Koninklijk Besluit van 10 januari 2017
gepubliceerd op 22 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205789
pub.
22/02/2017
prom.
10/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205789

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerkstellingscel en de informatie/oriëntatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerkstellingscel en de informatie/oriëntatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015 Outplacement, sectorale tewerkstellingscel en informatie/oriëntatie (Overeenkomst geregistreerd op 5 januari 2016 onder het nummer 131073/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en doel

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "Vormelek vzw" verstaan : "Centrum voor beroepsopleiding en vorming voor de sector van de elektriciens".

Art. 2.De beschikkingen van hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden genomen in uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

De beschikkingen van hoofdstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden genomen in uitvoering van : - afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers betreffende het recht op outplacement voor de werknemers van 45 jaar en ouder; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 alsook alle latere aanpassingen van dit akkoord, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, verder "CAO nr. 82" genaamd; - de wet houdende uitvoering van het Generatiepact van 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005); - de wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 17 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007). HOOFDSTUK II. - Algemene regeling van outplacement

Art. 3.Loopbaantraject De sociale partners erkennen het feit dat door zijn paritaire structuren, de sector een actor moet worden in de uitbouw van een loopbaantraject voor werknemers (loopbaanfondsen).

Hiertoe zullen sociale partners onder meer nagaan in hoeverre Vormelek vzw een meer actievere rol kan spelen binnen het outplacementaanbod.

Zij zullen dit doen met respect van de bestaande regionale beschikkingen. HOOFDSTUK III. - Bijzondere regeling van outplacement

Art. 4.Rechthebbenden Om recht te hebben op outplacement, zoals beschreven in artikel 7 van deze overeenkomst, dient de arbeider te behoren tot het toepassingsgebied zoals omschreven in CAO nr. 82 en alle latere aanpassingen van dit akkoord, zoals beschreven in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Definitie outplacement Onder "outplacement" wordt verstaan : het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, individueel of in groep worden verleend om een arbeider in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Art. 6.Opdracht van Vormelek vzw § 1. De vzw Vormelek maakt, op basis van een lastenboek, sectorale prijsafspraken met betrekking tot het aanbieden van outplacementbegeleiding aan de doelgroep zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst. § 2. De rol van Vormelek vzw beperkt zich tot het afsluiten van overeenkomsten met outplacementkantoren volgens de modaliteiten bepaald door zijn raad van bestuur en het verspreiden van deze adressenlijsten naar de werkgevers ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Alle andere concrete afspraken dienen rechtstreeks tussen de werkgever en het outplacementkantoor te worden gemaakt. § 3. Vormelek vzw dient erover te waken dat derden die wensen in te tekenen op het sectorale lastenboek, zoals omschreven in § 1 van dit artikel, voldoen aan de reglementaire vereisten vastgelegd voor outplacementbureaus. § 4. Daarenboven dient Vormelek vzw ervoor te zorgen dat derden die wensen in te tekenen op het sectorale lastenboek, er zich toe verbinden de bepalingen van CAO nr. 82, zoals bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst, in acht nemen.

Art. 7.Omkadering § 1. Het outplacement dat de derden die intekenen op het sectorale lastenboek aanbieden, dient minimaal te voldoen aan de inhoud en de duurtijd vastgelegd door CAO nr. 82 zoals omschreven in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Indien nodig kan de raad van bestuur van de vzw Vormelek verder de inhoud en modaliteiten van de outplacementbegeleiding vastleggen.

Art. 8.Plichten van de werkgever § 1. Outplacement blijft de individuele verantwoordelijkheid van de werkgever en blijft integraal ten laste van de werkgever. Alle kosten aangerekend door het outplacementbureau worden bijgevolg gedragen door de werkgever. § 2. De werkgever dient de ontslagen arbeider schriftelijk te informeren over zijn recht op outplacement, en dit uiterlijk op de laatste werkdag van de ontslagen arbeider. § 3. Het staat de werkgever vrij om ofwel gebruik te maken van het sectorale outplacementaanbod ofwel individueel een beroep te doen op een door hem gekozen outplacementbureau. HOOFDSTUK IV. - Sectorale tewerkstellingscel

Art. 9.De sectorale tewerkstellingscel dient uitvoering te geven aan de afspraken gemaakt in het Generatiepact aangaande ondernemingen in herstructurering, alsook aan de regelgeving hieromtrent op regionaal vlak. HOOFDSTUK V. - Informatie en oriëntatie in verband met tewerkstelling en opleiding

Art. 10.Vormelek vzw verzekert de volgende taken aangaande de informatie en oriëntatie in verband met tewerkstelling en opleiding : - de kandidaten en werkgevers de weg wijzen naar de openbare tewerkstellingsdiensten; - de kandidaten en werkgevers doorverwijzen naar de opleidingsinstellingen voor werkzoekenden; - de kandidaten doorverwijzen naar centra die de proeven organiseren voor het "ervaringsbewijs" en "validation des compétences"; - gratis toegang verlenen tot de opleidingen van Vormelek vzw aan werkzoekenden die kennis hebben van elektriciteit op basis van studies en/of ervaring en die niet werken, noch een opleiding volgen; - de volledige werkloze die recht heeft op een aanvullende uitkering van het fonds voor bestaanszekerheid wordt per brief geïnformeerd over de diensten van Vormelek vzw; - het verspreiden van informatie over opleidingen voor werkzoekenden en tewerkstelling via verschillende communicatiemiddelen. HOOFDSTUK VI. - Duurtijd

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2015 en treedt buiten werking op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^