Koninklijk Besluit van 11 december 2001
gepubliceerd op 22 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
2001003609
pub.
22/12/2001
prom.
11/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 30 december 1885 houdende goedkeuring van de akte van 12 december 1885, waarbij België bijtreedt tot de overeenkomst rakende het muntwezen, de 6 november 1885 te Parijs gesloten tussen Frankrijk, Griekenland, Italië en Zwitserland, alsmede tot de er aangehechte schikking en verklaring;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, laatst gewijzigd, wat betreft de milieutaksen, bij de wet van 18 december 1998;

Gelet op de wet van 18 mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1886 - Maatregelen om de zuiverheid van de geldomloop te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de verzamel- en recyclagebijdrage van de batterijen in het kader van de milieutaksen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen en -rente;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, gegeven op 16 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinging van de Vlaamse regering, gegeven op 24 april 2001 en op de beslissing van haar Ministerraad van 24 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinging van de Waalse Gewestregering, gegeven op 24 april 2001 en op de beslissing van haar Ministerraad van 12 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinging van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gegeven op 24 april 2001 en op de beslissing van haar Ministerraad van 19 april 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt: Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.

Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar de euro.

De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat.

Gelet op het advies nr. 32.597/2 van de Raad van State gegeven op 27 november 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Financiën;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Bepalingen inzake indirecte belastingen

Artikel 1.In het hierna vermelde artikel van het koninklijk besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de verzamel- en recyclagebijdrage van de batterijen in het kader van de milieutaksen, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat voorkomt in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Financiële bepalingen

Art. 2.Het koninklijk besluit van 3 mei 1886 - Maatregelen om de zuiverheid van de geldomloop te verzekeren, wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Bepalingen inzake pensioenen

Art. 3.De bijlagen 1 tot 25 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen en -renten worden vervangen door de bijlagen 1 tot 25 aan dit besluit. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Financiën, D. REYNDERS Bijlagen 1 tot 25 aan het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën Annexe 1 (01.01.2002) - Bijlage 1 (01.01.2002) Pensions aux invalides de la guerre 1940-1945 Pensioenen aan de invaliden van de oorlog 1940-1945 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 2 (01.01.2002) - Bijlage 2 (01.01.2002) Taux spéciaux pour invalides de la guerre 1940-1945 bénéficiaires d'une invalidité forfaitaire et non bénéficiaires du statut des grands invalides Bijzondere bedragen voor invaliden van de oorlog 1940-1945 die een forfaitaire invaliditeit genieten en niet-begunstigden zijn van het statuut van groot-invaliden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 3 (01.01.2002) - Bijlage 3 (01.01.2002) Indemnités aux amputés et mutilés de la guerre 1940-1945 Vergoedingen aan de geamputeerden en verminkten van de oorlog 1940-1945 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 4 (01.01.2002) - Bijlage 4 (01.01.2002) Indemnités spéciales pour aide d'une tierce personne aux invalides de la guerre 1940-1945 Bijzondere vergoedingen voor hulp van een derde persoon aan de invaliden van de oorlog 1940-1945 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 5 (01.01.2002) - Bijlage 5 (01.01.2002) Pensions aux invalides du temps de paix Pensioenen aan de invaliden van vredestijd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 6 (01.01.2002) - Bijlage 6 (01.01.2002) Indemnités aux amputés et aux mutilés du temps de paix Vergoedingen aan de geamputeerden en verminkten van vredestijd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 7 (01.01.2002) - Bijlage 7 (01.01.2002) Indemnités spéciales pour aide d'une tierce personne aux invalides du temps de paix Bijzondere vergoedingen voor hulp van een derde persoon aan de invaliden van vredestijd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 8 (01.01.2002) - Bijlage 8 (01.01.2002) Pensions aux veufs, veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982 Pensioenen aan de weduwnaars, weduwen en wezen van de oorlog 1940-1945 die het voordeel van de wet van 4 juni 1982 genieten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 9 (01.01.2002) - Bijlage 9 (01.01.2002) Pensions aux veufs, veuves et orphelins du temps de paix Pensioenen aan de weduwnaars, weduwen en wezen van vredestijd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 10 (01.01.2002) - Bijlage 10 (01.01.2002) Pensions aux ascendants de la guerre 1940-1945 et du temps de paix Pensioenen voor ascendenten van de oorlog 1940-1945 en van vredestijd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 11 (01.01.2002) - Bijlage 11 (01.01.2002) Pensions aux invalides de la guerre 1914-1918 bénéficiaires d'une pension accordée sur la base de l'article 7 des L.C.P.M. et de la loi du 21 juillet 1930.

Pensioenen aan de invaliden van de oorlog 1914-1918 begunstigden van een pensioen toegekend op van artikel 7 van de S.W.M.P. en van de wet van 21 juli 1930.

Voir annexe 1. - Zie bijlage 1.

Annexe 12 (01.01.2002) (Pour mémoire) - Bijlage 12 (01.01.2002) (Pro memorie)Annexe 13 (01.01.2002) - Bijlage 13 (01.01.2002) Pensions et indemnités aux invalides du temps de paix (art. 12 L.C.P.M.) Pensioenen en vergoedingen aan de invaliden van vredestijd (art. 12 S.W.M.P.) A. Taux ordinaires Gewone bedragen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld A' Taux spéciaux pour certains grades Specifieke bedragen voor sommige graden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Indemnité spéciale pour aide d'une tierce personne à un non amputé Bijzondere vergoeding voor hulp van een derde persoon aan een niet-geamputeerde Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 14 (01.01.2002) - Bijlage 14 (01.01.2002) Pensions aux veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982 Pensioenen aan de weduwen en wezen van de oorlog 1940-1945 niet gerechtigden op de wet van 4 juni 1982 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 15 (01.01.2002) - Bijlage 15 (01.01.2002) Pensions de reversion aux veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 (Loi du 8 juillet 1970) Overdrachtpensioenen aan de weduwen en wezen van de oorlog 1940-1945 (Wet van 8 juli 1970) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 16 (01.01.2002) - Bijlage 16 (01.01.2002) Pensions aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982 Pensioenen aan weduwen en aan wezen van de oorlog 1914-1918 die het voordeel van de wet van 4 juni 1982 genieten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 17 (01.01.2002) - Bijlage 17 (01.01.2002) Pensions aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982 Pensioenen aan weduwen en aan wezen van de oorlog 1914-1918 niet gerechtigden op de wet van 4 juni 1982 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 18 (01.01.2002) - Bijlage 18 (01.01.2002) Pensions de reversion aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982 Overdrachtspensioenen aan de weduwen en aan de wezen van de oorlog 1914-1918 niet gerechtigden op de wet van 4 juni 1982 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 19 (01.01.2002) - Bijlage 19 (01.01.2002) Pensions réduites aux veuves et orphelins du temps de paix avant le 25 août 1939 Verminderde pensioenen aan de weduwen en wezen van vredestijd voor 25 augustus 1939 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 20 (01.01.2002) - Bijlage 20 (01.01.2002) Rentes accordées aux bénéficiaires d'une invalidité forfaitaire de la guerre 1914-1918 Renten toegekend aan de gerechtigden op een forfaitaire invaliditeit van de oorlog 1914-1918 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 21 (01.01.2002) - Bijlage 21 (01.01.2002) Rentes de combattant - Strijdersrenten Rentes de captivité - Gevangenschapsrenten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1. Aux prisonniers politiques visés par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1979. Aan de politieke gevangenen bedoeld bij artikel 27 van de wet van 12 juli 1979. 2. Aux prisonniers politiques non repris sub.1 et aux titulaires non prisonniers politiques visés par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1979.

Aan de politieke gevangenen niet opgenomen sub. 1 en aan de titularissen die geen politieke gevangenen zijn bedoeld bij artikel 27 van de wet van 12 juli 1979. 3. Aux autres titulaires. Aan de titularissen. 4. Aux veuves et orphelins de prisonniers politiques. Aan de weduwen en wezen van politieke gevangenen. 5. Aux autres veuves et orphelins. Aan de andere weduwen en wezen. Annexe 22 (01.01.2002) - Bijlage 22 (01.01.2002) Rente en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la mobilisation 1939-1940 Rente ten behoeve van de Belgische militairen die tijdens de verschillende fasen van de mobilisatie 1939-1940 dienst hebben volbracht Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 23 (01.01.2002) - Bijlage 23 (01.01.2002) Rente en faveur des incorporés de force dans l'armée allemande ou de leurs ayants droit Rente toegekend aan de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger of aan hun rechthebbenden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe 24 (01.01.2002) - Bijlage 24 (01.01.2002) Rentes aux anciens combattants de la guerre 1914-1918 - Renten aan de oudstrijders van de oorlog 1914-1918 Voir annexe 21, colonne 3 Zie bijlage 21, kolom 3 Annexe 25 (01.01.2002) - Bijlage 25 (01.01.2002) Rentes aux ayants droit des anciens combattants de la guerre 1914-1918 Renten aan de rechtverkrijgenden van de oudstrijders van de oorlog 1914-1918 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1. Veuves de titulaires d'une rente de chevrons de front Weduwen van gerechtigden op een frontstrepenrente 2.Veuves de titulaires d'une rente de chevrons de captivité Weduwen van gerechtigden op een gevangenschapsrente 3. Veuves et orphelins de prisonniers politiques, d'agents de renseignements ou de ressortissants des Cantons de l'est. Weduwen en wezen van politieke gevangenen, agenten van de inlichtingsdiensten en onderhorigen van de Oostkantons. Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 11 december 2001 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^