Koninklijk Besluit van 11 december 2000
gepubliceerd op 29 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij aan de Euroclear Bank en de Bank of New York, te Brussel, de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012922
pub.
29/12/2000
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij aan de Euroclear Bank en de Bank of New York, te Brussel, de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de banken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat, voor het behoud van de concurrentiekracht en het bevorderen van de werkgelegenheid, de Euroclear Bank en de Bank of New York, te Brussel, zo spoedig mogelijk moeten worden toegelaten om sommige werknemers op zondag en op feestdagen tewerk te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de afdelingen "Euroclear" van de Euroclear Bank en "Global Custody" van de Bank of New York, te Brussel, en op hun werkgevers.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde werknemers mogen op zondag worden tewerkgesteld.

De ondernemingsraad bepaalt vooraf onder welke voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van de bij het eerste lid bepaalde afwijking.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 27 november 1996 waarbij aan de Morgan Guaranty trust Company of New York en de Bank of New York, te Brussel, de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^