Koninklijk Besluit van 10 oktober 2005
gepubliceerd op 07 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidso

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202630
pub.
07/12/2005
prom.
10/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 Invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75672/CO/106.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Bij langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht, heeft de arbeid(st)er recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering betaald door het ziekenfonds.

Onder « langdurige arbeidsongeschiktheid » wordt verstaan : elke arbeidsongeschiktheid waarvan de duur 1 maand overschrijdt.

De zwangerschapsrust wordt niet als een langdurige arbeidsongeschiktheid beschouwd voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Een aanvullende vergoeding van 1,00 EUR bruto per dag (regime van het vijfdagenstelsel) wordt uitbetaald door het « Sociaal Fonds van de betonindustrie ».

Deze vergoeding is verschuldigd van de 2e tot de 24e maand arbeidsongeschiktheid.

Art. 4.De arbeid(st)er dient de aanvraag in bij het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » via het voorgeschreven formulier (zie bijlage).

De aanvraag gebeurt na het einde van de ongeschiktheidsperiode, of na de maximaal vergoedbare periode van 24 maanden en dit tot maximaal 3 jaar na het einde van de betrokken ongeschiktheidsperiode.

Bij periodes van arbeidsongeschiktheid van 6 maanden of langer kan per semester een tussentijdse aanvraag gebeuren.

Art. 5.Het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » betaalt de aanvullende vergoeding per kwartaal op de bankrekening van de betrokken arbeid(st)er. HOOFDSTUK IV. - Toezicht

Art. 6.De raad van beheer van het sociaal fonds spreekt zich uit over eventuele betwistingen in verband met deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005. Zij is afgesloten voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door een van de contracterende partijen mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden. Deze opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie via een aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De meegedeelde gegevens worden opgenomen in het databestand van het « Sociaal Fonds van de betoninustrie ». Zij zullen uitsluitend worden gebruikt om uw recht op aanvullende sociale voordelen te onderzoeken en eventueel toe te kennen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst die de wettelijke opdracht van dit fonds vastlegt.

U heeft het recht op toegang tot deze gegevens en kunt ze eventueel laten verbeteren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^