Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 26 mei 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot het fiduciair fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap van de Europese Investeringsbank

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003420
pub.
26/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot het fiduciair fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap van de Europese Investeringsbank


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 december 1957 houdende goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid artikel 129 tot oprichting van de Europese Investeringsbank en de toetreding van België tot de Bank;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd om namens België een bijdrage toe te kennen voor een maximumbedrag van 1 miljoen euro tot het fiduciair fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap die door de Europese Investeringsbank opgericht werd overeenkomstig een beslissing van de Europese Raad van Barcelona van 14 maart 2002.

Art. 2.Een bedrag van 1 miljoen euro zal ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 ingeschreven worden.

Art. 3.Dit bedrag zal gestort worden op de rekening van het fiduciair fonds bij de Europese Investeringsbank.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^