Koninklijk Besluit van 10 juni 2006
gepubliceerd op 21 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instel

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022561
pub.
21/06/2006
prom.
10/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikelen 43ter en 46bis, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten;

Gelet op het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het jaar 2005, waarin het personeelsplan van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » is ingepast, goedgekeurd op 28 januari 2005 door het directiecomité van de Federale Overheidsdienst en op 5 juli door de minister;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2005, betreffende het door de Minister van Volksgezondheid goedgekeurd personeelsplan, Gelet op het advies nr. 37.158A/I/PF van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 23 februari 2006;

Gelet op het advies nr.40.222/3 van de Raad van Staat, gegeven op 25 april 2006 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van Staat;

Overwegende dat de recente wijzigingen aangebracht aan de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat een onverwijlde vaststelling vereisen, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing, op de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen als volgt vastgesteld : 1e trap : Managementfuncties de graden van : directeur-generaal, operationeel directeur, directeur van de ondersteunende dienst; 2e trap : wetenschappelijk personeel de graden van : hoofd van een departement, hoofd van een afdeling; de graad van hoofd van de instelling (afgeschafte graad). 3e trap : wetenschappelijk personeel de graden van : attaché, assistent, eerstaanwezend assistent, werkleider; werkleider-geaggregeerde; niet-wetenschappelijk personeel de graad van adviseur; 4e trap : niet-wetenschappelijk personeel de graden van attaché; de graden die behoren tot het niveau B; 5e trap : niet-wetenschappelijk personeel de graden die behoren tot het niveau C; 6e trap : niet-wetenschappelijk personeel de graden die behoren tot het niveau D.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 10 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^