Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de interne opleiders van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022340
pub.
27/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de interne opleiders van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 1967, 2 maart 1989, 20 juli 2000 en 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van het Beheerscomité, gegeven op 29 september 2003;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting, gegeven op 2 september 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 september 2004;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité XX van 9 februari 2005;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzaak;

Overwegende dat de personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen die de functie van interne opleider vervullen, een vergoeding moeten kunnen genieten om de hoeveelheid bijkomend werk, te wijten aan de voorbereiding en het bijwerken van de specifieke opleidingen voor de instelling te compenseren;

Overwegende dat de toestand van de interne opleiders, zonder uitstel, vanaf 1 januari 2004 moet geregeld zijn;

Op het voorstel van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vergoeding wordt toegekend aan het personeelslid van de Rijksdienst voor pensioenen dat de functie van interne opleider vervult.

Art. 2.Onder interne opleider wordt verstaan het personeelslid dat door de administrateur-generaal is aangeduid om de andere personeelsleden van de Rijksdienst voor pensioenen een specifieke opleiding te geven.

Art. 3.§ 1. De vergoeding wordt aan de aangeduide opleiders toegekend per uur voorbereiding voor de opleidingslessen of hun bijwerking. § 2. Het aantal voorbereidingsuren zal door de administrateur-generaal worden vastgesteld per opleiding, rekening houdende met de verschillende parameters die eigen zijn aan de toegepaste methodologie.

Art. 4.Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan 30,31 euro bruto per uur voorbereiding. Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 138,01 van de consumptieprijzen, vastgelegd door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van op 1 januari 2004.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^