Koninklijk Besluit van 10 juni 2006
gepubliceerd op 14 juni 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009446
pub.
14/06/2006
prom.
10/06/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, inzonderheid op artikel 65;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, gelet op het voortdurende gebrek aan beschikbare plaatsen in de jeugdbeschermingsinstellingen, dringend maatregelen moeten worden genomen waardoor de beslissingen tot plaatsing kunnen worden geoptimaliseerd;

Overwegende dat de verbindingsmagistraten in jeugdzaken met die maatregelen zijn belast;

Overwegende dat de middelen die nodig zijn voor de werving van twee verbindingsmagistraten in jeugdzaken ingeschreven werden in de begroting 2006;

Overwegende dat de procedure houdende aanwijzing van die magistraten ongeveer zeven maanden zal duren;

Overwegende dat het in dat opzicht wenselijk is dat de procedures tot invulling van de vacante betrekkingen van verbindingsmagistraat in jeugdzaken zo snel mogelijk worden opgestart;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2° tot en met 7°, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 en 51 van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en dit besluit treden in werking op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^