Koninklijk Besluit van 10 juli 2003
gepubliceerd op 22 september 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012603
pub.
22/09/2003
prom.
10/07/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen in de sector van de metaalbouw voor de provincie Oost-Vlaanderen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen in de sector van de metaalbouw voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002 Tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen in de sector van de metaalbouw voor de provincie Oost-Vlaanderen (Overeenkomst geregistreerd op 26 augustus 2002 onder het nummer 63777/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren tot het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gevestigd in de provincie Oost-Vlaanderen.

Zij is niet van toepassing op de ondernemingen die metalen bruggen en gebinten monteren.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "arbeiders" : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bijzondere modaliteiten

Art. 2.Partijen komen overeen dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 betreffende de risicogroepen in de metaalsector van de provincie Oost-Vlaanderen, behoudens het Land van Waas, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 1 januari 1998), wordt opgeheven.

Art. 3.Het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994, betreffende de risicogroepen in de metaalsector van het Land van Waas, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1997) wordt uitgebreid tot de volledige provincie Oost-Vlaanderen, met uitsluiting van de ondernemingen die metalen bruggen en gebinten monteren. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 8 juli 2002.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur, doch elk der partijen kan er een einde aan stellen, mits een vooropzeg van drie maanden in acht te nemen, per aangetekende brief te richten aan de andere partij en aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^