Koninklijk Besluit van 10 januari 2013
gepubliceerd op 18 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014561
pub.
18/01/2013
prom.
10/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 26, vervangen door de wet van 9 juli 1976, artikel 27, vervangen door de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd door de wet van 18 juli 1990 en artikel 46, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategoriëen C1, C1+E, D1, D1+E;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs sluiten tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 oktober 2012;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies nr. 52049/4 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, vroeger het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+En D, D+E, vroeger het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategoriëen C1, C1+E, D1, D1+E, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 september 2008 en 16 juli 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder 22°, 23° en 24° worden opgeheven;2° de bepaling onder 30° wordt opgeheven;3° de bepaling onder 31° wordt vervangen als volgt : « 31° « examencentrum » : het centrum dat het examen rijbewijs, het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groep 2, conform de bepalingen van Titel III, Hoofdstuk 2 organiseert.».

Art. 2.In titel II van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 3 dat de artikelen 14 tot 20 omvat, opgeheven.

Art. 3.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de eerste paragraaf, eerste en tweede lid worden de woorden « erkende exameninstelling overeenkomstig de bepalingen van deze titel » vervangen door de woorden « examencentrum zoals bedoeld in artikel 22 »;2° in de tweede paragraaf worden de woorden « of elke exameninstelling » opgeheven.

Art. 4.De titel van hoofdstuk 2 van titel III van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk 2. - Examencentra ».

Art. 5.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 22.De examens bedoeld in artikel 21 worden afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, eerste zin, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

Voor de toepassing van dit besluit, worden eveneens als examencentra beschouwd : 1° de instellingen bedoeld in artikel 4, 4° en 8°, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs als het gaat om kandidaten die er de opleiding hebben gevolgd;2° de instellingen bedoeld in artikel 4, 5°, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs indien het gaat om kandidaten die er een opleiding hebben gevolgd of om kandidaten die een opleiding hebben gevolgd bij de instellingen bedoeld in artikel 4, 7° en 15° van hetzelfde esluit.».

Art. 6.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 23.De examencentra bedoeld in artikel 22 beantwoorden aan de volgende voorwaarden : 1° elk examencentrum beschikt over een gepaste infrastructuur, inzonderheid lokalen en terreinen buiten het verkeer, alsook het materiaal dat nodig is om de theoretische en de praktische examens bedoeld in deze titel af te nemen;2° elk examencentrum beschikt vanaf 1 januari 2015 over een ISO 9000-, een CEDEO-, of een EFQM-erkenning of over andere certificaten of erkenningen die door de minister of door zijn gemachtigde zijn toegelaten;3° elk examencentrum bedoeld in artikel 22, eerste lid organiseert alle indeze titel bedoelde examens;4° elk examencentrum stelt jaarlijks een activiteitenverslag op en bezorgt dit uiterlijk tegen 31 maart van het daaropvolgende jaar aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.De minister of zijn gemachtigde bepaalt de inhoud van dit verslag; 5° elk examencentrum gebruikt uitsluitend de examenvragen en de informaticatoepassing die de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt en gebruikt deze op de door de administratie bepaalde wijze;6° elk examencentrum neemt deel aan de vergaderingen die de Minister of zijn gemachtigde organiseert.Deze deelname kan gebeuren door de aanwezigheid van een afgevaardigde van de groepering waarbij de examencentra zijn aangesloten; 7° elk examencentrum schikt zich naar de instructies van de minister of zijn gemachtigde in uitvoering van de bepalingen van dit besluit, met inbegrip van de examenvademecums;8° elk examencentrum bezorgt de minister of zijn gemachtigde alle informatie met betrekking tot de uitoefening van zijn opdracht;9° elk examencentrum zorgt ervoor dat de examens, uitgezonderd de computergestuurde examens, door erkende examinatoren worden afgenomen. § 2. De door de minister of door zijn gemachtigde aangestelde personen of organismen die met de inspectie en het toezicht bedoeld in artikel 53, zijn belast, mogen de examens bijwonen en zijn gemachtigd om controle uit te voeren op de gebruikte middelen en op het goede verloop van de examens.

Op eenvoudige vraag van de instantie bedoeld in het eerste lid is het examencentrum daarom verplicht de plaats, de datum en het uur van de geplande examens meer te delen. ».

Art. 7.Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quat type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste paragraaf worden de woorden « exameninstellingen » vervangen door de woorden « examencentra » en de woorden « en § 3 » worden opgeheven;2° in de tweede paragraaf worden de woorden « de exameninstelling » vervangen door de woorden « het examencentrum ».

Art. 9.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden « de voor hem toegankelijke exameninstelling » vervangen door de woorden « het voor hem toegankelijke examencentrum ».

Art. 10.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste paragraaf, eerste lid worden de woorden « de exameninstelling » vervangen door de woorden « het examencentrum »;2° in de eerste paragraaf, derde lid worden de woorden « de exameninstellingen » vervangen door de woorden « de examencentra »;3° een paragraaf 5 die luidt als volgt, wordt toegevoegd : « § 5.Dit artikel is alleen van toepassing op de examens afgelegd in een examencentrum zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid. ».

Art. 11.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 28.Het theoretisch en praktisch examen met het oog op het behalen van het rijbewijs verlopen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 27 tot 47 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, met uitzondering van de bepalingen van artikel 32, paragrafen 3 en 5. ».

Art. 12.In het artikel 30, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « de exameninstelling » vervangen door de woorden « het examencentrum ».

Art. 13.In artikel 34 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten, worden de woorden « de exameninstelling of » opgeheven.

Art. 14.In het artikel 44, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « de exameninstelling » vervangen door de woorden « het examencentrum ».

Art. 15.Artikel 45 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4 die luidt als volgt : « § 4. De nascholing omvat ten minste een module over elk van de drie onderwerpen bedoeld in de punten 1 tot 3 van bijlage 1.

Minstens één van de door de bestuurder gekozen modules moet een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat. ».

Art. 16.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de woorden « de Minister » vervangen door de woorden « de minister of ijn gemachtigde ».

Art. 17.In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quat type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Minister » worden vervangen door de woorden « de minister of zijn gemachtigde »; 2° de eerste paragraaf, 4°, wordt aangevuld als volgt : « Een opleidingsmodule over de onderwerpen bedoeld in de punten 1.1, 1.2, 1.3 of 3.1 van bijlage 1 moet ten minste 3 uur sturen per deelnemende bestuurder bevatten; ».

Art. 18.In artikel 48 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quat type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, worden de woorden « de Minister » vervangen door de woorden « de minister of zijn gemachtigde ».

Art. 19.Titel V van hetzelfde besluit dat de artikelen 49 tot 52 omvat, wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de opleidingscentra en de centra voor alternerende beroepsopleiding » vervangen door de woorden « en de opleidingscentra ».2° in het tweede lid worden de woorden « de exameninstellingen, de opleidingscentra en de centra voor alternerende beroepsopleiding » vervangen door de woorden « de examencentra en de opleidingscentra ».

Art. 21.In artikel 54 van hetzelfde besluit worden de woorden « de exameninstelling, het opleidingscentrum en het centrum voor alternerende broepsopleiding » vervangen door de woorden « het opleidingscentrum ».

Art. 22.In artikel 55 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quat type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste paragraaf, tweede lid wordt opgeheven;2° de tweede paragraaf wordt opgeheven;3° de derde paragraaf wordt opgeheven;4° in de vierde paragraaf worden de woorden « in § 1 en 2 » vervangen door de woorden « in § 1 ».

Art. 23.In artikel 55/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het konink type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt opgeheven;2° in § 3, eerste lid worden de woorden « de bedragen bepaald in § 1 en in § 2 » vervangen door de woorden « het in de § 1 bepaalde bedrag »;3° in paragraaf 3, tweede lid worden de woorden « en in § 2 » opgeheven.

Art. 24.Artikel 74ter, eerste paragraaf, eerste lid van hetzelfde besluit ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008024336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quat type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, wordt aangevuld als volgt : « Theoretisch examen bedoeld in artikel 28 : . . . . . 15,00 EUR;

Praktisch examen bedoeld in artikel 28 : volledig pratisch examen : . . . . . 45,00 EUR praktisch examen uitsluitend op de openbare weg : . . . . . 37,50 EUR. ».

Art. 25.Artikel 76 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2008, 10 mei 2009 en 15 juli 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 76.Artikel 45, § 4, dus niet van toepassing van de eerste nascholing die de houders van een rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van groep 2, afgeleverd vóór 1 februari 2013, moeten volgen. ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs

Art. 26.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten, wordt de bepaling onder 18° opgeheven.

Art. 27.Artikel 26, § 2, 5, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « 5° houder zijn van ten minste één van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot de niveaus A, B of C, in de overheidsdiensten van de Staat, zoals bedoeld in het eerste hoofdstuk van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig werd erkend conform hoofdstuk II van dezelfde bijlage.

De vereiste om houder te zijn van een van deze diploma's vervalt echter indien de betrokkene een beroepservaring van ten minste 5 jaar op het gebied van de praktische rijopleiding kan aantonen; ».

Art. 28.Artikel 72, eerste paragraaf van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 72.§ 1. De theoretische en de praktische examens worden afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25.

Zij worden afgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 31 tot 39, 47 en 48 en de bepalingen van de paragrafen 2 tot 5 van dit artikel. ».

HHOFDSTUK 3. - Diverse bepalingen

Art. 29.Artikel 19, a), van het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs sluiten tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2000 betreffende het rijbewijs, wordt opgeheven.

Art. 30.Artikel 49, 1°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 31.Dit besluit treedt in werking op 19 januari 2013.

Art. 32.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^