Koninklijk Besluit van 11 december 2006
gepubliceerd op 18 december 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012554
pub.
18/12/2006
prom.
11/12/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 8, § 6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, zevende en achtste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2006 en op artikel 3, eerste lid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gegeven op 20 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 19 september 2006;

Gelet op het advies nr. 41.585/1 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 1995, 3 februari 1997 en 27 januari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het zevende lid wordt vervangen als volgt : « Deze facturatie gebeurt pro rata volgende formule : a/a + b x c/c + d a = aantal gebruikte dienstencheques verlopen kwartaal; b = aantal gebruikte PWA-cheques verlopen kwartaal; c = aantal gedetacheerde PWA-beambten verlopen kwartaal uitgedrukt in voltijdse equivalenten; d = aantal werknemers, andere dan gedetacheerde PWA-beambten, verlopen kwartaal uitgedrukt in voltijdse equivalenten, tewerkgesteld als omkaderingspersoneel van de afdeling dienstencheques. »; 2° het achtste lid wordt aangevuld als volgt : « Bij niet-betaling door het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van deze schuld binnen de voorziene termijn, kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de vergoeding, bedoeld in artikel 3, verminderen met het bedrag van deze schuld.»

Art. 2.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « 100 000 F » vervangen door de woorden « 2.478,94 euro ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 10 juni 1994, Belgisch Staatsblad van 21 juni 1994;

Koninklijk besluit van 6 april 1995, Belgisch Staatsblad van 11 mei 1995;

Koninklijk besluit van 3 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997;

Koninklijk besluit van 27 januari 2006, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^