Duffel

0,500 %

Y Lint

Y Lint

0,500 %

Kwatrecht

Kwatrecht

0,101 %

Schellebelle

Schellebelle

0,340 %

Wetteren

Wetteren

0,012 %

Flémalle-Haute

Flémalle-Haute

0,166 %

Beuzet

Beuzet

0,202 %

Lonzée

Lonzée

0,202 %

Rhisnes

Rhisnes

0,404 %

Saint-Denis-Bovesse

Saint-Denis-Bovesse

0,202 %

Neufvilles

Neufvilles

0,249 %

Soignies

Soignies

0,025 %

Schaarbeek-Formation

Schaerbeek-Formation

0,000 %

Asse

Asse

0,068 %

Bierges-Walibi

Bierges-Walibi

0,022 %

Gouvy

Gouvy

0,001 %

Vielsalm

Vielsalm

0,001 %

Liers

Liers

0,002 %

Limal

Limal

0,022 %

Wavre

Wavre

0,006 %

Delta

Delta

0,005 %

Etterbeek

Etterbeek

0,697 %

Germoir

Germoir

0,000 %

Y Boondaal

Y Boondael

0,000 %

Y Etterbeek

Y Etterbeek

0,005 %

Y Watermaal

Y Watermael

0,005 %

Leopoldsburg

Leopoldsburg

0,004 %

Milmort

Milmort

0,008 %

Brussel-Centraal

Bruxelles-Central

0,453 %

Brussel-Kapellekerk

Bruxelles-Chapelle

0,453 %

Brussel-Congres

Bruxelles-Congrès

0,453 %

Jabbeke

Jabbeke

0,221 %

Oostende-Voorhaven

Oostende-Voorhaven

0,000 %

Oostende-Zeehaven

Oostende-Zeehaven

0,000 %

Stockem

Stockem

0,099 %

Viville

Viville

0,049 %

Blanmont

Blanmont

0,232 %

Chastre

Chastre

0,232 %

Ernage

Ernage

0,232 %

Herzele

Herzele

0,089 %

Hillegem

Hillegem

0,088 %

Y Wolfstee

Y Wolfstee

0,000 %

Hove

Hove

0,572 %

Bouwel

Bouwel

0,097 %

Kessel

Kessel

0,097 %

Nijlen

Nijlen

0,097 %

Wolfstee

Wolfstee

0,097 %

Mortsel-Liersesteenweg

Mortsel-Liersesteenweg

0,000 %

Y Drabstraat

Y Drabstraat

0,126 %

Y Liersesteenweg

Y Liersesteenweg

0,000 %

Schulen

Schulen

0,192 %

Testelt

Testelt

0,180 %

Wezemaal

Wezemaal

0,118 %

Forchies

Forchies

0,047 %

Carnières

Carnières

0,019 %

Morlanwelz

Morlanwelz

0,035 %

Piéton

Piéton

0,069 %

Y Forchies

Y Forchies

0,000 %

Y Piéton

Y Piéton

0,000 %

Libramont

Libramont

0,017 %

Arlon

Arlon

0,009 %

Y Autelbas

Y Autelbas

0,074 %

Brussel-Noord (zuidkant)

Bruxelles-Nord (côté sud)

0,226 %

Haversin

Haversin

0,151 %

Archennes

Archennes

0,002 %

Basse-Wavre

Basse-Wavre

0,002 %

Florival

Florival

0,002 %

Gastuche

Gastuche

0,002 %

Pécrot

Pécrot

0,002 %

Y Oost-Berchem

Y Oost-Berchem

0,000 %

Namur

Namur

0,099 %

Assesse

Assesse

0,194 %

Courrière

Courrière

0,097 %

Dave-Saint-Martin

Dave-Saint-Martin

0,097 %

Florée

Florée

0,097 %

Jambes-Est

Jambes-Est

0,097 %

Naninne

Naninne

0,194 %

Natoye

Natoye

0,097 %

Sart-Bernard

Sart-Bernard

0,097 %

Charleroi-Sud-Quai

Charleroi-Sud-Quai

0,000 %

Marcinelle

Marcinelle

0,000 %

Y Nord

Y Nord

0,017 %

Charleroi-Ouest

Charleroi-Ouest

0,003 %

Charleroi-Sud

Charleroi-Sud

0,051 %

La Sambre

La Sambre

0,017 %

Diksmuide

Diksmuide

0,023 %

Bosvoorde

Boitsfort

0,316 %

Groenendaal

Groenendaal

0,633 %

Andenne

Andenne

0,131 %

Bas-Oha

Bas-Oha

0,050 %

Beez

Beez

0,076 %

Château-de-Seilles

Château-de-Seilles

0,063 %

Java

Java

0,064 %

Marche-les-Dames

Marche-les-Dames

0,063 %

Namêche

Namêche

0,063 %

Sclaigneaux

Sclaigneaux

0,063 %

Beignée

Beignée

0,007 %

Cour-sur-Heure

Cour-sur-Heure

0,007 %

Ham-sur-Heure

Ham-sur-Heure

0,007 %

Jamioulx

Jamioulx

0,007 %

Belsele

Belsele

0,186 %

Sinaai

Sinaai

0,373 %

Boechout

Boechout

0,143 %

Y Aubry

Y Aubry

0,105 %

Beveren

Beveren

0,300 %

Melsele

Melsele

0,150 %

Y Melsele

Y Melsele

0,094 %

Y Kattestraat

Y Kattestraat

0,000 %

Y Zwijndrecht-Fort

Y Zwijndrecht-Fort

0,299 %

Zwijndrecht

Zwijndrecht

0,299 %

Londerzeel

Londerzeel

0,040 %

Grupont

Grupont

0,111 %

Brussel-Noord (Noordkant)

Bruxelles-Nord (côté nord)

0,226 %

Hoeilaart

Hoeilaart

0,316 %

Duffel

Duffel

0,444 %

Harelbeke

Harelbeke

0,061 %

Waregem

Waregem

0,124 %

Genval

Genval

0,317 %

La Hulpe

La Hulpe

0,317 %

Profondsart

Profondsart

0,316 %

Rixensart

Rixensart

0,317 %

Berzée

Berzée

0,002 %

Pry

Pry

0,008 %

Walcourt

Walcourt

0,003 %

Lommel

Lommel

0,006 %

Brugge-Dijk

Brugge-Dijk

0,044 %

Brugge-Sint-Pieters

Brugge-Sint-Pieters

0,044 %

Y Blauwe Toren

Y Blauwe Toren

0,044 %

Mirwart

Mirwart

0,028 %

Y Heike

Y Heike

0,078 %

Antwerpen-Noorderdokken

Antwerpen-Noorderdokken

0,141 %

Machelen

Machelen

0,000 %

Vilvoorde

Vilvoorde

2,478 %

Y Haren-Noord (inbegrepen Y Gr-G.)

Y Haren-Nord (y compris Y Gr-G.)

2,478 %

Y Machelen

Y Machelen

2,478 %

Langdorp

Langdorp

0,090 %

Zichem

Zichem

0,090 %

Deinze

Deinze

0,411 %

Erbisoeul

Erbisoeul

0,131 %

Ghlin

Ghlin

0,131 %

Jurbise

Jurbise

0,557 %

Masnuy-Saint-Pierre

Masnuy-Saint-Pierre

0,124 %

Y Jurbise

Y Jurbise

0,557 %

Diepenbeek

Diepenbeek

0,002 %

Brussel-Zuid (Noodkant)

Bruxelles-Midi (côté nord)

0,221 %

Brussel-Zuid (Zuidkant)

Bruxelles-Midi (côté sud)

0,221 %

Y Vorst-Oost

Y Forest-Est

0,173 %

Debiest

Debiest

0,206 %

Kloosterheide

Kloosterheide

0,206 %

Y Nazareth

Y Nazareth

0,206 %

Oudegem

Oudegem

0,039 %

Schoonaarde

Schoonaarde

0,039 %

Wichelen

Wichelen

0,039 %

Blaton

Blaton

0,079 %

Hambos

Hambos

0,179 %

Wijgmaal

Wijgmaal

0,132 %

Lier

Lier

0,079 %

Tienen

Tienen

0,035 %

Pelikaan

Pelikaan

0,000 %

Ramskapelle

Ramskapelle

0,000 %

Y Boudewijnkanaal

Y Boudewijnkanaal

0,000 %

Y Dudzele

Y Dudzele

0,056 %

Y Pelikaan

Y Pelikaan

0,044 %

Y Ramskapelle

Y Ramskapelle

0,044 %

Y Ter Doest

Y Ter Doest

0,000 %

Gembloux

Gembloux

0,065 %

Y La Paix

Y La Paix

0,045 %

Y Saint-Vaast

Y Saint-Vaast

0,054 %

Le Campinaire

Le Campinaire

0,029 %

Aiseau

Aiseau

0,029 %

Auvelais

Auvelais

0,093 %

Farciennes

Farciennes

0,029 %

Tamines

Tamines

0,019 %

De Hoek

De Hoek

0,211 %

Vorst-Oost

Forest-Est

0,146 %

Holleken

Holleken

0,210 %

Linkebeek

Linkebeek

0,281 %

Moensberg

Moensberg

0,003 %

Sint-Genesius-Rode

Rhode-Saint-Genèse

0,212 %

Ukkel-Kalevoet

Uccle-Calevoet

0,210 %

Ukkel-Stalle

Uccle-Stalle

0,210 %

Y Linkebeek

Y Linkebeek

0,000 %

Y Linkebeek-Halle

Y Linkebeek-Halle

0,000 %

Antwerpen-Oost

Antwerpen-Oost

0,114 %

Y Antwerpen-Oost

Y Antwerpen-Oost

0,000 %

Sint-Agatha-Berchem

Berchem-Sainte-Agathe

0,190 %

Dilbeek

Dilbeek

0,028 %

Essene-Lombeek

Essene-Lombeek

0,190 %

Groot-Bijgaarden

Groot-Bijgaarden

0,190 %

Liedekerke

Liedekerke

0,337 %

Sint-Martens-Bodegem

Sint-Martens-Bodegem

0,190 %

Ternat

Ternat

0,056 %

Callenelle

Callenelle

0,040 %

Maubray

Maubray

0,040 %

Péruwelz

Péruwelz

0,040 %

Y Maubray

Y Maubray

0,000 %

Alken

Alken

0,005 %

Duinbergen

Duinbergen

0,009 %

Heist

Heist

0,011 %

Knokke

Knokke

0,001 %

Neerpelt

Neerpelt

0,001 %

Overpelt

Overpelt

0,004 %

Overpelt-Werkplaatsen

Overpelt-Werkplaatsen

0,000 %

Heizijde

Heizijde

0,068 %

Lebbeke

Lebbeke

0,068 %

Merchtem

Merchtem

0,068 %

Mollem

Mollem

0,068 %

Sint-Gillis

Sint-Gillis

0,030 %

Zellik

Zellik

0,068 %

Marchienne-Zone

Marchienne-Zone

0,002 %

Ronet

Ronet

0,036 %

Antoing

Antoing

0,052 %

Zele

Zele

0,006 %

Athus

Athus

0,000 %

Aubange

Aubange

0,000 %

Halanzy

Halanzy

0,000 %

Virton

Virton

0,000 %

Y Aubange

Y Aubange

0,000 %

Bertrix

Bertrix

0,003 %

Florenville

Florenville

0,004 %

Saint-Vincent-Bellefontaine

Saint-Vincent-Bellefontaine

0,004 %

Paliseul

Paliseul

0,000 %

Okegem

Okegem

0,026 %

Iddergem

Iddergem

0,026 %

Balegem-Dorp

Balegem-Dorp

0,004 %

Balegem-Zuid

Balegem-Zuid

0,004 %

Gontrode

Gontrode

0,004 %

Landskouter

Landskouter

0,012 %

Moorsele

Moorsele

0,004 %

Scheldewindeke

Scheldewindeke

0,004 %

Zottegem

Zottegem

0,050 %

Ninove

Ninove

0,003 %

Hourpes

Hourpes

0,001 %

Landelies

Landelies

0,001 %

Lobbes

Lobbes

0,002 %

Lobbes-Garage

Lobbes-Garage

0,000 %

Thuin

Thuin

0,001 %

Dendermonde

Dendermonde

0,046 %

Braine-l'Alleud

Braine-l'Alleud

0,049 %

Antwerpen-Kiel

Antwerpen-Kiel

0,000 %

Hoboken-Polder

Hoboken-Polder

0,002 %

Hasselt

Hasselt

0,054 %

Deerlijk

Deerlijk

0,037 %

Anzegem

Anzegem

0,019 %

Vichte

Vichte

0,034 %

Esneux

Esneux

0,012 %

Rivage

Rivage

0,007 %

Tilff

Tilff

0,012 %

Hony

Hony

0,012 %

Méry

Méry

0,012 %

Poulseur

Poulseur

0,003 %

Appelterre

Appelterre

0,020 %

Eichem

Eichem

0,020 %

Idegem

Idegem

0,020 %

Schendelbeke

Schendelbeke

0,020 %

Zandbergen

Zandbergen

0,020 %

Arcades

Arcades

0,000 %

Beauraing

Beauraing

0,003 %

Carlsbourg

Carlsbourg

0,000 %

Gedinne

Gedinne

0,000 %

Gendron-Celles

Gendron-Celles

0,002 %

Graide

Graide

0,000 %

Houyet

Houyet

0,002 %

Vonêche

Vonêche

0,003 %

Dinant

Dinant

0,004 %

Godinne

Godinne

0,003 %

Jambes

Jambes

0,003 %

Lustin

Lustin

0,003 %

Yvoir

Yvoir

0,003 %

Watermaal

Watermael

0,474 %

Haren

Haren

0,005 %

Y Harenheide

Y Harenheide

0,033 %

Y Keelbeek-Noord

Y Keelbeek-Nord

0,033 %

Y Keelbeek-Zuid

Y Keelbeek-Sud

0,033 %

Herentals

Herentals

0,029 %

Y Albertkanaal

Y Albertkanaal

0,029 %

Y Kruisberg

Y Kruisberg

0,029 %

Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Zuid

0,094 %

Y Antwerpen-Zuid

Y Antwerpen-Zuid

0,094 %

Y West-Berchem

Y West-Berchem

0,000 %

Oudenaarde

Oudenaarde

0,032 %

Sclessin

Sclessin

0,045 %

Tilleur

Tilleur

0,059 %

Gentbrugge

Gentbrugge

0,074 %

Gent-Dampoort

Gent-Dampoort

0,047 %

Y Boma

Y Boma

0,000 %

Denderleeuw

Denderleeuw

0,200 %

Bracquegnies

Bracquegnies

0,100 %

Antwerpen-Schijnpoort

Antwerpen-Schijnpoort

0,077 %

Y Neffe

Y Neffe

0,000 %

Leuven

Leuven

0,243 %

Y Tivoli

Y Tivoli

0,000 %

Oud-Heverlee

Oud-Heverlee

0,002 %

Sint-Joris-Weert

Sint-Joris-Weert

0,003 %

Y Parkbrug

Y Parkbrug

0,012 %

Y Molenbeek

Y Molenbeek

0,153 %

Y Dijlebrug

Y Dijlebrug

0,221 %

Y Holsbeek

Y Holsbeek

0,102 %

Heverlee

Heverlee

0,002 %

Y Luchtbal

Y Luchtbal

0,000 %

Ekeren

Ekeren

0,085 %

Sint-Mariaburg

Sint-Mariaburg

0,085 %

Y Sint-Mariaburg

Y Sint-Mariaburg

0,000 %

Antwerpen-Dam

Antwerpen-Dam

0,045 %

Antwerpen-Luchtbal

Antwerpen-Luchtbal

0,057 %

Y Driehoekstraat

Y Driehoekstraat

0,000 %

Y Schijn

Y Schijn

0,000 %

Boondaal

Boondael

0,011 %

Saint-Job

Saint-Job

0,007 %

Diesdelle

Vivier-d'Oie

0,000 %

Y Beverst

Y Beverst

0,005 %

Bilzen

Bilzen

0,005 %

Tongeren

Tongeren

0,002 %

Baulers

Baulers

0,000 %

Nivelles

Nivelles

0,033 %

Aywaille

Aywaille

0,001 %

Stoumont

Stoumont

0,002 %

Blankenberge

Blankenberge

0,001 %

Flémalle-Grande

Flémalle-Grande

0,045 %

Jemeppe-sur-Meuse

Jemeppe-sur-Meuse

0,045 %

Leman

Leman

0,045 %

Pont-de-Seraing

Pont-de-Seraing

0,045 %

Y Leman

Y Leman

0,000 %

Bassenge

Bassenge

0,000 %

Diest

Diest

0,016 %

Beervelde

Beervelde

0,181 %

Bissegem

Bissegem

0,004 %

Wevelgem

Wevelgem

0,004 %

Beringen

Beringen

0,002 %

Heusden

Heusden

0,001 %

Zolder

Zolder

0,002 %

Eke-Nazareth

Eke-Nazareth

0,003 %

Gavere-Asper

Gavere-Asper

0,006 %

Eine

Eine

0,003 %

Zingem

Zingem

0,006 %

Erquelinnes

Erquelinnes

0,001 %

Erquelinnes-Village

Erquelinnes-Village

0,001 %

Fontaine-Valmont

Fontaine-Valmont

0,001 %

Labuissière

Labuissière

0,001 %

Solre-sur-Sambre

Solre-sur-Sambre

0,001 %

Aalst-Kerrebroek

Aalst-Kerrebroek

0,000 %

Bambrugge

Bambrugge

0,000 %

Erpe-Mere

Erpe-Mere

0,000 %

Vijfhuizen

Vijfhuizen

0,000 %

Aalst

Aalst

0,039 %

Erembodegem

Erembodegem

0,143 %

Lokeren

Lokeren

0,051 %

Engis

Engis

0,046 %

Chapois

Chapois

0,064 %

Leignon

Leignon

0,064 %

Trois-Ponts

Trois-Ponts

0,002 %

Menen

Menen

0,007 %

Kortrijk

Kortrijk

0,045 %

Y Kortrijk-West

Y Kortrijk-West

0,000 %

Y Leiebrug

Y Leiebrug

0,000 %

Y Zandberg

Y Zandberg

0,142 %

Amay

Amay

0,070 %

Hermalle-sous-Huy

Hermalle-sous-Huy

0,060 %

Ampsin

Ampsin

0,046 %

Haute-Flône

Haute-Flône

0,046 %

Bornem

Bornem

0,002 %

Temse

Temse

0,009 %

Ciney

Ciney

0,017 %

Aigremont

Aigremont

0,000 %

Puurs

Puurs

0,014 %

Huy

Huy

0,014 %

Statte

Statte

0,057 %

Aye

Aye

0,075 %

Aarsele

Aarsele

0,032 %

Tielt

Tielt

0,009 %

Begijnendijk

Begijnendijk

0,073 %

Berlaar

Berlaar

0,073 %

Booischot

Booischot

0,073 %

Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg

0,013 %

Melkouwen

Melkouwen

0,072 %

Izegem

Izegem

0,005 %

Chapelle-Dieu

Chapelle-Dieu

0,000 %

Mazy

Mazy

0,000 %

Anderlecht

Anderlecht

0,000 %

Brussel-West

Bruxelles-Ouest

0,000 %

Cuesmes

Cuesmes

0,013 %

La Louvière-Centre

La Louvière-Centre

0,020 %

La Louvière-Gare Industrielle

La Louvière-Gare Industrielle

0,000 %

Leuze

Leuze

0,014 %

Mons

Mons

0,053 %

Quévy

Quévy

0,000 %

Simonis

Simonis

0,000 %

Forrières

Forrières

0,033 %

Poix-Saint-Hubert

Poix-Saint-Hubert

0,027 %

Froidmont

Froidmont

0,004 %

Y Garde-Dieu

Y Garde-Dieu

0,003 %

Barvaux

Barvaux

0,001 %

Bomal

Bomal

0,004 %

Comblain-la-Tour

Comblain-la-Tour

0,001 %

Hamoir

Hamoir

0,001 %

Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne

0,001 %

Marloie

Marloie

0,022 %

Melreux-Hotton

Melreux-Hotton

0,004 %

Sy

Sy

0,001 %

La Croyère

La Croyère

0,000 %

Harchies

Harchies

0,040 %

Ville-Pommeroeul

Ville-Pommeroeul

0,040 %

Havinnes

Havinnes

0,086 %

Edingen

Enghien

0,053 %

Frameries

Frameries

0,005 %

Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos

0,020 %

Zeebrugge-Dorp

Zeebrugge-Dorp

0,000 %

Zeebrugge-Vorming

Zeebrugge-Vorming

0,000 %

Lissewege

Lissewege

0,001 %

Zeebrugge-Strand

Zeebrugge-Strand

0,000 %

Zwankendamme

Zwankendamme

0,001 %

Visé

Visé

0,004 %

Y Visé-Haut

Y Visé-Haut

0,000 %

Gouy-lez-Piéton

Gouy-lez-Piéton

0,001 %

Pont-à-Celles

Pont-à-Celles

0,001 %

Couvin

Couvin

0,000 %

Mariembourg

Mariembourg

0,002 %

Philippeville

Philippeville

0,019 %

Ath

Ath

0,041 %

Y Coucou

Y Coucou

0,000 %

Ecaussinnes

Ecaussinnes

0,009 %

Nieuwkerken-Waas

Nieuwkerken-Waas

0,150 %

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

0,049 %

Willebroek

Willebroek

0,012 %

Pepinster-Cité

Pepinster-Cité

0,002 %

Flawinne

Flawinne

0,036 %

Bressoux

Bressoux

0,004 %

Cheratte

Cheratte

0,015 %

Franchimont

Franchimont

0,003 %

Juslenville

Juslenville

0,005 %

Spa

Spa

0,001 %

Spa-Géronstère

Spa-Géronstère

0,000 %

Theux

Theux

0,005 %

Manage

Manage

0,004 %

Court-Saint-Etienne

Court-Saint-Etienne

0,002 %

La Roche

La Roche

0,002 %

Céroux-Mousty

Céroux-Mousty

0,002 %

Faux

Faux

0,002 %

Ligny

Ligny

0,002 %

Tilly

Tilly

0,002 %

Villers-la-Ville

Villers-la-Ville

0,002 %

Acren

Acren

0,001 %

Cambron-Casteau

Cambron-Casteau

0,002 %

Lens

Lens

0,003 %

Maffle

Maffle

0,002 %

Mévergnies-Attre

Mévergnies-Attre

0,002 %

Papignies

Papignies

0,001 %

Rebaix

Rebaix

0,001 %

Genly

Genly

0,003 %

Bokrijk

Bokrijk

0,001 %

Genk

Genk

0,002 %

Kiewit

Kiewit

0,009 %

Y Boksbergheide

Y Boksbergheide

0,030 %

Roeselare

Roeselare

0,011 %

Lauwe

Lauwe

0,016 %

Ronse

Ronse

0,002 %

Munkzwalm

Munkzwalm

0,057 %

Sint-Denijs-Boekel

Sint-Denijs-Boekel

0,057 %

Eeklo

Eeklo

0,001 %

Evergem

Evergem

0,000 %

Sleidinge

Sleidinge

0,005 %

Waarschoot

Waarschoot

0,004 %

Wondelgem

Wondelgem

0,005 %

Comines

Comines

0,004 %

Wervik

Wervik

0,004 %

Ieper

Ieper

0,009 %

Poperinge

Poperinge

0,000 %

Geraardsbergen

Geraardsbergen

0,020 %

Y Nederboelare

Y Nederboelare

0,000 %

Lierde

Lierde

0,002 %

Oostende

Oostende

0,014 %

Beersel

Beersel

0,003 %

Y Kuregem

Y Cureghem

0,000 %

Y Mérode

Y Mérode

0,000 %

Botzelaer

Botzelaer

0,000 %

Voeren

Fouron

0,000 %

Aarschot

Aarschot

0,028 %

Y Noord Driehoek Aarschot

Y Noord Driehoek Aarschot

0,049 %

Y Oost Driehoek Aarschot

Y Oost Driehoek Aarschot

0,061 %

Y Zuid Driehoek Aarschot

Y Zuid Driehoek Aarschot

0,109 %

Boom

Boom

0,003 %

Hemiksem

Hemiksem

0,002 %

Niel

Niel

0,002 %

Schelle

Schelle

0,002 %

Y Noord Driehoek Hasselt

Y Noord Driehoek Hasselt

0,015 %

Y West Driehoek Hasselt

Y West Driehoek Hasselt

0,036 %

Y Zonhoven

Y Zonhoven

0,016 %

Y Bois-d'Haine

Y Bois-d'Haine

0,005 %

Familleureux

Familleureux

0,025 %

Marche-lez-Ecaussinnes

Marche-lez-Ecaussinnes

0,025 %

Y Familleureux

Y Familleureux

0,005 %

Y Feluy

Y Feluy

0,000 %

Godarville

Godarville

0,001 %

Havré

Havré

0,048 %

Nimy

Nimy

0,041 %

Obourg

Obourg

0,095 %

Thieu

Thieu

0,048 %

Lodelinsart

Lodelinsart

0,001 %

Herseaux

Herseaux

0,004 %

Mouscron

Mouscron

0,009 %

Houraing

Houraing

0,001 %

Froyennes

Froyennes

0,094 %

Y Froyennes

Y Froyennes

0,094 %

Tournai

Tournai

0,032 %

Baasrode-Zuid

Baasrode-Zuid

0,020 %

Buggenhout

Buggenhout

0,020 %

Malderen

Malderen

0,020 %

Brugelette

Brugelette

0,003 %

Lessines

Lessines

0,002 %

Galmaarden

Galmaarden

0,004 %

Herne

Herne

0,004 %

Tollembeek

Tollembeek

0,004 %

Viane-Moerbeke

Viane-Moerbeke

0,004 %

Anseremme

Anseremme

0,001 %

Antwerpen-Centraal (+1)

Antwerpen-Centraal (+1)

0,048 %

Antwerpen-Centraal (-1)

Antwerpen-Centraal (-1)

0,048 %

Antwerpen-Centraal (-2)

Antwerpen-Centraal (-2)

0,048 %

Y Arendstraat

Y Arendstraat

0,063 %

Y Noord-Berchem

Y Noord-Berchem

0,000 %

Lede

Lede

0,009 %

Serskamp

Serskamp

0,075 %

Zelzate

Zelzate

0,000 %

Heule

Heule

0,051 %

Ingelmunster

Ingelmunster

0,027 %

Sint-Katharina

Sint-Katharina

0,051 %

Y Heule

Y Heule

0,051 %

Kortemark

Kortemark

0,018 %

Coo

Coo

0,001 %

Braine-Alliance

Braine-Alliance

0,212 %

Fleurus

Fleurus

0,005 %

Diverse kleine roosters

Divers petits grills

0,240 %

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^