Koninklijk Besluit van 11 april 1999
gepubliceerd op 25 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012163
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de functieclassificatie van de bedienden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de functieclassificatie van de bedienden.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de functieclassificatie van de bedienden (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 1998, onder het nummer 47668/CO/226)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Art. 2.De bedienden worden ingedeeld in acht klassen op basis van de beschrijving van de voorbeeldfuncties waarvan de lijst als bijlage gevoegd wordt bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.De inschaling in één van de acht klassen, van de concrete functie zoals uitgeoefend door de bediende in de onderneming moet gebeuren overeenkomstig de ter zake geldende procedures, vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de procedures inzake invoering en onderhoud van de sectorale functieclassificatie, gesloten in voormeld paritair comité.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 1998 behalve voor de ondernemingen en hun bedienden die tot 31 december 1997 ressorteerden onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden; voor deze laatste ondernemingen en hun bedienden heeft deze collectieve arbeidsovereenkomst uitwerking vanaf 1 januari 1999.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maand, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 april 1999.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de functieclassificatie van de bedienden Lijst van de voorbeeldfuncties, ingedeeld per klasse en alfabetisch gerangschikt Deze indeling in klassen geldt enkel voor de functies die inhoudelijk overeenstemmen met de paritair vastgelegde functiebeschrijving.

Klasse 1 Bediende uitvoerende taken Bode Directiechauffeur Gate-bediende Huisbewaarder Incodeerder sorteermachine Incodeerder vertrek Sorteerder Terminal-assistent passagiers Klasse 2 Administratief bediende Bediende bij de boekhouding Bediende passagiersdienst luchtvaart Bediende technisch onderhoud gebouwen Bediende voorraadbeheer Container loketbediende Containerschadebegroter Facturist Lijnbediende voor containerbehandeling Magazijnbediende Operator scheepvaartinformatie Passagier reservatiebediende - ferryschepen Spoorbediende containers Technisch administratief bediende scheepsherstelling Telefonist-receptionist Telefonist Verkoper taksvrije goederen Vrachtbediende ferryschepen Vrachtreservatiebediende ferryschepen Klasse 3 Bediende communicatiesystemen Bediende klantendienst Bediende marketing en verkoop vrachten ferryschepen Bediende onderhoud containerpark Bediende opleidingsdienst Bediende scheepsbevoorrading Bediende televerkoop Coördinator douanedienst Douanebalie bediende Hulpboekhouder Inkoper-besteller Kassier Klerk bij de passagediensten Koerierbediende Koerierbediende met bijkomende ondersteunende taken Ladingmeester ferryschepen Manifestbediende Sluisagent-dispatcher sleepdienst Klasse 4 Bediende bemonsteraar Bediende containerlogistiek agentuur Bediende crediteuren Bediende debiteuren Bediende internationale handel Bediende klantendienst na verkoop Beursbevrachter binnenscheepvaart Computeroperator Diensthoofd reservaties passagiers Diensthoofd terminal passagiers Dispatcher luchthaven Hoofdmagazijnier Interne waterklerk Kaai-expediteur Laborant Ladingmeester luchthaven Scheepsafrekenaar Secretaris Shipplanner van containerschepen Toldeclarant Tracing-bediende Klasse 5 Bediende administratie gevaarlijke goederen Bediende administratie vlootbeheer Bediende beheer varend personeel Bediende beheer - informatie Bediende containerlogistiek - rederij Bediende dispatching en groepage Bediende fiscale administratie Bediende interne kwaliteitszorg Bediende marketing Bediende ondersteuning informatica-eindgebruiker Bediende publiciteit Bediende veiligheidsdienst Bevrachter binnenscheepvaart Boekhouder Commercieel lijnbediende Controlebediende douane Dossierbeheerder goedereninspectie Inspecteur Ladingplanner Ploegchef Runner Schadebehandelaar Statistiekbediende Verificateur van scheepsafrekeningen Zelfstandig dossierbeheerder goedereninspectie Zelfstandig toldeclarant Klasse 6 Analytisch boekhouder Bediende kalibratie Bediende lonen en sociale wetten Bediende overslag Bediende vrachtreservaties rederijdiensten Beheerder verzekeringspolissen Coördinator verkoopactiviteiten Directiesecretaris Dispatcher Expediteur Gasvrijdeskundige Hoofd rapportage Hoofdfacturist Operationeel lijnbediende scheepsagentuur Programmeur Transportcoordinator Verkoper Verkoper buitendienst Vrachtquoteerder Waterklerk Klasse 7 Bediende pleinplanning Chef-onderhoud ferryterminal Hoofdwaterklerk Opleidingsverantwoordelijke inspecteurs Schadebehandelaar rederijdiensten Klasse 8 Analist-programmeur Bediende chartering Human resources bediende Internationaal handelaar grondstoffen Junior consultant milieuaangelegenheden Polyvalent expediteur

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^