Koninklijk Besluit van 10 juni 2001
gepubliceerd op 01 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012503
pub.
01/09/2001
prom.
10/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989, gesloten in het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, inzonderheid op de artikelen 2, 5 en 8, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991, gesloten in hetzelfde paritair subcomité, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 6 maart 1990 en 18 juli 1991;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 6 maart 1990, Belgisch Staatsblad van 13 maart 1991.

Koninklijk besluit van 18 juli 1991, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1991.

Bijlage Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 27 augustus 1993 onder het nummer 33.654/CO/305-2)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de door "Kind en Gezin" en "Office de la Naissance et de l'Enfance" betoelaagde kinderkribben, peutertuinen en diensten voor opvanggezinnen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1989, gesloten in het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juli 1991, wordt aangevuld met de volgende bepaling : « De oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid gebeurt tevens in uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen. » .

Art. 3.Artikel 5 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991, wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Het fonds verzekert vanaf het vierde kwartaal 1993 de financiering van tewerkstellingsinitiatieven ten voordele van de risicogroepen zoals bedoeld in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen. Overeenkomstig artikel 6 van de hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst heeft het fonds als taak de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen voor de objectieven waarvoor ze bestemd zijn. »

Art. 4.Artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991, wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Het bedrag van de bijdrage wordt voor het vierde kwartaal 1993 vastgesteld op 0,60 pct. en voor het jaar 1994 op 0,15 pct. berekend op het volledig loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid der werknemers, die tewerkgesteld zijn door de in artikel 1 bedoelde werkgevers. »

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^