Koninklijk Besluit van 10 oktober 2010
gepubliceerd op 12 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, bet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012295
pub.
12/11/2010
prom.
10/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009 Besteding van de sommen die voor 2008 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen (Overeenkomst geregistreerd op 14 april 2009 onder het nummer 91806/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest vallen en vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2008/1483 van het College van de Franstalige Gemeenschapcommissie betreffende de derde fase van de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profitsector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenlevingsopbouwovereenkomst gesloten hebben met de Franse Gemeenschapcommissie en op hun werknemers.

Onder "werknemers" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Voordelen voor de werknemers

Art. 2.De werkgevers verdelen onder hun werknemers de middelen die voor het jaar 2008, in toepassing van artikel 2, § 2, 3° van het besluit 2008/1483 van bovenvermeld College van de Franstalige Gemeenschapscommissie, werden toegewezen : - ofwel door het toekennen van "structurele" baremaverhogingen; - ofwel door het toekennen van regularisatiepremies voor 2008, met de bedoeling het verschil tussen de toegekende bezoldigingen en de refertebarema's voor de non-profitsector die onder de bevoegdheid van het CoCoF valt, te harmoniseren en/of onregelmatigheden inzake klassering en anciënniteit in de beroepenindeling te corrigeren; - ofwel door de toekenning van een premie die vastgesteld wordt volgens de berekeningsregels die voor de eindejaarspremie van kracht zijn in de onder de bevoegdheid van het CoCoF vallende non-profitsector (bijlage 1).

Art. 3.De in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde baremaverhogingen en de regularisatiepremies kunnen geen aanleiding geven tot hogere bezoldigingen dan die welke door de barema's van het CoCoF vastgesteld werden (zie bijlage 2), waarbij desgevallend dient rekening gehouden met de in de onderneming toegepaste beroepenindeling.

Art. 4.Op basis van het formulier in bijlage 3 deelt de werkgever aan de vakbondsafvaardiging van de vereniging of, bij ontstentenis, aan de werknemers mee op welke in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde manier(en) de verdeling van de voor het jaar 2008 toegekende middelen werd verwezenlijkt.

Bovendien, gezien de uitzonderlijke en tijdelijke aard van de getroffen schikking, deelt de werkgever, door middel van voornoemd formulier, eveneens de verdelingswijze(n) mee aan de vrijgestelde secretaris van het geheel van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest erkend zijn, alsook aan de "Confédération des Employeurs des secteurs Sportif et Socio-Culturel" (adresgegevens bijlage 4).

De sociale partners verbinden zich ertoe met het CoCoF op basis van de verzamelde gegevens het verdeelsysteem van de bedragen te evalueren. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.De partijen komen overeen de door deze collectieve arbeidsovereenkomst toegekende voordelen ten laatste op het einde van de tweede maand die volgt op de sluiting van deze collectieve arbeidsovereenkomst, aan de werknemers uit te betalen.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt op 1 januari 2009 in werking. Zij wordt gesloten voor bepaalde duur en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008, in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen Berekeningsregels die voor de eindejaarspremie van kracht zijn in de non-profitsector van het CoCoF 332,7862 EUR (forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage voor 2008) + [(geïndexeerd loon van oktober x 12 + H.S.V.) x 0,025] + 161,4 EUR. H.S.V. - : haard- of standplaatsvergoeding, naargelang het geval Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008, in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen Referteloonschalen voor de non-profitsector van het CoCoF valt op 1 januari 2008

JAREN

FGC-NP-01

FGC-NP-02

FGC-NP-03

FGC-NP-04

FGC-NP-05

FGC-NP-06

FGC-NP- 07

FGC-NP-09

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0

31043,43

29721,92

24729,10

23051,17

21270,14

20524,52

20022,23

18810,83

1

32564,44

30898,79

25474,71

24729,10

22885,69

22140,03

21509,24

20297,82

2

32564,44

30898,79

25474,71

24729,10

22885,69

22140,03

21704,68

20493,26

3

33926,83

31758,85

26220,30

25474,71

23258,53

22512,89

21900,11

20688,70

4

33926,83

31758,85

26220,30

25474,71

23258,53

22512,89

22095,58

20884,12

5

35289,24

32618,91

29881,79

26220,30

23755,57

23009,98

22291,03

21079,58

6

35289,24

32618,91

29881,79

26220,30

23755,57

23009,98

22486,48

21275,02

7

36651,65

33478,96

30642,17

29881,79

26966,94

24004,15

22681,92

21470,48

8

36651,65

33478,96

31149,05

29881,79

26966,94

24004,15

22877,38

21665,92

9

38014,06

34339,04

31909,41

30642,17

27727,35

24998,33

23072,85

21861,38

10

38520,94

34845,94

31909,41

31149,05

28234,22

25495,37

23839,75

22628,14

11

39883,35

35706,00

32669,79

31909,41

28994,57

26365,29

24074,14

22862,54

12

39883,35

35706,00

32669,79

31909,41

28994,57

26365,29

24308,62

23097,00

13

41245,78

36566,10

33430,14

32669,79

29754,98

27241,49

24543,06

23331,45

14

41245,78

36566,10

36049,34

32669,79

29754,98

27241,49

24777,51

23565,87

15

42608,17

37426,17

36809,69

33430,14

30515,31

28128,65

25011,97

23800,36

16

42608,17

37426,17

36809,69

36049,34

30515,31

28128,65

25246,36

24034,78

17

43970,58

38286,21

37570,03

36809,69

31275,69

29015,78

25480,85

24269,22

18

43970,58

38286,21

37570,03

36809,69

31275,69

29015,78

25715,28

24503,67

19

45332,97

39146,25

38330,43

37570,03

32036,07

29902,98

25949,74

24738,13

20

45332,97

39146,25

38330,43

37570,03

32036,07

29902,98

26184,16

24972,57

21

46695,41

40006,37

39090,78

38330,43

32796,44

30790,09

26418,60

25207,02

22

46695,41

40006,37

39090,78

38330,43

32796,44

30790,09

26653,07

25441,44

23

48057,82

40866,43

39851,19

39090,78

33556,83

31677,23

26887,51

25675,90

24

48057,82

40866,43

39851,19

39090,78

33556,83

31677,23

27126,19

25910,35

25

48057,82

41726,49

40611,55

39851,19

34317,19

32564,41

27365,26

26144,79

26

48057,82

41726,49

40611,55

39851,19

34317,19

32564,41

27604,37

26379,24

27

48057,82

42586,58

40611,55

40611,55

35077,54

33451,52

27843,44

26613,67

28

48057,82

42586,58

40611,55

40611,55

35077,54

33451,52

28083,36

26848,15

29

48057,82

42586,58

40611,55

40611,55

35077,54

34338,66

28321,69

27085,92

30

48057,82

42586,58

40611,55

40611,55

35077,54

34338,66

28321,69

27085,92

31

48057,82

42586,58

40611,55

40611,55

35077,54

34338,66

28321,69

27085,92


Referteloonschalen voor de non-profitsector van het CoCoF valt op 1 februari 2008

JAREN

FGC-NP-01

FGC-NP-02

FGC-NP-03

FGC-NP-04

FGC-NP-05

FGC-NP-06

FGC-NP-07

FGC-NP-09

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0

31664,21

30316,27

25223,61

23512,13

21695,49

20934,96

20422,62

19187,00

1

33215,63

31516,67

25984,13

25223,61

23343,34

22582,77

21939,37

20703,72

2

33215,63

31516,67

25984,13

25223,61

23343,34

22582,77

22138,71

20903,06

3

34605,27

32393,93

26744,63

25984,13

23723,63

22963,09

22338,05

21102,41

4

34605,27

32393,93

26744,63

25984,13

23723,63

22963,09

22537,42

21301,75

5

35994,92

33271,19

30479,34

26744,63

24230,61

23470,11

22736,79

21501,11

6

35994,92

33271,19

30479,34

26744,63

24230,61

23470,11

22936,15

21700,46

7

37384,58

34148,45

31254,93

30479,34

27506,20

24484,16

23135,50

21899,83

8

37384,58

34148,45

31771,94

30479,34

27506,20

24484,16

23334,86

22099,18

9

38774,23

35025,72

32547,51

31254,93

28281,82

25498,23

23534,24

22298,54

10

39291,25

35542,76

32547,51

31771,94

28798,82

26005,21

24316,48

23080,64

11

40680,91

36420,01

33323,09

32547,51

29574,38

26892,52

24555,56

23319,72

12

40680,91

36420,01

33323,09

32547,51

29574,38

26892,52

24794,72

23558,87

13

42070,57

37297,31

34098,65

33323,09

30349,99

27786,25

25033,85

23798,01

14

42070,57

37297,31

36770,22

33323,09

30349,99

27786,25

25272,98

24037,12

15

43460,21

38174,59

37545,78

34098,65

31125,53

28691,14

25512,14

24276,30

16

43460,21

38174,59

37545,78

36770,22

31125,53

28691,14

25751,22

24515,41

17

44849,86

39051,83

38321,32

37545,78

31901,12

29596,02

25990,40

24754,53

18

44849,86

39051,83

38321,32

37545,78

31901,12

29596,02

26229,51

24993,67

19

46239,50

39929,06

39096,93

38321,32

32676,70

30500,95

26468,66

25232,82

20

46239,50

39929,06

39096,93

38321,32

32676,70

30500,95

26707,77

25471,95

21

47629,18

40806,39

39872,49

39096,93

33452,27

31405,80

26946,89

25711,08

22

47629,18

40806,39

39872,49

39096,93

33452,27

31405,80

27186,06

25950,19

23

49018,84

41683,65

40648,10

39872,49

34227,87

32310,68

27425,18

26189,35

24

49018,84

41683,65

40648,10

39872,49

34227,87

32310,68

27668,63

26428,48

25

49018,84

42560,90

41423,67

40648,10

35003,44

33215,60

27912,48

26667,61

26

49018,84

42560,90

41423,67

40648,10

35003,44

33215,60

28156,38

26906,75

27

49018,84

43438,19

41423,67

41423,67

35779,00

34120,45

28400,23

27145,87

28

49018,84

43438,19

41423,67

41423,67

35779,00

34120,45

28644,95

27385,04

29

49018,84

43438,19

41423,67

41423,67

35779,00

35025,33

28888,04

27627,56

30

49018,84

43438,19

41423,67

41423,67

35779,00

35025,33

28888,04

27627,56

31

49018,84

43438,19

41423,67

41423,67

35779,00

35025,33

28888,04

27627,56


Referteloonschalen voor de non-profitsector van het CoCoF valt op 1 juni 2008

JAREN

FGC-NP-01

FGC-NP-02

FGC-NP-03

FGC-NP-04

FGC-NP-05

FGC-NP-06

FGC-NP-07

FGC-NP-09

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0

32298,29

30923,36

25728,72

23982,96

22129,94

21354,18

20831,58

19571,22

1

33880,78

32147,80

26504,47

25728,72

23810,80

23034,99

22378,71

21118,31

2

33880,78

32147,80

26504,47

25728,72

23810,80

23034,99

22582,05

21321,65

3

35298,25

33042,63

27280,20

26504,47

24198,70

23422,93

22785,37

21524,99

4

35298,25

33042,63

27280,20

26504,47

24198,70

23422,93

22988,74

21728,32

5

36715,73

33937,45

31089,70

27280,20

24715,84

23940,10

23192,10

21931,67

6

36715,73

33937,45

31089,70

27280,20

24715,84

23940,10

23395,45

22135,01

7

38133,21

34832,28

31880,82

31089,70

28057,02

24974,46

23598,79

22338,38

8

38133,21

34832,28

32408,18

31089,70

28057,02

24974,46

23802,15

22541,72

9

39550,69

35727,12

33199,28

31880,82

28848,17

26008,83

24005,51

22745,08

10

40078,07

36254,51

33199,28

32408,18

29375,53

26525,97

24803,42

23542,83

11

41495,55

37149,33

33990,39

33199,28

30166,61

27431,05

25047,29

23786,70

12

41495,55

37149,33

33990,39

33199,28

30166,61

27431,05

25291,24

24030,64

13

42913,05

38044,20

34781,48

33990,39

30957,76

28342,67

25535,15

24274,57

14

42913,05

38044,20

37506,55

33990,39

30957,76

28342,67

25779,08

24518,47

15

44330,51

38939,04

38297,64

34781,48

31748,83

29265,68

26023,02

24762,44

16

44330,51

38939,04

38297,64

37506,55

31748,83

29265,68

26266,89

25006,34

17

45747,99

39833,85

39088,71

38297,64

32539,94

30188,68

26510,86

25250,25

18

45747,99

39833,85

39088,71

38297,64

32539,94

30188,68

26754,76

25494,17

19

47165,46

40728,65

39879,86

39088,71

33331,06

31111,74

26998,70

25738,12

20

47165,46

40728,65

39879,86

39088,71

33331,06

31111,74

27242,60

25982,03

21

48582,97

41623,54

40670,94

39879,86

34122,16

32034,71

27486,51

26225,95

22

48582,97

41623,54

40670,94

39879,86

34122,16

32034,71

27730,46

26469,85

23

50000,45

42518,37

41462,09

40670,94

34913,29

32957,71

27974,38

26713,79

24

50000,45

42518,37

41462,09

40670,94

34913,29

32957,71

28222,70

26957,72

25

50000,45

43413,19

42253,19

41462,09

35704,39

33880,75

28471,44

27201,63

26

50000,45

43413,19

42253,19

41462,09

35704,39

33880,75

28720,21

27445,56

27

50000,45

44308,05

42253,19

42253,19

36495,48

34803,72

28968,95

27689,47

28

50000,45

44308,05

42253,19

42253,19

36495,48

34803,72

29218,57

27933,43

29

50000,45

44308,05

42253,19

42253,19

36495,48

35726,72

29466,53

28180,81

30

50000,45

44308,05

42253,19

42253,19

36495,48

35726,72

29466,53

28180,81

31

50000,45

44308,05

42253,19

42253,19

36495,48

35726,72

29466,53

28180,81


Referteloonschalen voor de non-profitsector van het CoCoF valt op 1 oktober 2008

JAREN

FGC-NP-01

FGC-NP-02

FGC-NP-03

FGC-NP-04

FGC-NP-05

FGC-NP-06

FGC-NP-07

FGC-NP-09

1

3

5

7

9

11

13

15

17

0

32943,46

31541,07

26242,66

24462,03

22571,99

21780,74

21247,70

19962,16

1

34557,56

32789,96

27033,90

26242,66

24286,43

23495,13

22825,73

21540,16

2

34557,56

32789,96

27033,90

26242,66

24286,43

23495,13

23033,13

21747,56

3

36003,34

33702,66

27825,13

27033,90

24682,08

23890,81

23240,52

21954,96

4

36003,34

33702,66

27825,13

27033,90

24682,08

23890,81

23447,95

22162,35

5

37449,14

34615,36

31710,73

27825,13

25209,54

24418,31

23655,36

22369,76

6

37449,14

34615,36

31710,73

27825,13

25209,54

24418,31

23862,78

22577,17

7

38894,93

35528,06

32517,64

31710,73

28617,47

25473,33

24070,18

22784,60

8

38894,93

35528,06

33055,54

31710,73

28617,47

25473,33

24277,60

22992,00

9

40340,73

36440,78

33862,44

32517,64

29424,42

26528,37

24485,03

23199,42

10

40878,64

36978,70

33862,44

33055,54

29962,31

27055,83

25298,87

24013,11

11

42324,44

37891,40

34669,36

33862,44

30769,20

27978,99

25547,61

24261,85

12

42324,44

37891,40

34669,36

33862,44

30769,20

27978,99

25796,44

24510,66

13

43770,25

38804,14

35476,25

34669,36

31576,15

28908,82

26045,23

24759,46

14

43770,25

38804,14

38255,76

34669,36

31576,15

28908,82

26294,03

25008,23

15

45216,03

39716,86

39062,65

35476,25

32383,02

29850,27

26542,84

25257,08

16

45216,03

39716,86

39062,65

38255,76

32383,02

29850,27

26791,58

25505,84

17

46661,82

40629,54

39869,52

39062,65

33189,94

30791,71

27040,42

25754,63

18

46661,82

40629,54

39869,52

39062,65

33189,94

30791,71

27289,19

26003,43

19

48107,60

41542,21

40676,47

39869,52

33996,86

31733,21

27538,01

26252,24

20

48107,60

41542,21

40676,47

39869,52

33996,86

31733,21

27786,78

26501,03

21

49553,43

42454,99

41483,36

40676,47

34803,76

32674,61

28035,56

26749,83

22

49553,43

42454,99

41483,36

40676,47

34803,76

32674,61

28284,39

26998,59

23

50999,22

43367,69

42290,30

41483,36

35610,69

33616,05

28533,17

27247,41

24

50999,22

43367,69

42290,30

41483,36

35610,69

33616,05

28786,46

27496,21

25

50999,22

44280,38

43097,21

42290,30

36417,60

34557,53

29040,16

27744,99

26

50999,22

44280,38

43097,21

42290,30

36417,60

34557,53

29293,91

27993,79

27

50999,22

45193,11

43097,21

43097,21

37224,48

35498,94

29547,61

28242,58

28

50999,22

45193,11

43097,21

43097,21

37224,48

35498,94

29802,22

28491,40

29

50999,22

45193,11

43097,21

43097,21

37224,48

36440,38

30055,14

28743,73

30

50999,22

45193,11

43097,21

43097,21

37224,48

36440,38

30055,14

28743,73

31

50999,22

45193,11

43097,21

43097,21

37224,48

36440,38

30055,14

28743,73


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008, in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen

BEKENDMAKINGSFORMULIER

NAAMVAN DE VERENIGING

VERDELINGSWIJZE Het(de) geëigende vakje(s) aankruisen

O "structurele" baremaverhogingen

Regularisatiepremies voor 2008 : O met de bedoeling het verschil tussen de toegekende bezoldigingen en de refertebare-ma's voor de non-profitsector die onder de bevoegdheid van het CoCoF valt te harmoniseren O met de bedoeling onregelmatigheden inzake klassering en anciënniteit in de beroepenindeling te corrigeren

O Volgens de berekeningsregels die voor de eindejaarspremie van kracht zijn in de onder de bevoegdheid van het CoCoF vallende non-profitsector vastgestelde premie

DATUM . . . . .

HANDTEKENING VAN DE WERKGEVER OF ZIJN GEVOLMACHTIGDE . . . . .

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2008, in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen Telefaxnummers van de organisaties BBTK : Bond van Bedienden, Technici en Kaders Fax : 02/519.72.81 LBC : Landelijke Bediendencentrale Fax : 02/508.88.28 ACLVB : Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België Fax : 02/203.32.40 CESSoC : Confédération des Employeurs des secteurs Sportif et Socio-culturel Fax : 02/511.19.99 Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^