Koninklijk Besluit van 10 juli 2016
gepubliceerd op 27 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 t

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016201888
pub.
27/07/2016
prom.
10/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201888

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 JULI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socioculturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socioculturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129875/CO/329)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socioculturele sector en hun maatschappelijke zetel hebben in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. § 2. In afwijking van de vorige paragraaf is deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing op de werkgevers die gebonden zijn door een buiten paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die dezelfde aangelegenheid regelt en op grond waarvan zij een vrijstelling genieten van de voor de risicogroepen bestemde werkgeversbijdrage.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 (nr. 129073) ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen.

Art. 3.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 wordt aangevuld met volgende zin : "Het fonds houdt daarbij een inspanning van ten minste 0,05 pct. van de loonmassa, bedoeld in artikel 189, eerste en vierde lid van dezelfde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, voor aan personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren, bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen.".

Art. 4.Inwerkingtreding en duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2016. Beide partijen komen overeen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst het voorwerp uitmaakt van een evaluatie van het paritair comité in het najaar van 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS I


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^