Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 04 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000248
pub.
04/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, is opgesteld in uitvoering van artikel 21bis van de wet van 3 mei 1999 en beoogt bij hoogdringendheid : 1. de verduidelijking van basisprocedures met betrekking tot de manier waarop de overheid van de federale politie, belast met de politie te water, haar bevoegdheid inzake grenscontrole dient uit te oefenen;2. de omzetting naar intern recht van de Richtlijn 2002/6/EG van 18 februari 2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lid-Staten van de Gemeenschap; De uitoefening van de politiefunctie te water wordt o.a. geregeld door de bepalingen opgenomen in het wetboek van strafvordering en de wet op het politieambt.

Meer specifiek is een zeer uitgebreid spectrum « bijzondere » nationale en internationale wetgeving van toepassing op de scheepvaart, zodat niet alleen in een algemene omschrijving van de politiefunctie te water, in casu de wet van 3 mei 1999, maar tevens in meer specifieke regelingen inzake de politie te water moet worden voorzien.

Immers, de bevoegde politieambtenaren moeten permanent rekening houden met de economische realiteit van de havens en het scheepvaartgebeuren, zeker met betrekking tot de grenscontrole.

De leden van de federale politie, belast met de politie te water, oefenen de controle van het personenverkeer aan de maritieme buitengrens uit volgens eenvormige beginselen, op grond van nationale bevoegdheden en overeenkomstig de internationale overeenkomsten die België binden.

Van deze laatste vormt de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, met inbegrip van de slotakte, het protocol en de gemeenschappelijke verklaring ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, afgekort S.U.O., en goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993 (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1993), de belangrijkste.

Het Uitvoerend Comité, opgericht bij artikel 131 S.U.O., heeft met betrekking tot o.a. de bijzondere categorieën van zeeverkeer, nadere regelingen, uitzonderingen en voorwaarden bepaald.

Er kan hierbij verwezen worden naar het Schengen Gemeenschappelijk Handboek en bijlagen (Verordening 2002/C 313/02, PB 16 december 2002).

Middels besluit van 22 december 1994 heeft het Uitvoerend Comité bepaald dat het Gemeenschappelijk Handboek en de bijlagen in werking zouden treden van zodra alle partijen de bekrachtiging ervan aan het Comité hadden meegedeeld.

Hoewel de bepalingen van de S.U.O. in Belgisch recht werden omgezet middels verschillende wetten (1), zijn de controlemodaliteiten, o.a. inzake het scheepvaartverkeer, zoals bepaald in het Schengen Gemeenschappelijk Handboek nog steeds niet concreet naar positief recht omgezet.

Bijgevolg, en rekening houdend met de noodzaak de Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 naar nationale wetgeving om te zetten, dient artikel 21bis van de wet van 3 mei 1999 te worden uitgevoerd;

Er werd uitgebreid rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State. Met betrekking tot de opmerking over de formulieren FAL IMO 1, 3 en 4 van de richtlijn kan worden opgemerkt dat de omzetting ter zake tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoort.

Waar het advies niet werd gevolgd, ligt de grondslag hiervoor in de bijzondere nautische techniciteit van het onderwerp.

Artikelsgewijze commentaar : HOOFDSTUK I. - Definities Artikel 1 Dit artikel bevat een aantal definities, waarvan de meerderheid uit reeds bestaande teksten komt.

In tegenstelling tot het Schengen Gemeenschappelijk Handboek, maakt de Europese richtlijn 2002/6/EG geen onderscheid naar vaartuig inzake de meldingsformaliteiten met betrekking tot bemanningsleden en passagiers.

Voor de pleziervaartuigen en de strandtuigen werden evenwel uitzonderingen voorzien inzake meldingsformaliteiten.

Het begrip haven werd zo ruim mogelijk gedefinieerd.

De ligplaatsen op zee, bijvoorbeeld ankergebieden, en de plaatsen op zee waar een vaartuig goederen of opvarenden kan inschepen of ontschepen, worden in het normale taalgebruik niet als een haven aanzien.

Voor de toepassing van dit ontwerp moeten deze gebieden echter wel als haven worden omschreven.

De controle van het personenverkeer aan de maritieme buitengrens vereist dat ratione personae een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen bemanningsleden en passagiers.

De praktijk leert ons dat enkel de administratieve controle van de lijsten niet volstaat.

De status van bemanningslid dient te worden gecontroleerd middels nazicht van de beroepsmatige certifiëring, de bijzondere identificatie, de arbeidsovereenkomst voor scheepsdienst, de aanmonstering en de inschrijving op de bemanningslijst.

De traditionele definitie van blinde passagier (verstekeling) werd uitgebreid teneinde alle hypothesen te kunnen beogen. HOOFDSTUK II. - Grenscontrole en grensbewaking Art. 2 Teneinde de met grenscontrole belaste overheid toe te laten een planmatige en aangepaste inzet van materieel en personeel te verwezenlijken, worden aan de kapitein strikte vooraanmeldingsformaliteiten opgelegd.

Enerzijds laten deze vooraanmeldingsformaliteiten de overheid toe om, rekening houdend met factoren van havenveiligheid en havenbeveiliging, de instrumenten in het raam van risico-analyse doeltreffend aan te wenden en anderzijds bespoedigen zij het commercieel verkeer.

Het opleggen van gestandaardiseerde bemannings- en passagierslijsten brengt onze nationale wetgeving in overeenstemming met de voorzieningen van de Europese richtlijn 2002/6/EG;

Ook wat de blinde passagiers betreft worden, overeenkomstig artikel 3.4.3.4 van het Schengen Gemeenschappelijk Handboek, enige bepalingen opgenomen met het oog op het opsporen van potentiële illegale immigranten in het raam van de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan « mensenhandel en mensensmokkel ».

Art. 3 De opgelegde procedure garandeert de authenticiteit van de lijsten op een voor de overheid aanvaardbare wijze en verplicht de kapitein, mogelijks via zijn scheepsagent, om te allen tijde een door de overheid geviseerd exemplaar van de aankomstlijsten aan boord te hebben tijdens het verblijf van het vaartuig in de haven.

Het scheepsexemplaar van de vertreklijsten geldt als machtiging om de haven te mogen verlaten.

Het verlenen door de Overheid van een machtiging alvorens het vaartuig mag afvaren stelt de overheid in staat een concrete en doeltreffender controle uit te oefenen op het personenverkeer aan de maritieme buitengrens.

Zodoende wordt tevens aan de verplichtingen bedoeld in het Schengen Gemeenschappelijk Handboek tegemoet gekomen.

Art. 4 tot en met 7 Betreffende artikelen geven invulling aan de opdrachten van de federale politie inzake controle aan de Schengen maritieme buitengrens.

De meldingsplicht moet de overheid toelaten een precies beeld te vormen van de migratiebewegingen van de opvarenden, inzonderheid rekening houdend met de « pseudozeelieden » problematiek.

De verplichting aan boord te beschikken over een scheepsexemplaar van de aankomstlijsten, is een van de voorwaarden om het vaartuig te mogen verlaten en dus ook een basisvoorwaarde voor de bemanningsleden om van walverlof te kunnen genieten.

De pseudozeelieden problematiek alsmede de aantrekkelijkheid voor vervalsers van deze bijzondere identiteitsdocumenten voor zeelieden, die gemakkelijk vervalsbaar zijn, noodzaken bijkomende bewijsmiddelen inzake het behoren tot deze bijzondere categorie van personen.

In concreto betreft het de elementen zoals vervat in de definitie « bemanningslid ».

Het niet kunnen voorleggen van bijkomende bewijsmiddelen zal tot gevolg hebben dat de betrokkene op de passagierslijst wordt geplaatst en dat de bijzondere identiteitsdocumenten in beslag worden genomen.

Art. 8 Bemanningsleden kunnen slechts passagieren indien zij daadwerkelijk drager zijn van het bijzondere reisdocument of identiteitsbewijs voor zeelieden.

Het passagieren wordt beperkt tot de haven en de aanpalende Belgische gemeenten, rekening houdend met de beperkte verblijfsduur van een vaartuig in de haven.

Enig gevaar voor de nationale openbare orde of veiligheid betekent ambtshalve verbod tot passagieren.

Art. 9 Naar analogie met de luchtvaart dient, voor de vaartuigen die met een zekere frequentie havens aanlopen of voor de bijzondere categorieën van vaartuigen, de mogelijkheid te worden gecreëerd om geheel of gedeeltelijk ontheffing te bekomen van de verplichtingen genoemd in de artikelen 2 tot 4.

De begunstigden van en de nadere regels met betrekking tot deze uitzonderingen worden door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgelegd.

Een dergelijke maatregel faciliteert enerzijds de rationelere capaciteitsaanwending van de overheid belast met de grenscontrole en grensbewaking en bespoedigt anderzijds het commercieel verkeer.

Betreffende bepaling ligt tevens in de geest van het Schengen Gemeenschappelijk Handboek. (1) Wet van 30 januari 1991 (Belgisch Staatsblad van 21 september 1991);wet van 18 juli 1991 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991); wet van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad van 22 december 1992); wet van 8 december 1992 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 1993); wet van 18 maart 1993 (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1993) en de wet van 15 juli 1996 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1996).

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 24 februari 2005 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens", heeft op 2 maart 2005 het volgende advies gegeven : Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996 en vervangen bij de wet van 2 april 2003, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt : « Vu l'extrême urgence justifiée par la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne pour non-transposition en droit belge de cette directive; » Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. In het verslag aan de Koning staat te lezen dat het ontwerp van besluit bij hoogdringendheid beoogt : (...) « 1° de verduidelijking van basisprocedures met betrekking tot de manier waarop de overheid van de federale politie, belast met de politie te water, haar bevoegdheid inzake grenscontrole dient uit te oefenen; 2° de omzetting naar intern recht van de Richtlijn 2002/6/EG van 18 februari 2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lid-Staten van de Gemeenschap.» Het spoedeisende karakter wordt als volgt gemotiveerd in de aanhef : "Gelet op de hoogdringendheid gerechtvaardigd door de beslissing van de Europese Commissie om het Hof van Justitie van de Europese Unie te vatten voor het niet omzetten in Belgisch recht van deze richtlijn;".

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt nog andere aspecten te regelen dan de omzetting van de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG. Bij ontstentenis van enige motivering van het spoedeisende karakter van de adviesaanvraag met betrekking tot die aspecten, heeft de Raad van State alleen de artikelen onderzocht die onlosmakelijk verband houden met de omzetting van de voornoemde richtlijn, te weten de artikelen tot vaststelling van de meldingsformaliteiten opgelegd door de richtlijn. 2. Krachtens artikel 4 van de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG moeten de lid-Staten accepteren dat de meldingsformaliteiten met betrekking tot het schip, de scheepsvoorraden, de bezittingen van de bemanning, de bemanningslijst en - voor schepen die ten hoogste twaalf passagiers mogen vervoeren - de passagierslijst, waaraan schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap moeten voldoen, vervuld worden wanneer de informatie wordt verstrekt overeenkomstig bepaalde specificaties en formulieren gevoegd bij de richtlijn. Ook al volgt niet uitdrukkelijk uit de parlementaire voorbereiding van artikel 21bis van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, dat de Koning gemachtigd is om de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG om te zetten in het interne recht, toch lijkt die machtiging voldoende ruim om zulks toe te staan.

Dat artikel moet worden gelezen in samenhang met artikel 22ter van dezelfde wet, dat bepaalt : «

Art. 22ter.De documenten en administratieve formulieren vereist door de wetten en reglementen die van toepassing zijn op en rond het water worden beschouwd als openbare geschriften zoals bedoeld in boek II, titel III, hoofdstuk IV van het Strafwetboek. " Volgens de artikelsgewijze commentaar betreft het de IMO FAL - formulieren, zoals ze zijn beschreven in de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG (1).

Het ontworpen besluit voorziet niet in de volledige omzetting van de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG. Het beperkt zich ertoe de IMO FAL - formulieren nrs. 5 en 6 (de bemanningslijst en de passagierslijst) verplicht te stellen. Het betreft de twee niet-genummerde bijlagen. De steller van het ontwerp moet in dat verband aantonen dat de mogelijkheid dat de lijsten "op een voor de betrokken autoriteit aanvaardbare wijze voor echt zijn verklaard" wel degelijk is omgezet.

De richtlijn moet volledig worden omgezet, waarbij ook de IMO FAL - formulieren nrs. 1, 3 en 4 verplicht worden gesteld. (1) Gedr.Stuk, Kamer, zitting 2003-2004, nr. 51-1254/001, blz. 7.

Bijlagen 1. Overeenkomstig het IMO FAL - formulier nr.5, zoals het is opgenomen in bijlage I bij de voornoemde Richtlijn 2002/6/EG, moet in het formulier Bemanningslijst de rubriek 5 niet de vermelding "Komende van" bevatten, doch de vermelding "Vorige haven". 2. De bijlagen moeten in Romeinse cijfers worden genummerd, ze moeten de vermeldingen "Bijlage ... bij het besluit van ... tot vaststelling van ..." en "Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van ... tot vaststelling van ..." bevatten, en moeten elk hetzelfde ondertekeningsformulier bevatten als het besluit zelf.

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer J. Jaumotte, staatsraad;

Mevr. M. Baguet, staatsraad;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Jaumotte.

Het verslag werd uitgebracht door de heer R. Wimmer, auditeur.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, inzonderheid op artikel 21bis ;

Overwegende de Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002;

Gelet op de hoogdringendheid gerechtvaardigd door de beslissing van de Europese Commissie om het Hof van Justitie van de Europese Unie te vatten voor het niet omzetten in Belgisch recht van deze richtlijn;

Gelet op het advies 38.170/2 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « vaartuig » : elk drijvend tuig van welke aard ook, met inbegrip van de tuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als transportmiddel of als middel van verplaatsing te water van personen of zaken, hierbij inbegrepen de visvangst, sleepverrichtingen, baggerwerken of enige andere scheepvaartafhandeling, met uitzondering van pleziervaartuigen en strandtuigen;2° « pleziervaartuig » : een vaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter dat, al dan niet gebruikt voor winstgevende verrichtingen, in welke vorm ook, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitzondering van vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 passagiers;3° « strandtuig » : tuig kleiner dan 2,5 m lengte over alles bestemd voor strandvermaak zoals kano's, kajaks, gondels, waterfietsen, zeilplanken, jetski's, jetbikes, jetscooters, waterbobs, waterscooters, waterbikes, paragliders, minisubs of andere gelijkaardige tuigen;4° « haven » : gelijk welke plaats onder Belgische jurisdictie waar een vaartuig kan aanlopen om te laden, lossen, herstellen of ankeren met inbegrip van elke terminal, off-shore terminal, (scheeps-)herstellingswerf, rede of ankergebied;5° « overheid » : de dienst van de federale politie belast met de politie te water, zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 1999 houdende aanwijzingen bedoeld in artikel 18, 5°, van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie;6° « IMO » : Internationale Maritieme Organisatie, het orgaan van de Verenigde Naties onder andere gelast met het promoten van de maritieme veiligheid;7° « kapitein » : elke persoon die over een vaartuig het gezag voert, alsmede elke persoon die hem vervangt;8° « scheepsagent » : de natuurlijke persoon of rechtspersoon gemandateerd om in België de reder te vertegenwoordigen;9° « bemanningslid » : elke persoon die op de bemanningslijst staat vermeld en die is aangemonsterd om aan boord rechtstreeks met de vaart verband houdende werkzaamheden te verrichten en die, krachtens de internationale wetgeving of zijn nationale wetgeving, houder is van een bijzonder identiteitsdocument voor zeelieden en een dienstig certificaat overeenkomstig de internationale IMO conventie van 1978, geamendeerd in 1995, betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst;10° « passagier » : elke rechtmatig aan boord van een vaartuig verblijvende persoon die geen deel uitmaakt van de bemanning;11° « blinde passagier » : elke persoon die zich onrechtmatig op een vaartuig of in de cargo die aan boord wordt geladen bevindt en die aan boord wordt ontdekt na vertrek van het vaartuig, of in de cargo in de haven van bestemming;12° « opvarenden » : de bemanningsleden en de passagiers;13° « bemanningslijst » : de door de kapitein gedagtekende en ondertekende lijst van bemanningsleden, die naar inhoud en model beantwoordt aan IMO Fal Form 5 zoals in bijlage I opgenomen;14° « passagierslijst » : de door de kapitein gedagtekende en ondertekende lijst van passagiers, die naar inhoud en model beantwoordt aan IMO FAL Form 6 zoals in bijlage II opgenomen. HOOFDSTUK II. - Grenscontrole en grensbewaking

Art. 2.De kapitein van een vaartuig met als bestemming een haven, is er toe gehouden hetzij bij vertrek naar die haven, hetzij uiterlijk 24 uur vóór aankomst in die haven, aan de overheid in tweevoud een bemanningslijst en, in voorkomend geval, een passagierslijst over te maken die de situatie bij aankomst in die haven weergeven.

Deze lijsten worden aankomstlijsten genoemd.

De kapitein is er eveneens toe gehouden de lijsten die de vertreksituatie uit de haven weergeven, ten laatste 2 uren vóór het voorziene tijdstip van vertrek uit die haven in tweevoud over te maken aan de overheid.

Deze lijsten worden vertreklijsten genoemd.

In voorkomend geval moet de kapitein binnen voornoemde tijdslimieten, eveneens een lijst van de blinde passagiers in tweevoud aan de overheid overmaken.

Iedere aanpassing van enige van voornoemde lijsten moet onverwijld aan de overheid worden meegedeeld.

Art. 3.De kapitein dagtekent en ondertekent elke lijst zoals bedoeld in artikel 2.

Eén exemplaar, scheepsexemplaar genoemd, van de bemanningslijst en, in voorkomend geval, van de passagierslijst en van de lijst der blinde passagiers wordt door de overheid geviseerd en aan de kapitein of zijn scheepsagent terugbezorgd. Elk scheepsexemplaar wordt aan boord van het vaartuig bewaard tijdens de gehele duur van het verblijf in de haven. Het dient, op eenvoudig verzoek, onverwijld ter inzage te worden verstrekt aan de overheid.

Geen vaartuig mag de haven verlaten zonder machtiging van de overheid.

Het scheepsexemplaar van de vertreklijsten geldt als machtiging om de haven te verlaten.

Art. 4.De kapitein meldt uiterlijk bij aankomst van zijn vaartuig in de haven, de voorziene in- en ontschepingen alsmede het voorziene uur van vertrek van het vaartuig aan de overheid.

Hij verwittigt de overheid eveneens, onverwijld, van enige verandering van het voorziene uur van vertrek alsmede van alle onvoorziene in- en ontschepingen.

Art. 5.Elke persoon die in- of ontscheept, moet zich aanbieden op de grensdoorlaatpost.

De afstempeling van de reisdocumenten van bemanningsleden vindt plaats bij de binnenkomst in en bij het verlaten van het Rijk op de grensdoorlaatpost.

Art. 6.Behoudens geval van overmacht, mag niemand het vaartuig verlaten, alvorens elk scheepsexemplaar aan de kapitein werd terugbezorgd, zoals bedoeld in artikel 3.

Art. 7.De houder van een bijzonder reisdocument of identiteitsbewijs voor zeelieden wordt slechts toestemming tot inscheping of ontscheping verleend indien hij de nodige bewijsmiddelen levert inzake het behoren tot deze bijzondere categorie van personen.

Art. 8.Bemanningsleden kunnen passagieren in de haven waar hun vaartuig is binnengelopen of in de aanpalende Belgische gemeenten, wanneer zij drager zijn van een bijzonder reisdocument of van een identiteitsbewijs voor zeelieden. Indien een bemanningslid een gevaar oplevert voor de openbare orde of de nationale veiligheid wordt hem het recht tot passagieren ontzegd.

Art. 9.De Minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen dat ten behoeve van kapiteins van vaartuigen die regelmatig havens aandoen, onder door hem te stellen voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ontheffing wordt verleend van de in de artikelen 2 tot 4 bedoelde verplichtingen.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 11 april 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005 betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 11 april 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005 betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^