Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022339
pub.
27/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40, 42, 43 en 45;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een representatieve werknemersorganisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen wordt verleend aan de heer Verboven, Xavier.

Art. 2.De heer De Leeuw, Rudy, wordt benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties, ter vervanging van de heer Verboven, X., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^