Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 27 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000566
pub.
27/10/2014
prom.
10/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikelen 79, 106 en 224, tweede lid;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 maart 2014;

Gelet op het protocol nr. 2014/09 van 10 april 2014 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 56.003/2 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° de zone : de hulpverleningszone bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten;3° de zonecommandant : de zonecommandant bedoeld in artikel 109 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten;4° de bijzondere rekenplichtige : de bijzondere rekenplichtige bedoeld in artikel 73 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten;5° de raad : de zoneraad bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten;6° de categorie van de zone : een van de vier categorieën waarin elke zone ingedeeld is krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten betreffende de civiele veiligheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit moet "de raad" verstaan worden als "het college", wanneer de raad zijn bevoegdheid, krachtens artikel 63 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten, gedelegeerd heeft aan het college.

Art. 3.De door dit besluit vastgelegde bedragen zijn verbonden aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen voor de zonecommandant

Art. 4.Het jaarlijks bedrag van de mandaattoelage van de zonecommandant wordt vastgelegd naargelang de categorie van de zone op : 1° 6.693,13 euro in een zone van categorie 1; 2° 8.031,76 euro in een zone van categorie 2; 3° 10.709,01 euro in een zone van categorie 3; 4° 12.047,63 euro in een zone van categorie 4.

Art. 5.De mandaattoelage voor de zonecommandant wordt maandelijks betaald, na vervallen termijn, op basis van de geleverde prestaties.

Het maandbedrag van de mandaattoelage is gelijk aan één twaalfde van het jaarbedrag van de mandaattoelage.

Behalve in geval van overlijden van de zonecommandant, wanneer het maandbedrag van de mandaattoelage niet volledig verschuldigd is, wordt het maandbedrag opgesplitst in dertigsten.

Eén maand van volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30e. De teller wordt naar rato verminderd in geval van onvolledige prestaties.

Indien de uitoefening van het mandaat wordt onderbroken, dan is de mandaattoelage slechts verschuldigd wanneer deze onderbreking niet langer dan dertig werkdagen duurt. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen voor de bijzondere rekeplichtige

Art. 6.Het jaarbedrag van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige wordt vastgelegd door de raad.

Het maximaal jaarbedrag van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige varieert naargelang de categorie van de zone en kan niet hoger zijn dan 95 % van het bedrag van de mandaattoelage van de commandant van een zone van dezelfde categorie, zoals volgt uit de bepalingen van artikel 4.

De vergoeding van de bijzondere rekenplichtige wordt betaald overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in artikel 5. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 7.Treden in werking op 1 januari 2015 : 1° artikel 79 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten;2° dit besluit. In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.

Art. 8.De minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^