Koninklijk Besluit van 10 september 2020
gepubliceerd op 25 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015585
pub.
25/09/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015585

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van functionele samenwerkingsverbanden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de artikelen 22, § 1 en 23, vierde en vijfde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2019;

Gelet op het advies nr. 66.690/2 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2019, en het advies nr. 67.035/2 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° medische permanentie: de medische permanentie door huisartsen bedoeld in artikel 21, tweede lid van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg;2° wachtpost: de plaats of plaatsen waar de medische permanentie zal verzekerd worden en die door het RIZIV geregistreerd is overeenkomstig artikel 6, § 8 van de Verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° minister: de minister bevoegd voor Volksgezondheid;4° de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten: de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. HOOFDSTUK II. - Minimale voorwaarden voor de medische permanentie door huisartsen

Art. 2.De medische permanentie voldoet aan de volgende minimale voorwaarden: 1° de medische permanentie wordt verzekerd door een voldoende aantal huisartsen.Het aantal huisartsen wordt door het samenwerkingsverband bepaald in functie van de normale te verwachten zorgnood. Om deze zorgnood te bepalen wordt rekening gehouden met de gevallen waarvoor de bevolking een beroep doet op de medische permanentie en wat onder niet-planbare eerstelijnszorg wordt verstaan op basis van de protocollen voor de medische permanentie, gevalideerd door de minister; 2° de medische permanentie is minstens ieder weekend van vrijdagavond achttien uur tot de daaropvolgende maandag om acht uur en op wettelijke feestdagen van de avond ervoor 18 uur tot de ochtend na de feestdag om 8 uur toegankelijk;3° de modaliteiten van de medische permanentie, zoals de openingstijden, de locatie en het oproepnummer, worden op duidelijke wijze bekendgemaakt aan de bevolking. HOOFDSTUK III. - Functionele samenwerkingsverbanden

Art. 3.Om te worden erkend en erkend te blijven, voldoet een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten, aan de volgende voorwaarden: 1° de medische permanentie organiseren overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 2;2° het samenwerkingsverband neemt de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk aan;3° het samenwerkingsverband bestaat enkel uit wachtposten, waarvan het aantal bepaald wordt in functie van onder meer de bevolkingsdichtheid en de aanrijtijd;4° het samenwerkingsverband bestrijkt een aaneengesloten geografisch gebied.Het bestaat uit minimum drie wachtposten en minimum 300.000 inwoners. Indien om reden van geografische spreiding en/of van bevolkingsdichtheid deze norm niet kan worden gevolgd, kan hiervan worden afgeweken mits een gefundeerde verantwoording die deel uitmaakt van het aanvraagdossier voor erkenning. Evenwel bestaat het samenwerkingsverband steeds uit minimum 2 wachtposten en minimum 225.000 inwoners; 5° het samenwerkingsverband heeft minimum één wachtpost die tijdens de medische permanentie, zoals voorzien in artikel 2, 2°, toegankelijk is;6° het samenwerkingsverband garandeert, in het in artikel 3, 4° bedoelde geografische gebied, de implementatie van een mobiele wachtdienst, waardoor er prestaties in het kader van de medische permanentie thuis bij de patiënten kunnen worden uitgevoerd;7° het samenwerkingsverband communiceert aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de statistische gegevens betreffende de medische permanentie.De minister kan de modaliteiten hieromtrent nader bepalen; 8° overeenkomstig artikel 64 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten sluit het samenwerkingsverband zich aan bij het eenvormig oproepsysteem bedoeld in artikel 29 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, indien het operationeel is in het gebied waarbinnen het samenwerkingsverband functioneert, ;9° overeenkomstig artikel 23 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten toont het samenwerkingsverband aan dat de medische permanentie in het bedoelde gebied dient te worden georganiseerd en toont hoe tegemoet gekomen wordt aan de behoeften inzake medische permanentie in het betrokken gebied, door de plaatsen te melden waar de medische permanentie zal worden verzekerd en door het gedekte bevolkingsaantal te vermelden.

Art. 4.§ 1. De aanvraag tot erkenning wordt bij de minister ingediend op elektronische wijze aan de hand van een door de minister opgesteld formulier. § 2. Bij de aanvraag worden de bewijsstukken gevoegd waaruit blijkt dat voldaan is aan de vastgestelde criteria bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Het samenwerkingsverband preciseert eveneens de relatie van de medische permanentie die het organiseert met de andere partijen van de niet-planbare zorg, zoals de lokale spoeddiensten en, in voorkomend geval, de overeenkomsten die met hen gesloten zijn. § 3. Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten wordt de aanvraag gemotiveerd in functie van onder andere: - de huidige en toekomstige situatie in het eigen gebied dat het samenwerkingsverband dekt en de omliggende zones, aan de hand van het aantal huisartsen, het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid; - een actieplan om desgevallend tot de toekomstige situatie te komen; - de geografische spreiding van de wachtposten in functie van aanrijtijd en bevolkingsdichtheid; - een vermelding van welke gemeenten bediend worden; - de behoeften inzake medische permanentie en hoe hieraan tegemoet gekomen wordt; - een engagement tot aansluiting bij het eenvormig oproepsysteem; - een beschrijving van de interne beheersstructuur. § 4. Bij ontvangst van de aanvraag, stuurt de administratie aan de aanvrager een bevestiging dat zijn erkenningsaanvraag ontvangen werd.

De onvolledige aanvragen maken het voorwerp uit van een brief van de administratie, gericht aan de aanvrager, waarin hem wordt medegedeeld dat zijn aanvraag onvolledig is en die verduidelijkt welk document ontbreekt.

Art. 5.§ 1. De minister neemt een beslissing binnen een termijn van zes maanden die volgt op de ontvangst van de volledige aanvraag tot erkenning.

Die termijn kan bij gemotiveerde beslissing verlengd worden voor ten hoogste zes maanden. § 2. De aanvrager kan, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de beslissing, aan de minister, een nota laten geworden met zijn met redenen omklede opmerkingen over de beslissing.

Vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing wordt het dossier bij de administratie ter beschikking gehouden van het samenwerkingsverband, waar het ter plaatse kan worden geraadpleegd.

De minister kan in voorkomend geval de beslissing herzien op basis van de door de aanvrager gestuurde nota.

Een afschrift van de beslissing wordt aan de aanvrager overgemaakt.

Art. 6.§ 1. Bij het verlenen van de erkenning wordt er rekening mee gehouden dat het volledige grondgebied gedekt wordt door samenwerkingsverbanden opdat iedereen op Belgisch grondgebied toegang heeft tot de medische permanentie. § 2. De erkenning wordt door de minister verleend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De aanvraag tot hernieuwing moet zes maanden vóór het verstrijken van de termijn worden ingediend. Indien bij het verstrijken van de termijn geen beslissing is getroffen, blijft de erkenning gelden tot de minister over de aanvraag tot hernieuwing heeft beslist.

Ingeval van hernieuwing moeten de procedurevoorschriften voorzien in de artikelen 4 en 5 nageleefd worden.

Art. 7.Wanneer het samenwerkingsverband niet meer voldoet aan de erkenningscriteria bedoeld in dit besluit kan de minister de erkenning schorsen totdat de voorwaarden opnieuw vervuld zijn of intrekken.

Ingeval van schorsing of intrekking van de erkenning moeten de procedurevoorschriften voorzien in de artikelen 4 en 5 worden nageleefd.

Het samenwerkingsverband dat niet langer de erkenning die overeenkomstig dit besluit is verleend, wenst te genieten, brengt de minister hiervan schriftelijk op de hoogte.

In dat geval trekt de minister de erkenning in.

Het samenwerkingsverband dat zijn erkenning ingetrokken ziet, kan aan de minister een nieuwe erkenning aanvragen overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van dit besluit.

Art. 8.De erkenningsgegevens van de samenwerkingsverbanden worden aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bezorgd. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 9.In afwijking van artikel 3, 3° en 4° voor wat betreft het aantal wachtposten en in afwijking van artikel 6, § 2 kan een samenwerkingsverband bestaande uit minstens één wachtpost erkend worden door de minister voor een eenmalige termijn van twee jaar mits voldaan aan de overige voorwaarden van dit besluit.

De aanvragen bedoeld in het eerste lid kunnen ingediend worden tot dertig dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Art. 11.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^