Koninklijk Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 28 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheercomité van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024051
pub.
28/12/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheercomité van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40, 42, 43 en 45;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de voordracht van de kandidaten door een representatieve werkgeversorganisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt verleend aan de heer Fransman, Leo, en uit haar mandaat als plaatsvervangend lid van voornoemd Comité aan Mevr. Adnet, Bernadette.

Art. 2.Mevr. Adnet, Bernadette, wordt benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie, ter vervanging van de heer Fransman, L., wier mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^