Koninklijk Besluit van 10 november 2000
gepubliceerd op 15 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
2000010066
pub.
15/12/2000
prom.
10/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 betreffende het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 november 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, wetenschappelijke instelling van de Staat bij het Ministerie van Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2000 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van het artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 32.018/I/PN/CV/KB van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 25 mei 2000;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie worden als volgt over de taalkaders verdeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^