Koninklijk Besluit van 10 maart 2008
gepubliceerd op 26 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024147
pub.
26/06/2008
prom.
10/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 16 september 1966, 12 januari 1970, 15 februari 1974, 24 april 1974, 13 juni 1974, 29 maart 1977, 1 december 1977, 19 oktober 1978, 18 juli 1980, 12 april 1984, 25 juni 1985, 2 augustus 1985, 7 juli 1986, 14 augustus 1987, 15 augustus 1987, 7 november 1988, 4 maart 1991, 17 oktober 1991, 12 oktober 1993 en 21 februari 1994, 20 april 1994, 12 augustus 1994, 16 december 1994, 13 november 1995, 20 augustus 1996, 15 juli 1997, 27 april 1998, 10 augustus 1998, 15 februari 1999, 25 maart 1999, 29 april 1999, 20 maart 2000, 19 februari 2002, 16 april 2002, 17 februari 2005, 10 november 2005, 13 juli 2006, 17 oktober 2006, 28 december 2006, 29 januari 2007, 26 april 2007 en 27 april 2007;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning van 12 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 april 2007;

Gelet op het advies nr. 42.853/3 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 september 1966, 15 februari 1974, 12 april 1984, 12 oktober 1993, 21 februari 1994, 20 augustus 1996 en 27 april 1998 wordt aangevuld als volgt : « Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten . . . . . IB ».

Art. 2.De bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de volgende rubriek : « Bijzondere normen toepasselijk op de Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten, Kenletter IB (gevolgd door de aanduiding van de betrokken doelgroep) ».

I. Algemeen 1. De dienst intensieve behandeling van psychiatrische patiënten richt zich tot de hiernavolgende doelgroepen : - sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten, ouder dan 18 jaar; - kinderen en jongeren met een sterk gedragsgestoorde en/of agressieve problematiek; - kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek die een misdrijf hebben gepleegd; - patiënten met een middelengerelateerde problematiek en een psychotische problematiek; - geïnterneerde patiënten van de « medium risk » groep. 2. Een IB-dienst kan uitsluitend worden opgericht in een ziekenhuis.3. Iedere IB-dienst bestaat uit 8 bedden of een meervoud hiervan. II. Specifieke normen voor de IB-dienst (SGA-volwassenen) A. Algemene normen 1. Als IB-dienst (SGA-volwassenen) worden erkend, de diensten die patiënten opnemen en die minstens 7 jaar ervaring hebben met het behandelen van patiënten die : - ten minste 1 behandeling in een residentiële psychiatrische setting hebben ontwricht; - één of meerdere uitgesproken gedragsstoornissen of agressief gedrag vertonen en in de voorgeschiedenis reeds 3 overplaatsingen en/of wijziging van setting gekend hebben zonder dat daarbij voldoende therapeutisch resultaat werd bereikt; - gestoord en/of agressief gedrag vertonen dat zich hetzij op zichzelf hetzij op anderen richt, al dan niet verwikkeld met een middelengerelateerde problematiek en al dan niet gekaderd in een acuut psychotisch beeld. 2. Worden uitgesloten van een opname in een IB-dienst (SGA-volwassenen) patiënten : - die jonger dan 18 jaar of ouder dan 64 jaar zijn; - met een duidelijke mentale handicap (IQ lager dan 65) die niet in staat zijn nieuw gedrag aan te leren; - met een chronisch irreversibele organische pathologie; - met crimineel gedrag zonder specifieke psychiatrische pathologie of patiënten met een middelengerelateerde problematiek zonder uitgesproken agressie; mits motivatie worden geïnterneerden « medium risk », wanneer zij de inclusiekenmerken van SGA-patiënten vertonen, toegelaten voor een opname in een IB-dienst; - die in een chronisch psychotische toestand verkeren waarbij weinig of geen verandering wordt verwacht. 3. Het verblijf moet beperkt in tijd zijn.De verblijfsduur mag in beginsel niet meer dan zes maanden bedragen. Deze mag eenmaal verlengd worden met maximum zes maanden.

B. Architectonische normen en uitrusting 1. De IB-dienst (SGA-volwassenen) vormt een architecturale eenheid, afgezonderd van de andere diensten van het ziekenhuis.2. De dienst moet ingericht en uitgerust zijn voor de opvang en de behandeling van agressieve en/of ernstig gedragsgestoorde patiënten.3. De dienst moet de patiënt een voldoende veilige omgeving bieden in een gestructureerd kader.4. De inrichting moet dusdanig zijn dat aan het personeel een voldoende veilig en vertrouwelijk kader geboden wordt.5. Eenzelfde instelling mag beschikken over meerdere eenheden van 8 bedden, met een maximum evenwel van 3 eenheden per instelling.6. Elke IB-dienst (SGA-volwassenen) beschikt minstens over : - een ontvangstlokaal; - een consultatieruimte; - uitgebreide sanitaire voorzieningen; - een intern veiligheids- alarm- en monitoringsysteem; - 8 éénpersoons patiëntenkamers.

C. Functionele normen 1. Het therapeutisch team preciseert voor elke patiënt afzonderlijk welke de doelstellingen zijn op korte en middellange termijn van de opname, het verblijf, de behandeling en het ontslag.2. De continuïteit van de zorg wordt gegarandeerd.3. Het ziekenhuis heeft als opdracht : - een transfertbeleid uit te werken; - een casemanagementbeleid uit te werken voor de opgenomen patiënten om recidives te voorkomen; - verslag uit te brengen over de verwezenlijkte activiteiten (congressen, opleidingen,...).

Het ziekenhuis vat haar werkzaamheden samen in een jaarlijks rapport dat wordt voorgelegd aan de federale Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 4. De verwijzende instellingen behouden de verantwoordelijkheid voor de nazorg van de doorverwezen patiënten.5. Elke dienst stelt ieder kalenderjaar een verslag op dat betrekking heeft op het voorbije jaar. Dit verslag wordt uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop het verslag betrekking heeft in 3 exemplaren aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bezorgd.

Het verslag bestaat minstens uit : - een beschrijving van de behandelingsvisie van de dienst; - een gedetailleerde beschrijving van het in de SGA-dienst werkzame personeel (kwalificaties, opleidingen, soort van contract, arbeidsduur, anciënniteit,...). Deze informatie dient niet meer apart gerapporteerd te worden van zodra dit wordt opgevraagd via de geëigende registratiesystemen; - een statistisch beschrijvend gedeelte betreffende het aantal opnames alsmede de gegevens die betrekking hebben op het risicoprofiel en de agressiegeschiedenis van de patiënten; - de eventuele aanbevelingen en perspectieven.

D. Organisatorische normen 1. De medische leiding van de IB-dienst (SGA-volwassenen) wordt toevertrouwd aan een geneesheer- specialist in de psychiatrie.Hij is minstens halftijds aan de dienst verbonden. 2. Hij vormt, samen met een psycholoog en een hoofdverpleegkundige, het multidisciplinair team dat instaat voor de goede gang van zaken in de dienst.3. De IB-dienst (SGA-volwassenen) beschikt per eenheid van 8 bedden over een equipe van 15 voltijdse equivalenten personeelsleden, met inbegrip van het sub 2.bedoelde multidisciplinair team, waarvan : - 2,5 VTE personen met licentiaats- of masterdiploma die directe therapeutische zorg verstrekken, waarvan ten minste 1 VTE psycholoog; - 12,5 VTE verpleegkundigen en/of opvoeders en/of sociaal assistenten en/of psychologisch assistenten en/of paramedici, waarvan tenminste 0,5 VTE sociaal assistent, tenminste 0,5 VTE paramedicus, tenminste 0,5 VTE psychologisch assistent en tenminste 6 VTE verpleegkundigen houders van het diploma ofwel van gegradueerde verpleegkundige, vanaf het Bologna-akkoord gelijkgesteld met « bachelor in de verpleegkunde », ofwel gebrevetteerde verpleegkundige, vanaf het Bologna-akkoord gelijkgesteld met « gediplomeerde in de verpleegkunde ».

Art. 3.De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^