Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202928
pub.
25/09/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012 Wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2012 onder het nummer 112578/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Wijziging

Art. 2.Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social I.S.A.J.H." genaamd (overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2004 onder het nummer 72146/CO/319.02, koninklijk besluit van 28 september 2005, Belgisch Staatsblad van 6 december 2005) wordt aangevuld als volgt : "Het "Fonds social I.S.A.J.H." heeft inzonderheid tot taak de bijdragen voor tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten bate van de risicogroepen van 0,10 pct. in 2013 en 0,10 pct. in 2014, die te dien einde worden geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, te ontvangen, te beheren en aan te wenden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 zal de inning van de percentages van de betaalde brutolonen als volgt gebeuren : - 1ste kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 2e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 3e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 4e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 1ste kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 2e kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 3e kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 4e kwartaal 2014 : 0,10 pct.. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur; ze treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^