Koninklijk Besluit van 10 november 2004
gepubliceerd op 25 november 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022846
pub.
25/11/2004
prom.
10/11/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op het artikel 51ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen gegeven op 19 januari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 mei 2004;

Gelet op het advies nr. 37.301/1 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 januari 1997 en 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3°, worden de woorden « en derde » evenals « en vierde » respectievelijk vervangen door de woorden « , derde en vijfde » en de woorden « , vierde en zesde ».2° in punt 4°, worden de woorden « en vierde » evenals de woorden « en minder dan 16 pct.» respectievelijk vervangen door de woorden « tot en met zesde » en de woorden « tot en met 19 pct. ».

Art. 2.In artikel 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en vierde » vervangen door de woorden « tot en met zesde »;2° in het derde lid worden de woorden « en vierde » vervangen door de woorden « tot en met zesde ».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 januari 1997 en 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « gelijk aan of hoger dan 16 pct.» vervangen door de woorden « hoger dan 19 pct. »; 2° tussen het derde en vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Het tweede lid vindt eveneens toepassing in geval van voorstel tot herziening van de ongeschiktheidsgraad tot een graad gelijk aan of hoger dan 16 pct.maar niet hoger dan 19 pct. voor de ongevallen bedoeld bij artikel 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, waarvoor een bekrachtigde overeenkomst met datum vóór 1 december 2003 of een vóór deze datum in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing een vergoeding heeft vastgesteld op basis van een arbeids- ongeschiktheidsgraad van minder dan 16 pct. »

Art. 4.Voor de ongevallen bedoeld in artikel 45quater, vijfde en zesde lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, waarvoor het Fonds de overeenkomst bekrachtigt en aan de verzekeringsonderneming een afschrift van de bekrachtigde overeenkomst zendt in de periode van 1 december 2003 tot de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad of waarvoor een gerechtelijke beslissing is genomen die de jaarlijkse vergoeding vaststelt en welke in de loop van de voornoemde periode in kracht van gewijsde treedt, dient de storting van het kapitaal te gebeuren uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de datum van die bekendmaking.

Voor de ongevallen bedoeld in artikel 45quater, vijfde en zesde lid, van dezelfde wet, waarvoor de verzekeringsonderneming vanaf 1 december 2003 reeds achterstallen betaald heeft, wordt het aan het Fonds te storten kapitaal verminderd met bedoelde achterstallen.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2003.

Art. 6.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^