Koninklijk Besluit van 10 maart 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaats

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2009011110
pub.
19/03/2009
prom.
10/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, gewijzigd door de wet van 30 maart 1976 betreffende de organisatie van het openbaar economische initiatief en de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, artikel 2, § 3 en artikel 3;

Gelet op de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008, de artikelen 111 en 112;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 maart 2005, 9 januari 2007, 20 december 2007 en 30 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 16 januari 2009;

Overwegende dat de federale Regering er zich toe heeft verbonden om energiebesparende maatregelen in de federale overheidsgebouwen te stimuleren;

Overwegende dat de federale Regering zich engageert voor een drastische reductie van het energieverbruik in federale publieke gebouwen, met een CO2-reductiedoelstelling van 22 % vanaf 2014;

Overwegende dat in het kader van de meerjarige begrotingsprogrammering aan Fedesco de mogelijkheid geboden wordt om via een beheerscontract een meerjareninvesteringsplan aan de federale Regering voor te leggen met een jaarlijkse opvolging van de gerealiseerde objectieven en de gerealiseerde besparingen op basis waarvan Fedesco volgens het derde investeerderprincipe zal gefinancierd worden;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, van Onze Minister van Klimaat en Energie en van Onze Staatssecretaris voor Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, worden de woorden « 10.000.000 euro (tien miljoen euro) » vervangen door de woorden « 100.000.000 euro (honderd miljoen euro) ».

Art. 2.Onze Eerste Minister, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, van Onze Minister van Klimaat en Energie en van Onze Staatssecretaris voor Begroting zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^