Koninklijk Besluit van 10 juli 2016
gepubliceerd op 27 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016201887
pub.
27/07/2016
prom.
10/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201887

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2015 onder het nummer 128516/CO/142.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 16, § 2, 2° van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van 30 december 2014 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2014) in het kader van : - collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de National Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen; - het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 3.Het in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt voorzien voor de werknemers die : 1° de leeftijd van 60 jaar of meer bereikt hebben of zullen bereiken op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2017;2° voldoen aan de ter zake geldende loopbaanvoorwaarden van 40 jaar voor mannen.Voor vrouwen is volgende afwijking van toepassing : 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017; 3° ontslagen worden, behoudens dringende reden zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten. De betrokken werknemers zullen desgevallend door de werkgever uitgenodigd worden tot een onderhoud zoals voorzien in artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Er zal, desgevallend, tot de ontslagprocedure worden overgegaan.

Art. 4.Het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" staat in voor de integrale betaling van de aanvullende vergoeding aan de arbeiders alsook van de bijzondere werkgeversbijdrage.

Art. 5.De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde aanvullende vergoeding wordt overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad toegekend.

Art. 6.Werkloosheid met bedrijfstoeslag en tijdskrediet In geval van gedeeltelijke of volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van tijdskrediet zal de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 4 berekend worden op basis van het arbeidsstelsel dat de periode van tijdskrediet voorafging.

Art. 7.De aanvullende vergoeding zal doorbetaald worden in geval van "werkhervatting na ontslag" in toepassing van de bepalingen van de artikelen 4bis, 4ter en 4quater van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 2006. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS I


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^