Koninklijk Besluit van 10 november 2006
gepubliceerd op 07 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de l

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012526
pub.
07/12/2006
prom.
10/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 21 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, §1, 5°, hersteld bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en 4°, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995 en 5 september 2002, en op artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1976 en de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 29 januari 2003;

Gelet op het advies van het Beheerscomité;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 november 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 15 oktober 2003;

Gelet op het protocol van 24 februari 2004 van het Sectorcomité XX;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid, gegeven op 27 mei 2005;

Gelet op het advies 37.684/1 van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de hervorming tot doel heeft de federale overheidsdienst om te vormen tot een dynamische organisatie die niet alleen een betere dienstverlening aan de gebruiker beoogt maar ook een betere werkgever wil zijn;

Overwegende dat een radicale verandering van de oriëntatie in het personeelsbeleid één van de peilers is van de genoemde hervorming en dat de modernisering van de loopbanen van de ambtenaren hiervan een essentieel element uitmaakt;

Overwegende dat de hervorming van de bijzondere loopbanen van het personeel bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen zo vlug mogelijk moet worden gerealiseerd, gebaseerd op de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 5 september 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van die instelling, worden de woorden "afdelingen en rangen" geschrapt.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.In afwijking van het artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, omvat het niveau C de afgeschafte graad van diensthoofd van een buitendienst. » .

Art. 3.De artikelen 3 en 4 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 4.In de bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "niveau 2 - rang 22 : diensthoofd van een buitendienst" worden geschrapt;2° de woorden "niveau C : diensthoofd van een buitendienst" worden ingevoegd onder de titel "afgeschafte graad". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Art. 5.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De ambtenaren titularis van de afgeschafte graad van diensthoofd van een buitendienst en begunstigde van de hierna vermelde weddenschaal, behouden deze weddenschaal : 19.567,64 - 28.743,63 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2 /2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Kl. 20 j. - N. C - G. A) ».

Art. 6.De artikelen 3 en 4 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 7.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.In afwijking van artikel 1, behouden de ambtenaren titularis van de afgeschafte graad van diensthoofd van een buitendienst en begunstigde, bij wijze van overgangsmaatregel, van de hierna vermelde weddenschaal, het voordeel van deze weddenschaal : 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2x356,34 2/2x712,64 10 / 2 x 623,61 (Kl. 20j. - N. C - G. A). ».

Art. 8.De bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 9.De ambtenaren titularis van de afgeschafte graad van diensthoofd van een buitendienst of laureaat van de proef van beroepsbekwaamheid voor bevordering tot de graad van diensthoofd van een buitendienst, ingericht vóór of lopende op 1 juni 2002, worden vrijgesteld van de algemene proef van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van administratief deskundige in niveau B bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Art. 10.§ 1. De procedures inzake bevordering tot de graad van diensthoofd van een buitendienst lopende op de datum van bekendmaking van dit besluit, worden verder geregeld door de bepalingen zoals die van kracht waren vóór 31 mei 2002. § 2. De benoemingen die het resultaat zijn van de in § 1 bedoelde procedures, gebeuren in de afgeschafte graad van diensthoofd van een buitendienst.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : 1° de bepalingen die de overgang van de niveaus 4 en 3 naar het niveau D verzekeren, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002;2° de bepalingen die de overgang van het niveau 2 naar het niveau C verzekeren, die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 2002.

Art. 12.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^