Koninklijk Besluit van 11 december 1998
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022869
pub.
14/01/1999
prom.
11/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 195, § 1, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17 maart 1997 en 25 april 1997;

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, inzonderheid op artikel 52;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten, inzonderheid op artikelen 1, 2 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 1993 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1997 betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor de jaren 1997 en 1998 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van het Technisch comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, uitgebracht op 1 april 1998;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 18 mei 1998;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 mei 1998;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van de bedragen van de bestuurskosten, toegekend aan de verzekeringsinstellingen voor de jaren 1997 en 1998 voor de eerste keer het deel vaststelt dat toekomt aan de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, waarvan de toekenning afhangt van de manier waarop zij haar wettelijke opdrachten vervult;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten bijgevolg van toepassing dient gemaakt te worden op de betrokken Kas, en dit vanaf 1 januari 1997;

Overwegende dat de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen bijgevolg zo snel mogelijk dient ingelicht te worden over de toepassingsmodaliteiten van dit besluit;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « artikel 125, § 1, 2°, tweede lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen » vervangen door de woorden « artikel 195, § 1, 2°, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 »;2° in het tweede lid, worden de woorden « iedere verzekeringsinstelling » vervangen door de woorden « iedere landsbond voor ziekenfondsen ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden tussen de woorden « bij hen aangesloten ziekenfondsen » en « zijn de volgende » de woorden « alsmede van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » ingevoegd;2° in punt 1° worden de woorden « voornoemde wet van 9 augustus 1963 » vervangen door de woorden « voornoemde gecoördineerde wet »;3° in punt 2° worden de woorden « de ziekte- en invaliditeitsverzekering » vervangen door de woorden « de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen »;4° in punt 4° worden de woorden « het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen » vervangen door de woorden « het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uivoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 »;5° in punt 5° worden de woorden « de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen » vervangen door de woorden « de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen »;6° in punt 6°, eerste zin, enerzijds, worden de woorden « de voornoemde wet van 9 augustus 1963 » vervangen door de woorden « de voornoemde gecoördineerde wet » en anderzijds, worden na de woorden « die er bij aangesloten zijn » de woorden « en door de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » ingevoegd.

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden « artikel 125, § 1, 2° van de wet van 9 augustus 1963 » vervangen door de woorden « artikel 195, § 1, 2°, van de voornoemde gecoördineerde wet »;2° in het tweede lid, 2°, worden tussen de woorden « hierbij aangesloten » en « van de elementen » de woorden « en voor de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » ingevoegd.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^