Koninklijk Besluit van 10 oktober 2012
gepubliceerd op 22 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012205714
pub.
22/10/2012
prom.
10/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstelwet van 22 janurari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 105, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op de adviezen nr. 1.690, nr. 1.715 en 1.801 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 20 mei 2009, 15 december 2009 en 27 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2012;

Gelet op advies nr. 51.842/1 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, wordt een artikel 6ter ingevoegd, luidende : «

Art. 6ter.§ 1. In afwijking van art. 6, § 1, tweede lid, kan de werknemer bedoeld in het derde lid, voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig schorsen voor een duur van één week, aansluitend verlengbaar met één week.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder zware ziekte, elke ziekte of medische ingreep die door de behandelend geneesheer van het zwaar zieke kind als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

De door het eerste lid geboden mogelijkheid staat open voor : - de werknemer die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont; - de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

Wanneer de in het derde lid bedoelde werknemers geen gebruik kunnen maken van de door het eerste lid geboden mogelijkheid, kunnen ook de volgende werknemers zich op die mogelijkheid beroepen : - de werknemer die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont; - of, wanneer laatstgenoemde werknemer in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te nemen, een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad. § 2. In afwijking van artikel 6, § 1, tweede lid, kan de duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst korter zijn dan 1 maand wanneer de werknemer aansluitend op de in de eerste paragraaf bedoelde schorsing zijn recht bedoeld in artikel 3, eerste lid, wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar zieke kind. § 3. Onverminderd artikel 5, wordt het bewijs van hospitalisatie van het kind geleverd door een attest van het betrokken ziekenhuis. »

Art. 2.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de werknemer zijn recht op een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst uitoefent in het kader van artikel 6ter. »

Art. 3.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 2004 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 2005 en 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) sluiten en het koninklijk besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid vo type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt het als volgt luidende lid ingevoegd : « In het kader van artikel 6ter kan, wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is, worden afgeweken van voormelde termijn.In dat geval bezorgt de werknemer zo spoedig mogelijk aan de werkgever een attest van de behandelend geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit het onvoorzienbaar karakter van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt ook ingeval het verlof verlengd wordt met een week op basis van artikel 6ter. »; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « In dit geschrift dient de werknemer de periode te vermelden waarin hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorst of zijn arbeidsprestaties vermindert en hij dient er de attesten bij te voegen bedoeld in artikel 5, 6ter, § 3.»

Art. 4.Artikel 8bis van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 2004 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 2005 en 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de werknemer een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geniet in het kader van artikel 6ter. »

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985; Wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1996 tot hernieuwing van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003345 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1993 houdende het reglement van de Lotto en van de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 27/08/1998 numac 1998016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998011252 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 september 1998;

Koninklijk besluit van 19 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 2004 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 2005 en 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2005, 1 mei 2005 en 25 december 2005 (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 januari 2005, ed. 2;

Koninklijk besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid vo type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2005;

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^