Koninklijk Besluit van 10 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011139
pub.
05/04/2004
prom.
10/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 MAART 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij de wet van 19 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 1996, 6 juli 1997, 30 maart 1998, 12 maart 2000, 14 september 2001, 13 december 2001 en 15 juli 2002;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse regering van 6 september 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag op eigen verzoek wordt verleend aan de heer J.-L. Duplat als voorzitter van de Commissie voor Erkenning der Aannemers.

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De heer Paul Blondeel, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Erkenning der Aannemers en de heer Luc Hennart, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot plaatsvervangend voorzitter. »

Art. 3.In artikel 2, 1°, a), van hetzelfde besluit wordt de heer J. Matthijs vervangen door Mevr. Daniëlle Lambotte en Mevr. Ann Decouttere door de heer Ramon Roman.

Art. 4.In artikel 2, 1°, b), van hetzelfde besluit wordt Mevr.

Daniëlle Lambotte vervangen door Mevr. Christel Wathion.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^