Koninklijk Besluit van 10 juli 2016
gepubliceerd op 02 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016201884
pub.
02/08/2016
prom.
10/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201884

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015 Regionale aanmoedigingspremies (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129845/CO/116)

Artikel 1.Dit sectorakkoord is van toepassing op de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen en die beoogd worden door het door de Vlaamse Regering uitgevaardigde besluit van 1 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002) houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, als gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2003), 25 maart 2005 (Belgisch Staatsblad van 3 mei 2005), 19 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 6 maart 2009), 20 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009) en 5 juli 2013 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013).

Art. 2.§ 1. Dit sectorakkoord voorziet in een regeling van toepassing op de in artikel 1 hierboven vermelde ondernemingen. § 2. De arbeiders die, overeenkomstig de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 19 december 2001, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 10 juli 2002, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 30 maart 2007, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quinquies van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 20 februari 2009, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77sexies gesloten op 15 december 2009, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77septies gesloten op 2 juni 2010 en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gesloten op 27 juni 2012, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis gesloten op 27 april 2015 en van de wetgeving terzake, van tijdskrediet gebruik maken, kunnen genieten van de Vlaamse aanmoedigingspremies voorzien in de in artikel 1 van dit sectorakkoord vermelde besluiten van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, voor zover zij voldoen aan alle voorwaarden gesteld in de hierboven vermelde rechtsbronnen evenals in voornoemde uitgevaardigde besluiten van de Vlaamse Regering, die deze aanmoedigingspremies als volgt bepalen : a. Tijdskrediet 1.Aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet; 2. Aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet.b. Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Art. 3.Dit sectorakkoord wordt uitdrukkelijk overeengekomen onder de voorwaarde dat bovenstaande regeling geen bijkomende kost mag betekenen voor de werkgever. Een eventuele verlaging of afschaffing van de bovenvermelde regionale aanmoedigingspremies kan bijgevolg geenszins leiden tot een verzwaring van de financiële verplichtingen van de werkgever.

Art. 4.Dit sectorakkoord geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^