Koninklijk Besluit van 10 oktober 2005
gepubliceerd op 15 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonin

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202615
pub.
15/12/2005
prom.
10/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, laatst gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie".

Art. 2.Onze Minister van Werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgische Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 15 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 20 mei 1982.

Koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 10 september 2004.

Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 Vaststelling van de werkgevers bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75671/C0/106.02)

Artikel 1.In toepassing van artikel 14 van de statuten van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 3,30 EUR per werkdag en per arbeid(st)er, met een maximum van 16,50 EUR per week.

Als werkdagen worden aangezien : 1° de effectief en gedeeltelijk gepresteerde dagen;2° de niet gepresteerde dagen en de gedeeltelijk niet gepresteerde dagen voor dewelke de werkgever gehouden is een bezoldiging te betalen;3° de dagen gedurende dewelke het werk onderbroken wordt ingevolge de vakantie waarop de werknemers recht hebben bij toepassing van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Art. 2.Voornoemde dagelijkse of wekelijkse hoofdelijke bijdrage wordt aangewend : - ter financiering van de werking van het fonds; - ter financiering van de voordelen voorzien in artikel 5 van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst; - ter financiering van de bijdrage ter vervolmaking van economische, sociale en technische kennis van de werknemersvertegenwoordigers en de werkgeversvertegenwoordigers zoals bepaald in artikel 3, 3°, van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst; - voor het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstelling ten bate van de risicogroepen; - voor het financieren van een programmapakket opleidingen "industriële vorming" met inbegrip van initiatieven ter bevordering van het stressbeleid, voorkoming van rugklachten en omgaan met gevaarlijke stoffen.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2005 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door één van de contracterende partijen mits naleving van een opzegging van drie maand. Deze opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, bij een ter post aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^