Koninklijk Besluit van 11 december 2000
gepubliceerd op 13 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022926
pub.
13/01/2001
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën gegeven op 22 mei 2000;

Gelet op het advies L.30.165/3 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2000.

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, c, van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica, wordt het woord « hoofdzakelijk » vóór de woorden « de preventie » ingevoegd.

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.De Hoge Raad is samengesteld uit : 1° twee leden die zijn aangewezen door elke centra voor menselijke erfelijkheid, dat erkend is overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1987;2° een lid die geneesheer is bij het Bestuur van de Gezondheidszorgen - Dienst Geneeskundepraktijk, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en die het secretariaat van de Hoge Raad waarneemt en die bovendien is aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;»

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « Het bestaat uit de voorzitter, uit twee leden door hun gelijken verkozen en uit de secretaris » door volgende woorden vervangen : « Het bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en uit de secretaris. »

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.§ 1. De leden van de Hoge Raad worden door Ons benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. § 2. De voorzitter en de ondervoorzitter worden door Ons benoemd, na verkiezing onder en door de leden van de Hoge Raad, voor een verlengbare termijn van drie jaar verkozen. § 3. Bij een tussentijdse vacature, wordt een nieuw lid benoemd dat dezelfde voorwaarden vervult als zijn voorganger en diens mandaat beëindigt. § 4. De in artikel 4, 1° bedoelde leden zijn stemgerechtigd. § 5. De Hoge Raad neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. »

Art. 5.Artikel 9, § 2 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : « § 2. De secretaris van de Hoge Raad neemt deel aan de vergaderingen van de Hoge Raad en van de werkgroepen met raadgevende stem. »

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « van Volksgezondheid en van het Gezin » door volgende woorden vervangen : « van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. »

Art. 7.Onze Minister bevoegd voor de volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^