Koninklijk Besluit van 10 november 2009
gepubliceerd op 17 november 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009018457
pub.
17/11/2009
prom.
10/11/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen, beoogt de mededeling mogelijk te maken van bepaalde gegevens van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen aan de burgemeesters en aan de gouverneurs, (of aan hun plaatsvervangers).

De bescherming van de volksgezondheid is een belangrijke doelstelling van deze en vorige regeringen. Zo werd in 2005 het Interministerieel Commissariaat Influenza opgericht dat, wat betreft de influenzaproblematiek, de acties en het overleg tussen de verschillende beleidsniveaus moet coördineren.

Om de bevolking bij het uitbreken van een griepepidemie of -pandemie zo goed mogelijk te beschermen, zijn een aantal maatregelen nodig.

Onderhavig besluit voorziet de mededeling aan de burgemeesters en aan de gouverneurs van de provincie of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (of aan hun plaatsvervangers) van bepaalde gegevens van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

Deze mededeling moet een efficiënte opstart en werking mogelijk maken van de lokale zorgmeldpunten die elke gemeente moet oprichten bij uitvoering van het nationaal plan voor de aanpak van een griepepidemie of -pandemie. Deze zorgmeldpunten kunnen verschillende functies opnemen, onder meer die van lokaal callcenter, technische en logistieke ondersteuning en eventueel zelfs als centrale raadplegingsplaats voor artsen.

De mededeling van de gegevens van de databank moet het aan de burgemeesters en gouverneurs (of indien nodig aan hun plaatsvervangers) mogelijk maken de beschikbare gezondheidszorgbeoefenaars te onderscheiden die eventueel ingeschakeld kunnen worden in de lokale zorgmeldpunten van de gemeenten.

De mededeling wordt beperkt tot de identificatiegegevens, zijnde alle gegevens waardoor een gezondheidszorgbeoefenaar kan geïdentificeerd worden, met inbegrip van het rijksregisternummer, de gegevens met betrekking tot de bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden bedoeld in artikel 35ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de academische titels waarvan hij titularis is, de woonplaats en het beroepsadres.

De Regering werd hiervoor expliciet gemachtigd door de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie.

Om reden van hoogdringendheid werd geen advies ingewonnen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig artikel 4 van voornoemde wet.

Overeenkomstig artikel 35quaterdecies, § 5, van voornoemd koninklijk besluit nr. 78 is een aantal van deze gegevens al ter beschikking van een aantal instellingen, daarbij begrepen zelfs publieke instellingen.

Het akkoord van het sectoraal Comité van de sociale zekerheid en volksgezondheid, omschreven in artikel 37 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instelling en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid is voorafgaand aan deze mededeling voorzien.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht vanaf 30 april 2009. Deze terugwerkende kracht wordt gemotiveerd door het feit dat de gegevens waarvan sprake al een eerste maal overgedragen werden aan de betrokkenen in het kader van de maatregelen die genomen werden bij het begin van de griepcrisis.

Voor wat de al gebeurde mededelingen betreft, is het akkoord van voornoemd sectoraal Comité niet vereist, gelet op het feit dat dit Comité geen advies met terugwerkende kracht kan geven. De terugwerkende kracht is dus niet van toepassing op de vereisten van dit akkoord, maar het is echter wel nodig dat deze bepaling in werking treedt van bij de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zodat een nieuwe mededeling van de gegevens zo snel mogelijk kan verzekerd worden.

Het meedelen van deze gegevens was noodzakelijk opdat in de gemeenten het opstarten van de lokale zorgmeldpunten kon voorbereid worden. Bij het bepalen van deze datum is rekening gehouden met de datum van het begin van de griepepidemie of -pandemie die overeenkomstig artikel 2, § 2, van de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten vastgesteld werd.

Ik heb de eer U te zijn, Sire, van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en trouwe dienaar, De Minister van Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Advies 47.346/3 van 29 oktober 2009 van de afdeling wetgevubg vab de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, derde kamer, op 26 oktober 2009 door de Minister van Volksgezondheid verzocht haar, binnen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie", heeft het volgende advies gegeven : Wat de elementen betreft, opgesomd in artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, geeft het ontwerp geen aanleiding tot opmerkingen.

De kamer was samengesteld uit : De heren : P. Lemmens, kamervoorzitter;

J. Smets en B. Seutin, staatsraden;

Mevr. A.-M. Goossens, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer D. Van Eeckhoutte, adjunct-auditeur.

De griffier, A.-M. Goossens.

De voorzitter, P. Lemmens.

10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type wet prom. 16/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. - Duitse vertaling sluiten die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie, artikelen 3, 5° en 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 23 oktober 2009;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat deze wet zeer recentelijk werd aangenomen en dat het noodzakelijk is zo snel mogelijk een wettelijk kader te creëren dat het toelaat gegevens van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen aan de gouverneurs en burgemeesters mee te delen;

Gelet op het advies nr. 47.346/3 van de Raad van State, gegeven op 29 oktober 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.Artikel 35quaterdecies, § 5, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ingevoegd door de wet van 29 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen sluiten houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, wordt aangevuld met de bepalingen onder 7°, luidende : « 7° Om een efficiënte opstart en werking te verzekeren van de lokale zorgmeldpunten die in het kader van de griepepidemie of -pandemie opgericht worden, en na akkoord van het sectoraal Comité van de sociale zekerheid en gezondheid, omschreven in artikel 37 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instelling en de organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, kunnen alle identificatiegegevens meegedeeld worden aan de burgemeesters en de gouverneurs van de provincie of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, of hun vervangers. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 2009, met uitzondering van de verplichting van het akkoord door het sectoraal Comité van de sociale zekerheid en gezondheid, dat pas van toepassing is op de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op een door Ons, bij in Ministerraad overlegd besluit, te bepalen dag.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^