Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 14 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003314
pub.
14/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 307, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 15 maart 1999 en 10 augustus 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : -het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - in het kader van de geleidelijke verwezenlijking van de E-government de Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om een model van aangifte te creëren dat kan worden gescand. Door de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken in de berekeningsprogramma's inzake de personenbelasting; - de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2005, zowel wat deel 1 als deel 2 betreft, bestaan uit twee onderdelen, namelijk : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° het aangifteformulier dat zal worden gescand en dat een soort van samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de bevoegde dienst; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit twee onderdelen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Aangifte in de personenbelasting" dat moet worden teruggezonden naar de bevoegde dienst.

Art. 2.Wanneer de belastingplichtige zijn aangifteformulier, tijdens een bezoek ten kantore of op een tot dat doeleinde door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën vastgestelde plaats, met behulp van een ambtenaar van die administratie invult, kan hij de in het aangifteformulier gevraagde gegevens onder de volgende voorwaarden verstrekken bij middel van een afdruk ervan die de ambtenaar in twee exemplaren heeft gemaakt nadat deze die gegevens heeft ingebracht in de computerbestanden van de administratie via tax-on-web : 1° het onderdeel van het aangifteformulier vermeld in artikel 1, tweede lid, 2°, moet enkel worden gedagtekend en ondertekend;2° een exemplaar van de afdruk van de gegevens moet worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend;3° het onderdeel van het aangifteformulier vermeld in artikel 1, tweede lid, 2°, en de afdruk van de gegevens worden ofwel samen overhandigd aan de voornoemde ambtenaar, ofwel samen toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie ten behoeve van de belastingplichtige.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, 4e editie.

Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 april 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^