Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 18 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009274
pub.
18/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 271, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 20 mei 1997, en op artikel 283, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999 en 18 januari 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2005;

Gelet op het protocol nr. 284 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van 21 maart 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de graad van beambte bij de griffie en bij het parketsecretariaat sedert 1 juli 1997, voor wat het administratief personeel betreft, de enige wervingsgraad is;

Overwegende dat sedert 2000 geen vergelijkend wervingsexamen voor deze graad meer werd georganiseerd;

Overwegende dat de kaderuitbreiding, Masterplan genoemd, welke tot doel heeft de boventallen die op structurele redenen aan de rechtsmachten in de rechterlijke orde werden toegekend, zal resulteren in tal van vacante betrekkingen;

Overwegende dat, voor de aan de gang zijnde loopbaanhervorming, de inrichting van een laatste zittijd voor de graad van beambte zich nog opdringt;

Overwegende dat de organisatie van het vergelijkend examen zoals het momenteel is geregeld, zeer omslachtig is gebleken en onaangepast;

Overwegende dat bijgevolg een dringende aanpassing van het programma van dit wervingsexamen zich opdringt met het oog op de inrichting van een laatste zittijd;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2000, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 19bis.Het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat bestaat uit één proef. Ze omvat vragen met betrekking tot de algemene kennis en de functiegerichte kennis.

Deze proef duurt maximum drie uur.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen. Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt. Er worden drie punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken.

Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt geen punt afgetrokken. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^