Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 22 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204030
pub.
22/07/2013
prom.
10/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2013 bekendgemaakte bericht;

Gelet op advies 53.446/1 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid in de type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerhei type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de buitengewone bijdrage aan het « Sociaal Fonds voor de handelsbedr sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Het paritair comité is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten : 1. de ondernemingen die één of meerdere van volgende handelsactiviteiten uitoefenen : a) de verkoop van vaste brandstoffen al dan niet met inbegrip van het laden en/of het lossen, het ten huize afleveren en elke behandeling van deze brandstoffen;b) het bezitten of het exploiteren van opslagplaatsen voor petroleumproducten en/of -derivaten met een totale inhoudsruimte van minder dan 15 000 m3 uit welke hoofde ook;c) de verkoop van petroleumproducten en/of -derivaten en niet aan twee van de volgende maatstaven beantwoorden : - de distributie verzekeren van minstens 150 000 ton petroleumproducten en/of -derivaten per jaar, stookolie uitgezonderd; - de distributie verzekeren van minstens 200 000 ton stookolie per jaar; - een vloot van tankwagens gebruiken waarvan de capaciteit (inhoud) 250 m3 bereikt, welke haar eigendom of die van derden is; - de handel van petroleumproducten en/of -derivaten verzekeren door ten minste 25 punten van detailverkoop onder eenzelfde handelsbenaming, eigendom van de betrokken onderneming. 2. de ondernemingen die, op het vlak van petroleumproducten en/of -derivaten, instaan voor uitsluitend het vervoer voor rekening van derden waaronder wordt begrepen dat het product van de ene naar de andere laadlocatie wordt vervoerd op aangeven van de opdrachtgever, zonder dat de onderneming ooit enige financiële of commerciële activiteit met betrekking tot dit product uitvoert." 2° een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende : " § 2/1.Onder petroleumproducten en -derivaten worden onder andere begrepen : de samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste petroleumgassen, alsmede de smeermiddelen en vetten;

Onder stookolie wordt begrepen : de halfzware, zware als extra-zware stookolie;

Onder distributie wordt begrepen : het vervoer voor rekening van derden van de producten met de hiermee onlosmakelijk gekoppelde financiële of commerciële activiteiten zoals, bijvoorbeeld, de orderbehandeling (opname van bestellingen en orderbevestiging), de verzendingen gereedmaken, planning van de levering, facturering en andere administratieve formaliteiten, en afhandeling, door de onderneming gedragen en uitgevoerd."

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 28 maart 1975, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1975.

Koninklijk besluit van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012273 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid in de type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerhei type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de buitengewone bijdrage aan het « Sociaal Fonds voor de handelsbedr sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^