Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 19 juni 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203268
pub.
19/06/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i), vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 132, gewijzigd bij de wetten van 14 augustus 1986, 29 december 1990, 30 maart 1994, 13 februari 1998, 6 juni 2010 en 28 december 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, inzonderheid artikel 18, § 7, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 december 2011;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 23 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op advies nr. 53.359/1 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit van 3 mei 2007 een afwijkende regeling invoert voor ondernemingen in herstructurering die een volledige technische bedrijfseenheid of activiteitensegment sluit, maar het begrip 'activiteitensegment' nog niet is gedefinieerd, dat deze regeling in werking treedt vanaf 1 januari 2013 en de betrokken werkgevers en werknemers zo snel mogelijk zekerheid dienen te verwerven over de toepassing van deze afwijkende regeling; dat deze afwijkende regeling zonder definiëring onduidelijk is en daardoor niet uitvoerbaar; dat deze onduidelijkheid zo snel mogelijk moet worden uitgeklaard;

Op de voordracht van de minister van Werk en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18, § 7, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) in het vierde lid, 2°, worden de woorden "een volledig activiteitensegment" vervangen door de woorden" de afdeling van een onderneming zoals bedoeld in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen." 2) het vierde lid, 3°, wordt vervangen als volgt : "3° de technische bedrijfseenheid of de afdeling van de onderneming bedoeld in 2 ° moet op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag al minstens twee jaar bestaan.Deze termijn kan bewezen worden door alle door het recht toegelaten bewijsmiddelen." 3) het vijfde lid wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^