Koninklijk Besluit van 10 januari 2017
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Axel DESMEDT als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017010138
pub.
16/01/2017
prom.
10/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010138

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


10 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Axel DESMEDT als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesectoren, inzonderheid op artikel 17, §§ 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 20 december 2016;

Gelet op de oproep aan de kandidaten voor de voorzitter en leden van de Raad van het BIPT bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016;

Gelet op de kandidatuur van de heer Axel Desmedt ingediend bij SELOR, Selectiebureau van de Federale Overheid, die de kandidatuur toelaatbaar heeft verklaard in het licht van de algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden;

Gelet dat de heer Axel Desmedt toegelaten werd tot de proeven voorzien bij artikel 4/1 van voormeld koninklijk besluit;

Gelet op het verslag van de selectiecommissie voor de selectie van lid van de Raad van het BIPT van 10 oktober 2016 en gelet op hun beslissing om de heer Axel Desmedt te rangschikken in groep "Geschikt";

Gelet op de brief van SELOR van 17 oktober 2016 aan de minister van Telecommunicatie en Post met de verslagen van de kandidaten die door SELOR als "geschikt" bevonden worden;

Gelet op het aanvullend onderhoud georganiseerd op 6 december 2016 en geleid door de minister met de kandidaten van de groep "geschikt";

Gelet op het verslag van het aanvullend onderhoud met de heer Axel Desmedt waarin geconcludeerd wordt dat de heer Axel Desmedt over de specifieke competenties, de relationele en managementvaardigheden zoals bepaald in de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de te begeven functie, beschikt om de functie van lid van de Raad van het BIPT uit te oefenen op basis van de volgende motivatie : - de heer Desmedt beschikt over een goed begrip van de telecom- en postsector : hij heeft een goede visie over de algemene rol van het BIPT, over zijn huidige dagelijkse werking en over de inhoud van de te begeven managementfunctie; - de heer Axel Desmedt vertrekt vanuit een toekomstgerichte visie : het BIPT dient te evolueren naar een dynamische en korter op de bal spelend instituut dat aangepast is aan de snel evoluerende markten waarop ze controle houdt; - de heer Axel Desmedt erkent het belang van samenwerking met de verschillende stakeholders en betrokken overheidsdiensten; - de heer Axel Desmedt slaagt erin de prioriteiten zowel op de korte als op de lange termijn te identificeren en operationeel te vertalen.

Hij hecht hierbij vooral belang aan prioriteiten die de werking van het instituut ten goede kunnen komen; - de heer Axel Desmedt vertrekt vanuit een pragmatische kijk op het personeelsbeleid, waarbij een evolutie in de werkmethodes in het licht van de snelle technologische evoluties zich opdringt.

Op de voordracht van de minister van Telecommunicatie en Post en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Axel Desmedt wordt benoemd tot lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Art. 2.Deze benoeming gaat in op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad en dit voor een periode van zes jaar.

Art. 3.De minister bevoegd voor Telecommunicatie en Post is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De minister van Telecommunicatie en Post Alexander DE CROO


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^